4.2.6. Seznam částic vztahujících se k výpovědi

Výňatek z části 3.3.7.7.1, kap. 3.3.7.7.

Holou afun AuxY tato slova dostanou, nejsou-li v textu graficky oddělena (např. čárkami). Pokud oddělena jsou, obdrží afun AuxY-Pa, jde o parentesi. Pro obě tyto funkce však platí stejné seznamy. O parentesi typu AuxY-Pa se píše v kapitole 3.6.2.

Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní s příslovci:  asi, bohudík, bohužel, copak, cožpak, jakoby , jasně, jistě, jistěže, jistojistě, kupodivu, možná, nakonec, naopak, například, nesporně, nicméně, nu, nuže, opravdu, ostatně, patrně, pochopitelně, pravděpodobně, prostě, prý, přece, přece jen, přece jenom, rozhodně , samozřejmě, skutečně, snad, stejně, tak, tedy, totiž, údajně, určitě, věru, vlastně, však, zajisté, zřejmě

Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní se spojkami:  aby, , ať již, ať už, kdyby, nechť, ovšem, tudíž, že