ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

*4.2.7.1 AuxC. <<auxcvyme>> <<auxcsloz>> <<auxczali>> <<auxcnapo>> <<auxcclen>>*
*4.2.7.2 AuxP. <<auxpzach>> <<auxpnepr>>*
*4.2.7.3 AuxZ. <<auxzvyme>> <<auxzrozv>> <<auxzvice>>*
*4.2.7.4 AuxO. <<auxocast>>*
*4.2.7.5 AuxT. <<auxtcast>>*
*4.2.7.6 AuxR. <<auxrcast>>*
*4.2.7.7 AuxY. <<auxykvyp>> <<auxyvoln>> <<auxyjako>> <<auxyspoj>> <<auxypodr>> <<auxyapos>> <<auxyzdur>> <<auxyfras>>*

4.2.7 Pomocné větné členy AuxC, AuxP, AuxZ, AuxO, AuxT, AuxR, AuxY.
 

4.2.7.1 Podřadicí spojky AuxC.

INFO AUXC.

    V části auxcvyme zjistíte, kam se podřadicí spojky ve stromě zavěšují a které to jsou. Na tomto místě je vytvořen jejich seznam. Jak nahlédnete, některé spojky ze seznamu jsou dvojslovné. Jak se chováme k nim a jak je zavěšujeme, je popsáno v části auxcsloz. Další odlišnou spojkou je spojka li připojovaná pomlčkou, ukážeme si ji v části auxczali.
    Některých problémů okolo napojení (zavěšení) vedlejších spojkových vět se dotkneme v části auxcnapo. Dozvíte se, že se může stát, aby spojka byla zavěšena na předložku, a něco o rozdělených souslovích "proto-že" a "přesto-že". Konečně v části auxcclen zjistíte, že to, co může viset na spojce (tedy to, co je jí uvozeno), nemusí být vždy celá vedlejší věta, ale může to být i pouhý samostatný větný člen (aniž by se jednalo o elipsu řešenou pomocí ExD).

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. AA. 2.,
Odd 3 určování I. A. FF. 2.,
Odd 3 určování I. A. BB. 2. (3),
Odd 3 určování II. A. CC. 1.,
Odd 3 určování III. D. {AA. BB. CC.()() DD.()} 4.,
Odd 3 určování IV. (I) A. FF.,
Odd 3 určování IV. (II) B. 4.


auxcvyme    Vymezení AuxC.
INFO AUXC.
 
    Vedlejší věty (klause) jsou vztažné a spojkové. U vztažné věty se zavěsí přímo její predikát na své místo ve větě nadřízené (na slovo, které rozvíjí), vztažné slovo zaujme nějakou funkci uvnitř své vedlejší věty (př.v). Jde-li však o větu spojkovou, je tato spojka, která dostane afun AuxC, umístěna mezi rozvíjené slovo a predikát vedlejší věty. Stane se tak technicky řídícím uzlem celé své klause (př. s).
s cítila, jak na ni jdou mdloby,
v nevěděla, kdy zmizí.
 
    Podřadicích spojek, které označujeme AuxC, je značné množství. Často jsou homonymní, mohou tedy plnit i jiné funkce. Na příklad slovo "co" je spojkou AuxC jen ve významu časovém (blízkém spojce když), zvláště následuje-li za odkazovacími výrazy "poté", "mezitím", "zatím", nebo je-li součástí "vícečlenné" spojky "jen co".
    I když jsou i takové spojky (např. "aniž"), které mohou vystupovat zároveň jako podřadicí (AuxC) i koordinační (Coord), velká většina spojek patří pouze do jedné z těchto dvou kategorií a nesmí se zaměňovat (koordinační spojky viz v části cozaspoj v kap. 4.4.1 Coord).

    Seznam podřadicích spojek AuxC:
aby, , ačkoli, ačkoliv, aniž, , , , byť, co, dokud, i kdyby, i když, jak, jakkoli, jakkoliv, jakmile, jako, jelikož, jen co, jestli, jestliže, kdežto, kdyby, kdykoli, kdykoliv, když, leda, ledaže, ledva, ledvaže, -li, mezitímco, nechť, než, nežli, pakli, pakliže, pokud, poněvadž, potéco, protože, přestože, sotva, sotvaže, takže, třeba, třebas, třebaže, zatímco, zda, zdali, že.


auxcsloz    Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.
INFO AUXC.
 
    Většina spojek je tvořena pouze jedním slovem. Jsou však i spojky dvojslovné a ty nám pak ve stromu zabírají dva uzly. Abychom je tedy mohli zachytit, používáme funkci AuxY. Z dvojslovné spojky vybereme jedno slovo (podle následujících příkladů), které zaujme posici celé spojky. Dostane afun AuxC a bude zavěšeno podle výše řečených pravidel mezi rozvíjené slovo a predikát vedlejší věty. Druhé (zbylé) slovo zavěsíme na toto AuxC a označíme jej zmíněnou afun AuxY. (O této funkci se píše v kapitole 4.2.7.7 AuxY, kde je část auxypodr věnována právě podřadicím spojkám.)
V následujících příkladech je tučně zvýrazněna část s afun AuxC:
 přišli, i když není středa,
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil,
se stane cokoli, vyhrajeme,
 zařídím to, jen co se usadím.
 

auxczali    Zachycení spojky li.
INFO AUXC.
 
    I tato spojka tvořící samostatný uzel se zavěšuje stejně jako všechny ostatní spojky. Pomlčka, která se před ní nachází, dostane afun AuxG a zavěsíme ji přímo na uzel "li" (podle kap. 4.2.8.4 AuxG, část auxglisp).
    Slovo nacházející se před pomlčkou zastává svoji běžnou funkci ve větě. Je-li tedy predikátem (př. p), bude viset na spojce, je-li jiným větným členem (př. a), zavěsí se tam, kam patří podle anotačních pravidel.
 
roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne,
obvyklou-li roste rychlostí, nezmrzne.
 

auxcnapo    Napojení vedlejších vět.
INFO AUXC.
 
    Pokud nadřízená věta obsahuje nějaký odkaz (odkazovací slovo), který odpovídá připojované větě, nemusí být zcela jasné, kam podřízenou větu (tedy technicky spojku) zavěsit. Obecně se o tomto problému hovoří v kapitole 4.6.4 Odkazovací slova. Zde si povšimněme některých problémů týkajících se spojek.

    Je-li odkazovacím slovem zájmeno "to" (příp. v pádě), je podle pravidel (část toodkazo) vedlejší věta (ve funkci Atr) zavěšena na toto zájmeno, jak ukazuje příklad t. Pokud je však tato vedlejší věta spojková a zájmeno "to" by bylo v předložkovém pádě, může se stát, že právě toto zájmeno bude vynecháno a ve větě zbyde pouze předložka. Potom můžeme vedlejší větu (tedy technicky spojku) zavěsit přímo na tuto předložku. Její predikát dostane ovšem takovou afun, jakou by dostalo zájmeno "to", nebylo-li by vynecháno. Tento případ je ukázán na příkladě s.

t místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál,
s místo aby povstal, seděl nečinně dál.
 
    Jak je uvedeno v části uadvodka, adverbiální odkazy i adverbiální klause, na něž odkazují, se zavěšují vedle sebe (nejde-li o případ odkazovacího "to"). Platí to i pro sousloví "proto, že", "přesto, že", "poté, co", "mezitím, co", "zatím, co", ... , ze kterých vznikly jednoslovné spojky (protože, přestože, potéco, mezitímco, zatímco, ...), pokud jsou v textu napsána odděleně.
nadával proto, že dlouho spali,
nadával přesto, že otevřeli,
otevřeli poté, co vstali.
 

auxcclen    Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.
INFO AUXC.
 
    Někdy se může stát, že spojka podřadicí nepřipojuje vedlejší větu, ale pouze samostatný větný člen.
    Často se tak stává u spojek jako a než, tento problém je podrobně popsán v kapitole 4.6.9 Srovnávací obraty se spojkami jako a než.
    Může se tak stát ale i u jiných, běžných spojek. Obecné kriterium, které rozhodne, kdy jde o skutečný větný člen, je, že připojovaný člen nejde běžně rozšířit ve větu (klausi) - nelze nic doplnit. Pokud cosi doplnit lze, pokud tedy na místě za spojkou měla správně stát úplná věta (klause), jde o případ elipsy, kdy z klause zbyl jen některý její člen. Ten tedy dostane afun ExD, neboť nad ním schází predikát.
    O vskutku samotné větné členy, které jsou připojeny spojkami (a dostanou proto některou běžnou afun, v našem případě a patrně většinou, či dokonce vždy Adv), jde třeba v následujících příkladech (Adv je tučně zvýrazněno):
chytrý, protože nadaný chlapec,
mluvili o zajímavém, i když důležitém problému,
 udělal to moudře, protože potichu,
 plodná, byť nudná debata.
    Jindy půjde o ExD, protože o případ elipsy v klausi:
 chlapec je chytrý, protože nadaný (= protože je nadaný),
 voják, protože v uniformě, zašel za roh (= protože byl v uniformě),
voják, ačkoli jen poručík, zmizel (= ačkoli byl jen poručíkem).
 

4.2.7.2 Předložky AuxP.

INFO AUXP.

    Kapitola o předložkách má dvě části. V části auxpzach je popsáno, jak a kam se klasické předložky zavěšují. Předložky však nejsou pouze klasické - jednoslovné a jednouzelné. Za předložky považujeme i tzv. předložky nepravé, které mohou být složeny i z více slov a zabírat tedy více uzlů. Jak zachycujeme je, se dozvíte v části auxpnepr.

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. AA. 1.,
Odd 3 určování I. A. BB. 3.,
Odd 3 určování II. A. AA. 5.,
Odd 3 určování III. D. průběžně,
Odd 3 určování IV. (I) A. BB. 2.


auxpzach    Zachycení předložek.
INFO AUXP.
    Předložky obecně označujeme funkcí AuxP. Jejich místo ve stromě je nad jménem, které uvozují. Zavěsí se tedy tam, kam by se zavěsilo jméno, které by předložku nemělo, a teprve na předložku se zavěsí jí uvozené jméno.
 
Předložky AuxP jsou tučně vyznačeny:
přechod z obrany do útoku,
myslel na matku,
Theofil dojede do lesa.
 

auxpnepr    Nepravé předložky.
INFO AUXP.
    Za předložky považujeme i předložky nepravé a chováme se k nim podobně jako ke klasickým. Jejich seznam je přiložen v dodatcích v kapitole 5.1 Seznam nepravých předložek.
    Je-li nepravá předložka jednoslovná, nebude v zachycení žádný rozdíl, bude zavěšena stejně jako předložka normální (př. j). Nepravé předložky ale mohou být i víceslovné. V tom případě se vybere poslední slovo (uzel) takové předložky a ten se zavěsí jako předložka normální nad uvozované jméno. Zbylé předchozí uzly se zavěsí přímo na tento vybraný poslední uzel všechny vedle sebe. I ony dostanou stejnou afun AuxP (př. d, t).
 
Tučně jsou zvýrazněny celé nepravé předložky:
j jednali ohledně dědictví,
d zavřeli z důvodu dovolené,
t křičela bez ohledu na denní dobu.
 

4.2.7.3 Zdůrazňovací slova AuxZ.

INFO AUXZ.

    V části auxzvyme zjistíte, jaká slova mohou dostávat afun AuxZ , za jakých okolností se tak děje a jak se tato slova chovají. Část auxzrozv ukazuje, kde všude mohou AuxZ viset (co mohou zdůrazňovat), a najdete v ní také několik stromů pro jednotlivé případy. V části auxzvice se dozvíte o případu sousloví "více než", které za určitých podmínek považujeme za zdůraznění, a o jeho stromovém zachycení.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. BB. 1.


auxzvyme    Vymezení AuxZ.
INFO AUXZ.
 
    Afun AuxZ přidělujeme částicím, které ve větě plní funkci zdůraznění některého větného členu. Mohou zdůrazňovat téměř kterýkoli větný člen.
    Na uzlu s afun AuxZ může být zavěšeno pouze další AuxZ (v případě, kdy jedno zdůrazňuje druhé - viz  auxzrozv), nebo AuxY (v případě, že jde o víceslovné zdůraznění - viz auxzvice).

    Pro naše potřeby jsou slova, která mohou dostat afun AuxZ, vymezena seznamem. Slova v něm neobsažená afun AuxZ dostat nemohou. Při sestavování seznamu jsme vycházeli z více zdrojů. Šmilauerův seznam je zde rozšířen o další slova, zvláště o ta, která za zdůrazňující považuje Akademická mluvnice češtiny (AM, 2, s. 228-238, zvl.235).
    Seznam potenciálních AuxZ:
    akorát, alespoň, ani, asi, aspoň, , celkem, dohromady, dokonce, hlavně, hned, i, jakoby, jedině, jen, jenom, ještě, již, jmenovitě, leda, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, například, ne, nejen, nejenže, nejméně, nejvíce, nikoliv, pak, pouze, právě, prostě, především, přesně, přímo, přinejmenším, rovněž, rovnou, skoro, sotva, taky, téměř, teprve, toliko, třeba, , vůbec, zase, zejména, zhruba, zrovna, zřejmě, zvláště.
    Jako zdůrazňovací mohou v některých případech vystupovat i spojení "více než" a "méně než"" - viz auxzvice.

    Většinu seznamu však tvoří slova homonymní, to znamená, že mohou v závislosti na kontextu dostat jinou afun. Slovnědruhově jsou homonymní především s příslovci, ale i s jinými slovními druhy. Například podle SSČ je:
        - příslovce, spojka podřadicí a částice,
        jen - příslovce, částice a citoslovce,
        i - spojka souřadná, částice nebo součást spojkových podřadných výrazů (i když, i kdyby).

    Rozhodnutí o konkrétní afun (AuxZ či jiné) tedy provede anotátor na základě kontextu. V následujících příkladech jsou některá slova ze seznamu (tučně zvýrazněná) uvedena v některých svých funkcích:

 zvláště studenti se výborně projevili - AuxZ,
 (hodně=) zvláště přitažlivě vypadá - Adv,
 (hodně=) zvláště velký - Adv,
 to je přímo skandál - AuxZ,
 cesty vedou přímo i oklikou - Adv,
 stát i nadále podporuje bydlení - AuxZ,
 vyskytly se klady i úskalí - Coord.
    Někdy ani celá věta nestačí k jednoznačnému určení funkce. Například ve větách:
 uzavření dohody bude trvat ještě několik týdnů,
 svět zajímají z Minska ponejvíce zprávy strategického významu,
může tučně zvýrazněné slovo kromě funkce AuxZ být i ve funkci Adv a zavěšeno na slovese.


auxzrozv    Členy rozvíjené pomocí AuxZ.
INFO AUXZ.
 
    Ve stromové struktuře zavěšujeme AuxZ na slovo, které zdůrazňuje. Příklady ukazují zdůraznění holého jména (př. j), jména v předložkovém pádě (př. pp), celé jmenné fráse (př. f1, f2), nepravé předložky (př. p1, p2), číslovky (př. č), slovesa (př.s), adverbia (př. d), adjektiva (př. a), jiné zdůrazňovací částice (př. z), jednotlivých členů koordinace (př. k) a vedlejší věty (př. vv).
 
AuxZ jsou tučně zvýrazněna:
j tak smutně vypadá jen poušť,
 teprve Karel to rozhodl,
pp tyto kaktusy rostou jen v poušti,
f1 jen přílišní optimisté vytrvali,
f2 zprávy jsou aspoň v první versi,
p1 rostou právě uprostřed pralesa,
p2 rostou naprosto nezávisle na podmínkách,
č přišli pouze dva,
 vydrželi jen dva,
s Karel jen spí,
d stát i nadále podporuje bydlení,
a svetr je pouze zelený,
z hlavně ne limonádu,
k cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí,
vv vycházím z domu, pouze když je hezky,
 
    Zdůraznění podstatných jmen a číslovek:

    V postavení u podstatného jména či číslovky jsou některá slova vždy AuxZ, tedy nemohou obdržet jinou afun.
    Seznam slov dostávajících AuxZ vždy, stojí-li u substantiva či číslovky (jedná se o podseznam všech potenciálních AuxZ):
    akorát, alespoň (aspoň), asi, celkem, dohromady, i, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, nejméně, nejvíce, právě, přesně, přinejmenším, skoro, taky, téměř, zhruba.

    Zdůraznění nepravých předložek:

    Zatímco při zdůraznění předložkového pádu s "běžnou" předložkou se zdůrazňovací slovo věší až na jméno, předložky tzv. nepravé (viz 4.2.7.2 AuxP, část auxpnepr) mohou být zdůrazněny samy o sobě.

    Zdůraznění slovesa:

    I na predikátu může být někdy zavěšeno AuxZ (viz př. s). Tento případ se však nesmí zaměňovat s výskytem tzv. částice vztahující se k obsahu celé výpovědi, ta se zavěšuje také na sloveso, ale dostává afun AuxY (viz kapitolu 4.2.7.7 AuxY, část auxykvyp).

V těchto příkladech jde o "částici k výpovědi" - tučně zdůrazněná AuxY:
 patrně se nikdo z nás nezůčastní,
 máme to bohudík za sebou.
    Zdůraznění vedlejších vět:

    U vedlejších vět uvozených složenými spojkami "i když", "i kdyby" nejde o zdůraznění. Slovo "i" je zde nedílnou součástí spojky a dostává afun AuxY (viz kapitolu 4.2.7.7 AuxY, část auxypodr).

 

auxzvice    Víceslovná zdůraznění.
INFO AUXZ.
 
    V určitých případech vystupují jako zdůraznění také sousloví "více než" a "méně než". Stává se tak tehdy, když jsou autorem porušeny syntaktické vazby, když slovo více/méně nelze zachytit běžným způsobem uvedeným v kapitole 4.6.9 Srovnávací obraty se spojkami jako a než. Jde na příklad o konstrukce morfologicky ekvivalentní příkladu více než tisícový zástup (správně je: větší než tisícový zástup).
    Afun AuxZ dostává slovo více/méně, slovo než visí na něm a dostává afun AuxY (děje se tak v souladu s pravidly o afun AuxY - viz kap. 4.2.7.7 AuxY, část auxyzdur).
více než tisícihlavý zástup,
řešení více než vyhovuje podmínkám.
 

4.2.7.4 Emocionální, rytmické částice (mi, vám, si, ...; to, ono) AuxO.

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. DD. 2.,
OČ II. A. BB. 2.


auxocast    Částice AuxO.

    Afun AuxO dostávají:
1. dativ sdílnosti a dativ emocionální,
2. rytmické částice bez vlastní syntaktické funkce.

    1.
    Dativ sdílnosti má ve větě funkci navazování a udržování kontaktu (to vám byla zábava, včera jsem ti nemohl usnout, on ti byl celý nesvůj). Funkci kontaktovou má i dativ zainteresování, někdy označovaný rovnou jako dativ sdílnosti (kyselina nám začíná reagovat, běží nám osmá minuta, neparkujte nám na trávě).
    Dativ emocionální citově zabarvuje výpověď (to je mi pěkný pořádek, ty nám tu lenošit nebudeš).
    O odlišení těchto typů dativů od jiných se píše v kapitole 4.6.5 Hranice dativu volného a vazebného.
 

nemohl jsem ti usnout.
 
    Ve formě zmíněných dativů se může octnout i částice si. Také ta potom dostává afun AuxO (viz pravidlo SI 4 v kapitole 4.6.8 Reflexivní se, si).
počkal si na .
 
    2.
    Některá slova (to, ono, co, ...) se ve větách vyskytují "nadbytečně". V podstatě duplikují nějaký jiný přítomný (naplněný) větný člen. Jde o záležitost rytmickou či citovou. V případě, že ve větě najdeme jiný prvek vystupující ve zdánlivé funkci těchto slov, označíme tato slova afun AuxO. Stane se tak například i tehdy, vystupuje-li takové slovo ve zdánlivé funkci subjektu ve větě jednočlenné (to prší).
Částice s afun AuxO jsou tučně zvýrazněny:
 on tatínek nepřišel,
 to prší,
to on tatínek nepřišel,
co je to filosofie,
sud, co ho Tonda narazil.
 

4.2.7.5 Reflexívum tantum (se, si) AuxT.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. DD. 2.


auxtcast    Částice AuxT.

    Afun AuxT dostávají částice se, si tehdy, když sloveso bez nich neexistuje. Jde o tantum.
    Tento případ popisují pravidla SE 1 a SI 1 v kapitole 4.6.8 Reflexivní se, si).

bojí se ho,
Franta si pospíšil k lékaři.
 

4.2.7.6 Zvratné pasívum (se), opisné pasívum AuxR.

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. DD. 2.,
Odd 2 dvojčlenné věty 4 III. C. CC.


auxrcast    Částice AuxR.

    Afun AuxR dostává částice se, jde-li o reflexivní pasivum podle pravidla SE 3 (příp. SE 4) v kapitole 4.6.8 Reflexivní se, si).

tancovalo se do rána.
 

4.2.7.7 Části víceslovných spojení, některé částice, pokleslá vsuvka AuxY.

INFO AUXY.

    Jevů, při kterých používáme afun AuxY, je více a jsou různé. Tato kapitola je tedy vlastně výčtem jednotlivých rozličných případů použití této funkce. Dostávají ji částice vztahující se k celé výpovědi (auxykvyp), částice uvozující volně připojený člen (auxyvoln), spojka jako uvozující doplněk či objekt (auxyjako). Dostávájí ji také součásti různých spojení, konkrétně koordinačních spojek (auxyspoj), podřadicích spojek (auxypodr), aposičních výrazů (auxyapos) a zdůrazňovacích částic (auxyzdur). V neposlední řadě ji dostávají též součásti frasémů, o nichž se piše v kapitole 4.6.6 Sousloví, fraseologismy (zde auxyfras).
    Většina částí této kapitoly obsahuje seznamy. Jde o seznamy slov, která při dané příležitosti mohou dostat afun AuxY. Vždy platí, že co není v seznamu, tuto afun dostat nemůže.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
OČ II. A. DD. 3.


auxykvyp    Částice vztahující se k celé výpovědi.
INFO AUXY.
 
    Funkci AuxY připisujeme mimo jiné částicím, které se vztahují k obsahu celé výpovědi, tzn. typům tradičně zvaným větná příslovce. Tím se odlišují od částic zdůrazňujících, které se mohou vztahovat k jednotlivým podstatným jménům (i jmenným frázím), číslovkám a příslovcím, popřípadě k vedlejším větám (viz kapitolu 4.2.7.3 AuxZ).
    Částice lze identifikovat pouze na základě kontextů, v nichž vystupují. Většinou jsou totiž homonymní, především s příslovci, popř. se spojkami. Od příslovcí se liší tím, že nejsou větnými členy a s jinými slovy ve větě nevytvářejí syntagma. Od spojek se liší tím, že nemají samostatnou vyhraněnou spojovací funkci.
    Slova, která mohou obdržet afun AuxY, jsou dána seznamem. To znamená, že slova, která v seznamu nejsou, nemohou vystupovat v roli částice vztahující se k celé výpovědi.
    Holou afun AuxY tato slova dostanou, nejsou-li v textu graficky oddělena (např. čárkami). Pokud oddělena jsou, obdrží afun AuxY_Pa, jde o parentesi. Pro obě tyto funkce však platí stejné seznamy. O parentesi typu AuxY_Pa se píše v kapitole 4.5.1 AuxY_Pa.

    Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní s příslovci:
asi, bohudík, bohužel, cožpak, jakoby, jasně, kupodivu, možná, nakonec, naopak, například, nesporně, nicméně, nu, nuže, opravdu, ostatně, patrně, pravděpodobně, prostě, prý, přece jen, rozhodně, samozřejmě, skutečně, snad, stejně, tak, tedy, totiž, určitě, věru, vlastně, však, zřejmě.
     Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní se spojkami:
aby, , , kdyby, že.

    Ve stromové struktuře zavěšujeme částici s funkcí AuxY na predikát příslušné věty. Jedná-li se o více slov, která patří k sobě (přece jen, ať už, nikoli dvě samostatné částice - například kupodivu), zavěsí se jedno na druhé, přičemž výše bude zpravidla první v řadě.
 

V následujících příkladech jsou tučně zvýrazněné částice AuxY zasazeny do kontextu konkrétních vět:
 dopadlo to bohudík positivně,
 opravdu nikdo nepřišel,
 bude to možná nejdůležitější krok,
 presidium usiluje totiž o tento krok,
 ve městě snad není volné místo,
 v krajích naopak počet obyvatel stagnuje,
 někteří zřejmě resignují,
# Prý nikdo nepřišel.,
 pokud však obchodník prodá produkt, zbohatne,
 měl by se například zabývat právem,
 bohužel se o tom nevědělo,
 předpokládaná situace kupodivu nenastala,
 patrně se prodá cokoli,
# Přece jen to uhnilo !,
 stejně se nic nezmění,
  nuže skončeme,
 vlastně je to špatně,
 jiné řešení prostě není,
 ostatně to není pravda,
 může to tak tedy zůstat,
 nicméně souhlasila i Lída,
 pravděpodobně to tak bude,
 samozřejmě nebyla spokojena,
 jasně nebyla spokojena,
 věru se mi to nelíbí,
 nu nic se nestalo,
 nikdo určitě nic nezmění,
 asi to byla pravda,
 rozhodně to byla pravda,
 nesporně není dobře,
 skutečně není dobře,
 nakonec se nic nestalo,
 jakoby se vypařil,
 tak jsme zase prohráli,
 cožpak jsem králík ?,
  aby ta zima skončila,
 že se trochu nestydíte,
# Kdyby to byla skutečnost!,
  se stane cokoli.
  se stane cokoli.
 

auxyvoln    Částice uvozující volně připojený větný člen.
INFO AUXY.
 
    Volně připojené větné členy (je jim věnována kapitola 4.6.13.) bývají uvozeny částicemi a to, a sice, a.
    Volně připojené členy (bývá většinou jediný, ale může jich být i více) dostanou svoji běžnou afun, zavěšení částic a čárky je zřejmé z příkladů. Čárky visí na krajních členech jako závorkovací interpunkce (ta je popsána v části auxgpzav v kap. 4.2.8.4 AuxG). Částice, které dostávají afun AuxY, se zavěšují na první člen a v případě, že jsou dvojuzlové, visí první uzel částice na druhém.
 
Tučně jsou zvýrazněny AuxY částice uvozující volně připojený větný člen:
usedl, a to v rohu,
darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům,
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře.
 

auxyjako    Spojka "jako" uvozující doplněk nebo předmět.
INFO AUXY.
 
    Funkci AuxY připisujeme i spojkám jako, jakožto v případech, kdy substantiva (příp. adjektiva) uvozená těmito spojkami mají význam doplňku (viz kap. 4.2.6 Atv, část atvjakou) nebo objektu (viz kap. 4.2.4 Obj, hlavně část objzdopl).
    Pro odlišení jako ve významu spojky (AuxC) a jako ve funkci součásti doplňku (AuxY) doporučuje Šmilauer jednoduchý test: jde-li o připojení doplňku, můžeme nahradit jako spojkou jakožto. Například ve větě "Kutná Hora byla založena jako horní osada" nejde o srovnání, ale o doplněk - Kutná Hora byla založena jakožto horní osada; tzn., že jako má funkci AuxY. Srov. "spí jako zabitý" - v těchto případech jde o klasickou spojku, která se zavěšuje v souladu se zásadami pro AuxC. Totéž, co pro doplněk, platí i pro objekt.
    Spojky jako, jakožto - AuxY uvozující doplněk/objekt se ve stromové struktuře zavěšuje na tento doplněk/objekt s funkcí Atv, AtvV/Obj jako jeho dceřinný uzel, aby doplněk/objekt zůstal ve spojení se slovem, ke kterému patří.
 
odmítl nabídku jako málo atraktivní,
jakožto politický činitel prosadil kampaň,
připadá mi to jako neskutečné.
 

auxyspoj    Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.
INFO AUXY.
 
    Funkce AuxY patří také částicím, které vystupují jako součást výrazů uvádějících koordinaci, a to jednak složených klasických spojek (v kap. 4.4.1 Coord část cozavyra) a jednak některých výrazů koordinaci běžně uzavírajících (v kap. 4.4.1 Coord část cozanest).
    Seznam složených koordinačních spojek (tučně zvýrazněny jsou součásti s afun AuxY):
 a proto,
 a přesto,
 proto ale,
 přesto ale,
 a tak,
 a tedy,
 sice ... ale,
sice ... avšak,
 sice ... nicméně,
 ani ... ani,
 i ... i,
 jednak ... jednak,
 jak ... tak,
 buď ... nebo,
 buď ... anebo,
 buď ... a nebo.
    V případě "odloučených" výrazů (typ ani ... ani, buď ... anebo, sice ... ale atd.) považujeme za nositele spojovacího vztahu druhou část. První složka dostává afun AuxY.
    Částice s funkcí AuxY vystupující jako součást spojovacího výrazu zavěšujeme ve stromové struktuře na příslušnou spojku (vedle sebe).

     Seznam běžných, ale nestandardních ukončení koordinace (tučně zvýrazněny jsou součásti s afun AuxY):

a tak dále,
 a tak podobně,
 a podobně,
 et cetera.
    Na koordinační spojku (která bude řídit celou koordinaci) pověsíme zbylá slova a přidělíme jim afun AuxY. V případě, že jsou tato slova dvě, visí první na druhém.


auxypodr    Složené podřadicí spojky.
INFO AUXY.
 
    I podřadicí spojky (AuxC) mohou být vícečlenné (viz auxcsloz). Pozor však na záměnu s pouhým zdůrazněním vedlejší věty. Je-li vedlejší věta uvozena na příklad slovy pouze když, je spojkou samotné když a slovo pouze je zdůrazňovací (viz auxzrozv). Naproti tomu spojky uvedené v seznamu jsou nedělitelné.

    Seznam složených podřadicích spojek (tučně zvýrazněna jsou AuxY visící na druhém členu, který má afun AuxC):

 přišli, i když není středa,
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil,
se stane cokoli, vyhrajeme,
 zařídím to, jen co se usadím.
 

auxyapos    Víceslovné aposiční výrazy.
INFO AUXY.
 
    Je-li výraz uvádějící aposici vícečlenný, stane se řídícím uzlem s afun Apos poslední slovo v řadě. Ostatní členy visí na tomto řídícím a dostávají afun AuxY.
Částice s afun AuxY je tučně zvýrazněna:
stanovil symboly, a to znak a prapor.
 
    Aposici mohou uvádět na příklad následující víceslovné výrazy: a sice, a tedy, a to, jako je (tvar slovesa být), jako např., jako například, tak třeba, to jest, to znamená.


auxyzdur    Složené zdůrazňovací částice.
INFO AUXY.
 
    Zdůrazňovací částice jsou většinou  jednoslovné (viz auxzvyme). Výjimku tvoří sousloví "více než" a "méně než", která za jistých okolností (porušení syntaktických vazeb - viz auxzvice) mohou být zachycena jako dvojslovná zdůraznění.
    Slovo "než" potom dostává afun AuxY a zavěsí se na druhý uzel, který dostává AuxZ.
více než tisícihlavý zástup.
 

auxyfras    Součásti frasémů.
INFO AUXY.
 
    Afun AuxY dostávají také všechny součásti rozličných frasémů. O tomto problému se píše v kapitole 4.6.6 Sousloví, fraseologismy.
noc co noc flámoval.
 

*4.2.7.1 AuxC. <<auxcvyme>> <<auxcsloz>> <<auxczali>> <<auxcnapo>> <<auxcclen>>*
*4.2.7.2 AuxP. <<auxpzach>> <<auxpnepr>>*
*4.2.7.3 AuxZ. <<auxzvyme>> <<auxzrozv>> <<auxzvice>>*
*4.2.7.4 AuxO. <<auxocast>>*
*4.2.7.5 AuxT. <<auxtcast>>*
*4.2.7.6 AuxR. <<auxrcast>>*
*4.2.7.7 AuxY. <<auxykvyp>> <<auxyvoln>> <<auxyjako>> <<auxyspoj>> <<auxypodr>> <<auxyapos>> <<auxyzdur>> <<auxyfras>>*

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]