Anotace na analytické rovině

Návod pro anotátory

Jan Hajič

Jarmila Panevová

Eva Buráňová

Zdeňka Urešová

Alla Bémová

Jan Štěpánek
Petr Pajas
Jiří Kárník

Obsah

1. Prostředí
1.1. Organisační začlenění a financování
1.2. Vazby v rámci projektu
1.2.1. Morfologická úroveň
1.2.2. Analytická úroveň
1.2.3. Tektogramatická úroveň
2. Zásady anotace
2.1. Formální struktura
2.2. Atributy uzlu
2.3. Vztah k morfologické úrovni
3. Pravidla anotace
3.1. Úvod
3.2. Seznam analytických funkcí
3.3. Jednoduchá věta (klause) obsahující sloveso; větné členy v závislostním vztahu
3.3.1. Přísudek (predikát) Pred, Pnom, AuxV
3.3.2. Podmět (subjekt) Sb
3.3.3. Přívlastek (atribut) Atr, AtrAdv, AdvAtr, AtrAtr, AtrObj, ObjAtr
3.3.4. Předmět (objekt) Obj, ObjAtr, AtrObj
3.3.5. Příslovečné určení (adverbiale) Adv, AdvAtr, AtrAdv
3.3.6. Doplněk (atribut verbální) Atv, AtvV
3.3.7. Pomocné větné členy AuxC, AuxP, AuxZ, AuxO, AuxT, AuxR, AuxY
3.3.8. Grafické symboly (interpunkce); kořen stromu AuxS, AuxK, AuxX, AuxG
3.4. Elipsy; jednočlenné věty bez slovesa
3.4.1. Elipsa ExD, Exd-Co
3.4.2. Jednočlenné věty bez slovesa ExD, Exd-Co
3.5. Vztahy mezi větami a větnými členy (nezávislostní)
3.5.1. Koordinace (větná i větněčlenská) Coord, afun_Co
3.5.2. Aposice Apos, afun-Ap
3.6. Parentese
3.6.1. Obecná pravidla
3.6.2. Ustálená (pokleslá) parentese AuxY-Pa
3.6.3. Větná forma (nezávislá, obsahující predikát) Pred-Pa
3.6.4. Větný člen (závislý, syntakticky začleněný) afun-Pa
3.6.5. Větný člen, větná forma (syntakticky nezačleněno; elipsa); samostatný větný člen; vokativ; citoslovce Exd-Pa
3.7. Komplexní jevy
3.7.1. Přímá řeč
3.7.2. Adresy a jména osob a institucí
3.7.3. Výrazy s číslovkami, číslice v různých funkcích
3.7.4. Odkazovací slova
3.7.5. Hranice dativu volného a vazebného
3.7.6. Sousloví, fraseologismy
3.7.7. Doprovod
3.7.8. Reflexivní se, si
3.7.9. Srovnávací obraty se spojkami jako a než
3.7.10. Cizojazyčné složky rozebíraného textu
3.7.11. Bibliografické údaje
3.7.12. Složená česká jména
3.7.13. Volně připojené větné členy
4. Dodatky
4.1. Seznam nepravých předložek
4.2. Seznamy dříve uvedené
4.2.1. Seznam predikativ nevyžadujících sponu
4.2.2. Seznamy koordinačních výrazů
4.2.3. Seznamy aposičních výrazů
4.2.4. Seznamy podřadicích spojek
4.2.5. Seznamy zdůrazňovacích částic
4.2.6. Seznam částic vztahujících se k výpovědi
4.2.7. Seznamy dalších částic AuxY
4.2.8. Seznamy dalších částic AuxY
Rejstřík příkladů