ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

K.<   =L=.   >M.
 
l  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
lampy  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. lampy rozžehlo na sta mušek 
láska  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska.  
advmista Adv místa. 
Láska  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
laskav  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. je velmi laskav 
leč  cozaspoj Koordinační spojky. 
leda  auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
ledaže auxcvyme Vymezení AuxC.
ledva auxcvyme Vymezení AuxC.
ledvaže auxcvyme Vymezení AuxC.
legalisovala  apzachyc Zachycení aposice. legalisovala euthanasii, tj. usmrcení 
lékaře  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
Lékaře  exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách. # Lékaře! 
lékařem  atvvymez Vymezení doplňku. 
lékaři  auxtcast Částice AuxT. Franta si pospíšil k lékaři 
lékařské sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
lékařům  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
lépe  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. nemocnému se dýchá lépe  
advvymez Vymezení Adv. 
lepší  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
lesa  sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa  
advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Theofil dojede do lesa  
auxpzach Zachycení předložek. Theofil dojede do lesa  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel do i z lesa 
lesy  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj. jmenujme pole, lesy, budovy et cetera jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále jmenujme pole, lesy, budovy a jiné # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání. 
Lesy  advhratr Hranice Adv a Atr. Kostelec nad Černými Lesy 
let  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. zemřel dědeček, stár 79 let  
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. mladíci od 15 do 18 let  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
léta advczasu Adv času.
létě  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. v létě v roce 1998 
Letnou  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. o Letnou je teď malý zájem 
Letohrádek  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. 
letos  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory.  
advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. letos v únoru zmizel 
lež advzrete Adv zřetele.
leže  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. Karel pije stoje, leže 
ležel  atvvymez Vymezení doplňku. 
leželi  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. 
ležím  exdpazac Zachycení ExD_Pa. ráda, bože, jak by ne, ležím 
lhát  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. nedovede lhát 
lhůta  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
li  sbvvspoj sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne  
auxglisp Interpunkce u spojky li (pomlčka). obrátí-li ho  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
liberální  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. liberální strana (LSNS) 
Lída  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
lidé  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Jsou lidé, kteří nevěří.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. lidé jsou k smíchu  
advmiiry Adv míry. 
advucelu Adv účelu. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni 
lidem  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
advucelu Adv účelu.
lidi  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
lidí  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. ryl do lidí okolo  
advzrete Adv zřetele. 
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa  
cislvice Číslovky typu více. uvidíš mnohem méně lidí  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
Lidové  exdvetje Zachycení jednočlenných vět bez slovesa. # Nedělní Lidové noviny.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
likérů  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
limonádu auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. hlavně ne limonádu 
literatuře  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
lítosti advzpuso Adv způsobu.
litovat  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
litují  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. dá se vytušit, jak litují  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. dá se vytušit, jak litují 
loni  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
loutkového  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
LSNS  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. liberální strana (LSNS) 
Lukáš  pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva. Lukáš je zdravý 
lyžích  advhratr Hranice Adv a Atr. stál na lyžích od souseda 
lze  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. 
Lze  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Lze se podívat. 
 
L.<   =M=.   >N.
 
  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. má se dobře  
advpodmi Adv podmínky. 
atvzaves Zavěšení doplňku. peníze má uloženy  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
magii  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám 
máj advucelu Adv účelu.
mají  pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát. 
make  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. make-up 
malá  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). dělala kotrmelce, jako když byla málá  
malé  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili 
málem  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Je spokojen s málem.  
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
malíř  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. houslista, neznámý jako malíř, trpí 
málo  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. je jich málo   
advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo  
auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. odmítl nabídku jako málo atraktivní  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
malovat  exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. 
malý  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. o Letnou je teď malý zájem  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
mám  advzpuso Adv způsobu. 
advprost Adv prostředku. 
exdnevet Elipsa celé řídící věty. 
máme  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
maminka  atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem. nebožka maminka  
predpaza Zachycení Pred_Pa. 
mámu  cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí 
Mánesovu advmista Adv místa. 
manželky advprici Adv příčiny.
Marečku  exdpazac Zachycení ExD_Pa. Marečku, podejte mi tužku 
Marek  exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) 
mariáše  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo 
Marie  auxgsloz Interpunkce ve složených jménech. Anna-Marie 
marnivec  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. 
masa cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa 
máslem  atrkombi Kombinované funkce. krajíc chleba s máslem  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. krajíc chleba s máslem 
matčin  pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím. 
matematice  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
Matka  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Matka pláče. 
matku  objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém. myslel na matku  
advucelu Adv účelu. 
auxpzach Zachycení předložek. myslel na matku 
maximálně auxzvyme Vymezení AuxZ. 
mdloby  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. cítila, jak na ni jdou mdloby  
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby 
medailí  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
Medek  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
méně  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
toodkazo Odkazovací to. čím déle přemýšlel, tím méně věděl  
cislvice Číslovky typu více. uvidíš mnohem méně lidí  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
meruňky  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
cozachyc Zachycení koordinace. uzrály a) švestky, b) meruňky 
metr  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. o metr vedle 
metropoli  auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli. 
metru  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
mezi  advvymez Vymezení Adv. 
mezitímco auxcvyme Vymezení AuxC.
mezní  auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''mezní'' případy 
mě  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. štve mě, jak to jde pomalu  
auxocast Částice AuxO. počkal si na mě 
měl  advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advpodmi Adv podmínky. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
mělo  prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Včera mělo pršet.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. 
měsíc  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. měsíc před porodem   
advpcopa Časové určení opakování. každý měsíc jen jednou  
advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo 
měsíců  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
město  slozzach Zachycení složených českých jmen. Plzeň-město 
městem  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem 
městě  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
mi  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
atrkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. chtělo se mi spát  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.  
advkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
advmiiry Adv míry. 
atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. vesta mi stačí jedna  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. připadá mi to jako neskutečné  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. chybí mi, bohužel, peníze  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. Marečku, podejte mi tužku  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři 
míčem  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. Vojtěch házel míčem 
mil  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. 8 mil do Prahy  
miliarda  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ztráta větší než miliarda  
milion cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl milion čtyři vrány 
milionů cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran 
miliony cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány 
miloval  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
miluj  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. 
mimořádnou  atrkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme 
minimálně auxzvyme Vymezení AuxZ. 
ministerstva  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
Minska  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
minulá  cozachyc Zachycení koordinace. vláda minulá nebo současná 
minulých  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
min  auxkbezn Běžné věty. # Přišel za 30 min. 
minut  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. 5 minut po odjezdu   
advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. 185 minut týdně ti nic neudělá  
advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka 
mír  atrkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli  
objkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli 
Mirek  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. Mirek nenáviděl větné rozbory  
apzachyc Zachycení aposice. Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr 
mírku advprost Adv prostředku.
mírně advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. on je mírně řečeno trouba 
Místek  slozzach Zachycení složených českých jmen. Frýdek-Místek 
místního  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. včera brzy ráno místního času vstal 
místo  auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
toodkazo Odkazovací to. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál místo aby povstal, seděl nečinně dál místo ve středu chodil ve čtvrtek místo pivem ho polil mlékem místo piva usrkávala vínečko 
mistr  advmista Adv místa.  
apzachyc Zachycení aposice. Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr 
mísy advprost Adv prostředku.
mít  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
Mladá  biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
 
mladíci  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. mladíci od 15 do 18 
mladost  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. 
mlčeli advprici Adv příčiny.
mlčet  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
mlékem toodkazo Odkazovací to. místo pivem ho polil mlékem 
mluveno advpodmi Adv podmínky.
mluví  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o krystalech jako o individuích 
mluvil  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. Honza mluvil jako předseda 
mluvila  toodkazo Odkazovací to. mluvila s tím, koho potkala 
mluvili auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému 
mne advzrete Adv zřetele. 
advpodmi Adv podmínky.
mně  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
mnohé  sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo 
mnohem  cislvice Číslovky typu více. uvidíš mnohem méně lidí 
mnoho  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
advvymez Vymezení Adv. nesmírně mnoho 
množstvím advmiiry Adv míry.
moc  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. to je moc 
modelem  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. seděl modelem 
modelu  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
modlitba  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
mohl  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
Mohlo  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví. 
moje  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. ta moje chodí pozdě 
Moravy atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
morfia  apvymeze Vymezení aposice. 
moře  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. snil o tom žít u moře  
advhratr Hranice Adv a Atr. pracoval v Bosně u moře  
toodkazo Odkazovací to. snil o tom žít u moře 
Moskvy  advvymez Vymezení Adv. 
mostu advmista Adv místa. 
motiv  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
motýla  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). viděl motýla, který byl takový, jako by zářil 
mou advprici Adv příčiny.
moudře  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
možná  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
možné  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
možno  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # za hodinu možno házet kamením.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením. 
možnosti advpodmi Adv podmínky.
mráz advpripu Adv přípustky.
mu  predrozv Rozvíjení přísudku. # Odlehlo mu na prsou.  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou.  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. zbývají mu dva roky do dosažení zletilosti   
advzpuso Adv způsobu. 
advprici Adv příčiny. 
advdedic Adv dědictví.
mučen  predsloz Složené slovesné tvary. 
mučil  predsloz Složené slovesné tvary. 
mučili  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili 
mučit  predsloz Složené slovesné tvary. 
musela  prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Rána musela přijít.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. # Rána musela přijít. 
musím  exdtypye Typy elips. musím domů  
predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl 
mušek  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. lampy rozžehlo na sta mušek 
muž  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. muž, který spí 
muže  advvymez Vymezení Adv.  
advpripu Adv přípustky. 
atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná 
může  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pravda se může chápat různě  
sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
můžeme  advprost Adv prostředku. 
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
muži advprici Adv příčiny.
mužsky advzpuso Adv způsobu.
mužů  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. živější z mužů si počali pohvizdovat 
my  atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem. my Češi  
atvzaves Zavěšení doplňku. my jsme přišli rádi  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování.  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
mým  exdpazac Zachycení ExD_Pa. šachy, ty bývaly mým koníčkem 
myslel  objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém. myslel na matku  
auxpzach Zachycení předložek. myslel na matku 
mysli  pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu. 
myslím  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
mystice  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]