ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

*4.4.1 Koordinace (větná i větněčlenská) Coord, <afun>_Co.*
<<covymeze>>
<<cozachyc> [cozavice] [cozanest] [cozacozj] [cozaspoj] [cozavyra] [cozajedn] [cozadvoj] [cozasloz]>
<<couvozpc> [copredpa] [covedlve]>
<<corozvij>>
*4.4.2 Aposice Apos, <afun>_Ap.*
<<apvymeze>>
<<apzachyc>>
<<apodlise>>

4.4 Vztahy mezi větami a větnými členy (nezávislostní).

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
Odd 4,
Odd 5.


4.4.1 Koordinace (větná i větněčlenská) Coord, <afun>_Co.

INFO _CO.

    Co je koordinace a co za ni považujeme, se dočtete v první části covymeze.
    Následující část cozachyc je velmi rozsáhlá. Po několika obecných zásadách se v ní nachází několik podčástí. Koordinace nebývá pouze dvojčlenná, ale může mít členů více. Jak takový řetěz zachytit se dočtete v cozavice. Zvláště u výčtových koordinací se stává, že jsou ukončeny slovy naznačujícími, že výčet není úplný (a tak dále, a další, ...). Těm se věnujeme v cozanest. V cozacozj se zase můžete dozvědět, jak je to s větami s nepravým vztažným což. Pak již přijde na řadu seznam koordinačních spojek v cozaspoj. Vzhledem k tomu, že nejsou všechny jen jednoslovné, musíme hned záhy v cozavyra vyřešit, co s takovými, které zabírají více uzlů. V cozajedn si povšimneme, že koordinace může překračovat hranice vět. Protože my je při zachycování nepřekračujeme, mohou nám tak vzniknout i fysicky jednočlenné koordinace.Nakonec popíšeme některé zvláštní případy koordinace. V cozadvoj to bude koordinace dvojtečkou u některých dat, v cozasloz koordinační zachycení složených slov obsahujících pomlčku.
    Další část couvozpc je věnována problému koordinace předložkových pádů (copredpa) a vedlejších vět (covedlve). Přípona _Co se nepřiděluje předložkám ani podřadicím spojkám.
    Zcela samostatným problémem je rozvíjení koordinace. Jak se zachycují členy rozvíjející celou koordinaci a jak členy rozvíjející jen některý z jejích členů je popsáno v závěrečné části corozvij.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 5 přiřaďování (koordinace) 9 (kompletní).


covymeze    Vymezení koordinace.
INFO _CO.
 
    V koordinačním vztahu mohou být dva i více větných členů, dvě i více vět - buď hlavních nebo vedlejších. Na analytické rovině koordinaci členskou a větnou nerozlišujeme, označujeme je stejnou analytickou funkcí. Druhy koordinace rozlišované v tradičních mluvnicích jako vztahy slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, případně další se zachycují rovněž stejnou afun a dále se nespecifikují.
    V koordinačním vztahu mohou být prakticky kterékoli větné členy - predikáty, subjekty, objekty, atributy atd. Jejich afun je složena z části odpovídající jejich funkci - Pred, Sb, Obj, Atr ... a z přípony _Co říkající, že jde o jeden z členů koordinace.

    Důležité přitom je, aby všechny koordinované členy měly funkci stejnou. Nemůže se stát, aby v jedné koordinaci byly vedle sebe uzly s funkcemi např. Obj_Co a Adv_Co zároveň. Takovouto zdánlivou koordinaci nesourodých členů rozebíráme jako koordinaci větnou s elipsou predikátu v jedné z částí. Nejčastěji se tak stává u kombinace členů Adv - Pnom a Atv - Adv (viz příklad).
 

# Přišel sám a hned..
 

cozachyc    Zachycení koordinace.
INFO _CO.
 
    Nositelem koordinační funkce Coord jsou především spojky souřadné, spojovací výrazy a také interpunkční znaky, např. čárka. Jak se řeší případy, kdy spojovací výrazy jsou víceslovné je popsáno v části cozavyra níže. Ve stromové struktuře vystupují jako samostatný uzel označený afun Coord. Jsou řídícím uzlem celého koordinačního řetězu.
    V případě koordinovaných predikátů hlavních vět se uzel s afun Coord zavěšuje hned na uzel vrcholu stromu # (př.h ). V ostatních případech se zavěšuje na řídící uzel, který je koordinovanými členy rozvíjen (př. p).

    Případné nadbytečné znaky u jednotlivých členů koordinace se s afun AuxG zavěšují na tyto příslušné členy  (př. g, viz část auxgnadb v kap. 4.2.8.4 AuxG).
    Může se stát, že spojka "a" je součástí nějaké zkratky (apod., atd., aj.). Protože je tato zkratka psána dohromady a zabírá tedy ve stromě pouze jeden uzel, funkce Coord na ni přechází jako na celek (př. z). Jak se řeší případy, kdy jsou tyto zkratky vypsány slovy, je popsáno v části cozanest níže.
    Koordinační funkci mohou ve větě plnit i tři tečky. Afun Coord potom dostává poslední z nich, zbylé dvě zavěsíme na tuto třetí a označíme je AuxG (př. t).
    Současně s touto částí je třeba číst následující část cozavice.
 

h # Později utekl z vězení a opustil republiku.,
p vláda minulá nebo současná,
g uzrály a) švestky, b) meruňky,
z četla časopisy, noviny apod.,
t očekávám Tondu, Karla, Frantu....
 

cozavice    Vícenásobná koordinace.
INFO _CO.
 
    Jde-li o vícenásobnou koordinaci, tzn. má-li koordinační spojení více než dva členy, bývá přítomno i více koordinačních znaků (každé dva členy koordinace bývají nějak odděleny). Funkci Coord pak dostává koordinační znak poslední vpravo (většinou to bývá spojka, ale není -li přítomna, může to být i jen čárka apod.). Stává se řídícím uzlem koordinovaného celku. Ostatní koordinační znaky, se zavěšují jako jeho dceřinné uzly. Jedná-li se o čárky, dostávají afun AuxX, slova (např. opakované spojky "a") dostávají AuxY, grafické symboly (např. i všechny tři tečky, pokud nejsou nejvíce vpravo) dostávají AuxG.
 
ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí,
Karel a Bohouš a Venca jedli,
zaplatili: Bohouš, Venca ... Karel a Oskar.
 

cozanest    Nestandardní ukončení koordinačního výčtu.
INFO _CO.
 
    Výčet členů koordinace bývá někdy zakončen slovy, která nemají tutéž syntaktickou hodnotu, jako ostatní členy koordinace. Tato slova většinou vyjadřují neúplnost výčtu. Často bývají zapsána pouze zkratkou. Tvoří-li tato zkratka jediný uzel tak, že zahrnuje i koordinační spojku (apod., atd., etc., aj., ...), stává se v souladu s pravidly v části cozachyc uzlem koordinačním, tedy uzlem s afun Coord:
jmenujme pole, lesy, budovy aj..
 
    Problémy nastávají, zabírá-li toto ukončení výčtu více uzlů, je-li víceslovné. Pak přicházejí v úvahu v podstatě tři případy.

    1. Jedná se o některé velmi běžné sousloví.
    Co je běžným souslovím, určuje následující seznam: a tak dále, a tak podobně, a podobně, et cetera.
    Tato sousloví považujeme za tzv. spojovací koordinační výrazy, o kterých píšeme v části auxyspoj v kap. 4.2.7.7 AuxY,a do kterých spadají také (a hlavně) víceslovné spojky popisované dále v části cozavyra.
    Zachycují se tak, že na koordinační spojku (která bude řídit celou koordinaci) pověsíme zbylá slova a přidělíme jim afun AuxY. V případě, že jsou tato slova dvě, visí první na druhém (př. d).

jmenujme pole, lesy, budovy et cetera,
d jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále.
 
    2. Jedná se o elipsu, kdy po posledním členu koordinace zbyde pouze adjektivum (atribut vypuštěného slova).
    Postupuje se v souladu s pravidly o elipsách (viz kap. 4.3.1 ExD). To znamená, že adjektivum, které je vlastně zbytkem po posledním členu koordinace, se zavěsí na uzel s Coord a dostává afun ExD_Co.
jmenujme pole, lesy, budovy a jiné,
jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další.
 
    3. Jedná se o případ nespadající do odstavců 1 a 2 (půjde většinou o rozsáhlejší vyjádření).
    Zde uplatňujeme pravidlo uvedené v části covymeze (výše) a takovéto ukončení výčtu považujeme za samostatnou větu (která často nebude obsahovat predikát). Vznikne nám tak vlastně koordinace vět, z nichž v jedné budou na svém místě počáteční členy výčtu (v jejich koordinaci) a druhá bude tvořena (celá) nestandardním ukončením.
# Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále do úplného vyčerpání..
 

cozacozj    Koordinace ve větách s což, přičemž.
INFO _CO.
 
    Souvětí s výrazy což a všemi jeho případnými pádovými tvary včetně tvarů stažených s předložkou (přičemž, pročež, procož, načež, nacož, ...) popisujeme jako souřadná. Nositelem koordinace je v obou případech čárka. Tato slova dostávají afun podle toho, jakou funkci v rámci druhé věty zastávají (např. přičemž obvykle plní funkci Adv). 
 my tam nemůžem, přičemž opačná cesta je volná.,
# Je označována za kubismus, což je ignorantství..
 

cozaspoj    Koordinační spojky.
INFO _CO.
 
    Spojky, které mohou zastávat koordinační funkci, jsou vymezemy následujícím seznamem. Jak je vidět, některé z nich jsou víceslovné. Jak s nimi zacházíme, je možné se dočíst v následující části cozavyra.

    Seznam koordinačních spojek:
a, a proto, a přesto, a tak, a tedy, ale, ale proto, ale přesto, anebo, ani, ani - ani, aniž, avšak, ba, buď - a nebo, buď - anebo, buď - nebo, či, i, i - i, jak - tak, jednak - jednak, jenže, leč, nebo, neboť, nicméně, nýbrž, ovšem, proto, přece, přesto, sice - ale, sice - avšak, sice - nicméně, však, vždyť, zato.

    Spojka aniž může být v jistém významu i podřadicí (AuxC), spojka přece se může vyskytovat ve funkci AuxY, spojka ani bývá často zdůrazňovací AuxZ.
 


cozavyra    Vícečlenné koordinační výrazy.
INFO _CO.
 
    Některé výrazy, které uvozují koordinaci a jsou tedy ve výše uvedeném seznamu koordinačních spojek, jsou víceslovné. Ve stromě tudíž zabírají více, než jeden uzel, ale my potřebujeme pro afun Coord uzel pouze jediný. Proto z těchto víceslovných výrazů vybereme vždy jedno slovo, které tuto afun dostane a bude tak hlavním uzlem koordinace. Ostatní součásti výrazu zavěsíme přímo na tento hlavní uzel (bude-li jich více, tak vedle sebe) a přidělíme jim afun AuxY.
    Který uzel má být tím hlavním se dozvíte v části auxyspoj v kapitole 4.2.7.7 AuxY. U výrazů odloučených (typu sice - ale) to bývá druhý z nich, u výrazů stojících v celku (typu ale proto) to bývá slovo s obecnějším koordinačním významem (ale, a, ...).
 
Koordinační uzel (Coord) je tučně zvýrazněn:
# Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.,
# Šel sice pryč, ale darebákem zůstane..
 

cozajedn    Jednočlenná větná koordinace.
INFO _CO.
 
    Funkci Coord připisujeme někdy i spojkám odkazujícím na předchozí kontext, který je mimo analysovanou větu. Vzhledem k tomu, že při analyse nepřekračujeme hranice věty, má tato koordinace v takovém stromě vlastně jen jeden člen (fysicky).
Koordinační uzel (Coord) je tučně zvýrazněn:
 a tak nedosáhli slibovaného vzestupu,
 ale všechny lidi oklamat nejde,
# Avšak převážila tendence jiná..
 

cozadvoj    Koordinace dvojtečkou.
INFO _CO.
 
    Jako koordinace se mimo jiné řeší zachycení sportovních výsledků a časových údajů.
 
Viktorka vyhrála 3:0,
zápas začíná v 10:15.
 

cozasloz    Složená slova rozdělená pomlčkou.
INFO _CO.
 
    Složená slova oddělená pomlčkou zachycujeme jako koordinaci.
 
česko-německé vztahy.
 

couvozpc    Koordinované členy uvozené pomocí AuxP či AuxC.
INFO _CO.
 
    Analytické funkce AuxP_Co a AuxC_Co se nepoužívají. Příponu _Co přebírají členy jimi uvozené.


copredpa    Koordinované předložkové pády.
INFO _CO.
 
    Příponu _Co nepřiřazujeme předložkám. Jde-li o koordinované větné členy vyjádřené předložkovým pádem, přípona _Co se přidává až k funkci jména, tzn. Obj_Co, Adv_Co, Atr_Co, ..., nikoli AuxP_Co.
    Koordinované větné členy vyjádřené předložkovou formou se ve stromové struktuře zachycují odlišně v závislosti na tom, jestli předložka je přítomná u obou koordinovaných členů nebo mají-li jen jednu společnou předložku:
přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí,
působí v Gaze a Jerichu.
 
    Může  se stát, že jeden z koordinovaných členů chybí (ve větě jsou v koordinaci dvě předložky a pouze u druhé z nich je jméno):
šel do i z lesa,
šel především do, ale i z lesa.
 

covedlve    Koordinované vedlejší věty.
INFO _CO.
 
    U vedlejších vět je situace obdobná jako u předložkových pádů. Příponu _Co nepřiřazujeme podřadicím spojkám. Jde-li o koordinované věty vedlejší, přípona _Co se přidává až k funkci přísudku těchto klausí, tzn. Sb_Co, Obj_Co, Adv_Co, ..., nikoli AuxC_Co.
    Zachycení koordinovaných vedlejších vět se liší v závislosti na tom, zda se při jejich slučování podřadicí spojka opakuje či nikoliv:
slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví,
slíbil, že knihu koupí a přítele navštíví.
 
    Může  se stát, že jeden z koordinovaných členů chybí (ve větě jsou v koordinaci dvě podřadicí spojky a pouze u druhé z nich je klause):
šel, protože a poněvadž chtěl,
šel, především protože, ale i poněvadž chtěl.
 

corozvij    Společné rozvíjení koordinovaných členů.
INFO _CO.
 
    Společné rozvíjení koordinovaného řetězu se musí odrazit i v jeho stromové struktuře. Stává se tak jak u koordinace běžných větných členů, tak i u koordinace přísudků (hlavních i vedlejších vět). Pro zachycení takových jevů jsou stejná pravidla.
    To, co závisí pouze na jedné z částí koordinace, je na této části zavěšeno klasicky tak, jak má. Cokoli závisí na členu, který je koordinován, jako na celku, zavěsí se uzel s afun Coord a dostane funkci odpovídající svému postavení, ovšem bez přípony _Co. Tak je odlišen člen koordinovaný od členu koordinaci rozvíjejícího. Rozvíjejícím členem může být například společný atribut k nějakému koordinovanému objektu, ale i společný subjekt či jiné doplnění ke koordinovanému predikátu.
 
Tučně zvýrazněny jsou členy rozvíjející koordinace jako celky:
dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany,
# Jana zvedla a podala Olze knížku.,
velmi těžký a rozměrný fragment,
lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni.
 

4.4.2 Aposice Apos, <afun>_Ap.

INFO _AP.

    Na počátku si v části apvymeze vymezíme, co budeme chápat jako aposici. Co budeme označovat funkcí Apos, co budeme dělat s dalšími případnými uzly a jak tedy aposici formálně zachycujeme, si popíšeme v části apzachyc. Tato část také obsahuje seznam možných výrazů, které mohou aposici uvádět. Část apodlise je o odlišení aposice a některých jiných větných vztahů, s kterými by mohla být zaměňována (determinace, koordinace a parentese).

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 4 přístavek (aposice) 87-89 (kompletní).


apvymeze    Vymezení aposice.
INFO _AP.
 
    Aposice je vztah, kdy se táž představa označuje dvojím, trojím či vícerým způsobem. Členy aposice jsou stejným větným členem , bývají ve stejném pádě a mohou se zaměnit:
se žádostí se obrátili na O. Koktana, správce vepřína.
 
    Podmínka formálního tvaru (pádu) nemusí být dodržena, pokud v aposičním vztahu vystupují adverbiální určení. Při tak velkém repertoáru jazykových prostředků pro jejich vyjádření se aposiční vztah může vyjádřit i jinak:
usmrtili ho tajně, např. vyšší dávkou morfia.
 
    Narozdíl od pojetí Šmilauerova je naše vymezení aposice užší: za aposiční vztah nepovažujeme typy přívlastku specialisujícího, jako např. rosinky sultánky, slečna sousedka, my Češi (viz část atrsubst v kap. 4.2.3 Atr) a také příslovečná určení jako dole pod podlahou, letos v únoru, nahoru na kopeček (viz části advprcas a advprmis v kap. 4.2.5 Adv).
    Taktéž za aposici nepovažujeme případ, kdy zdánlivě aponované členy není na co zavěsit (chybí člen pro afun Apos - viz dále) - takové členy visí vedle sebe bez označení aposice.

    Jako aposici ale chápeme i položky dotazníku či seznamu oddělované dvojtečkou či jiným grafickým symbolem (př. 6 v následující části).
 


apzachyc    Zachycení aposice.
INFO _AP.
 
    Typickými spojovacími výrazy uvádějícími aposici jsou:
aneb, a sice, a tedy, a to, čili, jako, jako je (tvar slovesa být), jako např., jako například, např., například, neboli, tak třeba, tedy, tj., to jest, to znamená, tzn..
    Vedle toho může být aposice uvedena i pouze grafickými prostředky, jako je čárka, pomlčka, dvojtečka, závorka.
    Tento seznam není (nemůže být) úplný, to znamená, že aposici mohou uvozovat i jiné výrazy podle uvážení anotátora. Naproti tomu přítomnost výrazů ze seznamu ve větě nemusí zdaleka vždy znamenat aposiční vztah.
 
    Podle přijatých konvencí se aposice ve stromové struktuře zachycuje stejně jako koordinace, tzn., že uvedené jazykové prostředky dostávají afun Apos a aposiční členy jsou zavěšeny na tento řídící uzel, přičemž jejich afun je složena z označení jejich funkce (Sb, Obj, Atr, ...) a z přípony _Ap.
    V rozhodování, který uzel dostane afun Apos platí následující pravidla: Pokud spojovací výraz zabírá jen jeden uzel, je situace jasná (př. 1, 6, 7). Pokud je spojovací výraz slovní (příp. tvořený zkratkou) a je před ním čárka, dostane afun Apos uzel s tímto slovem a čárka se zavěsí přímo na něj (př. 2, 4). V případě, že jde o zkratku s tečkou, bude tečka viset na zkratce dle pravidla o interpunkci (viz část auxgzkra v kapitole 4.2.8.4 AuxG, zde př. 2). Je-li slovní aposiční výraz vícečlenný, je řídícím uzlem poslední slovo v řadě; ostatní členy visí na tomto řídícím a dostávají afun AuxY (řídíme se pravidly uvedenými v části auxyapos kapitoly 4.2.7.7 AuxY, zde př. 4). Když je druhý člen oddělen jen závorkami (i v podobě pomlček apod.), dostane afun Apos první z těchto symbolů a druhý visí na něm s afun AuxG (pravidla jsou uvedena v části auxgpzav kapitoly 4.2.8.4 AuxG, zde př. 3).
    U aposice jsou přípustné i poněkud neobvyklé atributy (Atr) jednotlivých členů, jak ukazuje příklad 7.
 
1 odpoví běžným řešením: devalvací,
2 legalisovala euthanasii, tj. usmrcení,
3 zabývali se postavením UK (University Karlovy),
4 stanovil symboly, a to znak a prapor,
5 bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár,
6 pohlaví: ženské,
7 Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr.
 

apodlise    Odlišení aposice od jiných vztahů.
INFO _AP.
 
    Aposice má styčné body s jinými větnými vztahy - s determinací, koordinací a parentesí.

    Je-li při určení aposičního vztahu možné atributivní pojetí, pak má přednost před pojetím aposičním. Srovnej:

případ úředníka předúnorového ministerstva vnitra JUDr. Zdeňka Tomana (vztah atributivní - těsný),
říká Ivan Medek, vedoucí odboru vnitřní politiky presidentské kanceláře (vztah aposiční - volný).
    Kriteriem pro rozlišení obou vztahů - atributivního a aposičního - je skutečnost, že v aposičním vztahu jsou obě představy odděleny nějakým formálním (grafickým) znakem. V uvedeném příkladě je dělícím znakem čárka.

    Od koordinace se aposice liší tím, že oba (či všechny) členy aposice zpravidla vyjadřují významově tutéž představu (popř. její specifikaci ap.).
    O rozdílu mezi aposicí a parentesí se píše podrobněji v části paaphran kapitoly 4.5 Parentese.

    Je také třeba odlišit vztah aposiční od tzv. volného připojení (viz kap. 4.6.13 Volně připojené větné členy.), i když jsou někdy gramatické prostředky stejné. Srovnej:

pochází z Čech, a to ze Žižkova (aposice),
přidělili peníze, a to brněnským lékařům (volně připojený větný člen).
 

*4.4.1 Koordinace (větná i větněčlenská) Coord, <afun>_Co.*
<<covymeze>>
<<cozachyc> [cozavice] [cozanest] [cozacozj] [cozaspoj] [cozavyra] [cozajedn] [cozadvoj] [cozasloz]>
<<couvozpc> [copredpa] [covedlve]>
<<corozvij>>
*4.4.2 Aposice Apos, <afun>_Ap.*
<<apvymeze>>
<<apzachyc>>
<<apodlise>>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]