Kapitola 4. Dodatky

Obsah

4.1. Seznam nepravých předložek
4.2. Seznamy dříve uvedené
4.2.1. Seznam predikativ nevyžadujících sponu
4.2.2. Seznamy koordinačních výrazů
4.2.3. Seznamy aposičních výrazů
4.2.4. Seznamy podřadicích spojek
4.2.5. Seznamy zdůrazňovacích částic
4.2.6. Seznam částic vztahujících se k výpovědi
4.2.7. Seznamy dalších částic AuxY
4.2.8. Seznamy dalších částic AuxY

4.1. Seznam nepravých předložek

Mnemotechnická pomůcka: nepravou předložkou nelze ukončit větu. Př. "Přišel z důvodu."

A
a la + N (a la bažant)
B

během + G (během výuky)

bez ohledu na + A (bez ohledu na výsledek)

bez zřetele k + D (bez zřetele k okolnostem)

blízko + G (blízko cíle)

blíže + G (blíže cíle)

C

cestou + G (cestou experimentů)

co do + G (co do výsledku)

D

daleko + G (být daleko pravdy)

díky + D (díky pomoci)

dle + G (dle zákona), kniž.

doprostřed + G (posunout talíř doprostřed stolu)

do rukou + G (odevzdat do rukou adresáta)

dovnitř + G (jít dovnitř budovy)

J
jménem + G (jménem zákona)
K

kolem + G (rozprava se točila kolem problému), zast. kol koncem + G (koncem roku)

konče + I (konče prosincem)

kraj + G (jít kraj světa), kniž. kromě + G (kromě nás tam nikdo nebyl)

řidč. krom k rukám + G (k rukám adresáta)

kvůli + G (volat lékaře kvůli nemocnému)

M

mezi + A na ot. kam (postavit se mezi dveře)

mezi + I na ot. kde, kudy (stát mezi dveřmi)

mimo + A (žít mimo prostor a čas)

místo + G (místo tří přišli jen dva)

N

namísto + G (předseda rozhodl namísto rady)

naproti + D (seděli naproti sobě)

napříč + G (strom ležel napříč cesty)

na rozdíl od + G (na rozdíl od nás)

následkem + G (následkem sucha)

na úkor + G (na úkor kvality)

na úrovni + G (na úrovni ministrů)

na úseku + G (na úseku plánování)

na vrub + G (na vrub pracujících)

navzdory + D (navzdory nepříznivým okolnostem)

na základě + G (na základě dohody)

na závěr + G (na závěr jednání)

na způsob + G (předsíň na způsob haly)

nedaleko + G (nedaleko přístavu)

nehledě k + D (nehledě k chybám je to dobrá práce)

nezávisle na + L (nezávisle na výsledku)

O

ohledně + G (jednali ohledně dodávek)

okolo + G (chodit okolo problému jako kočka okolo horké kaše)

oproti + D (oproti tomuto názoru prosazoval svůj)

P

poblíž + G (bydlel poblíž Prahy)

počátkem + G (počátkem roku)

počínaje + I (počínaje středou)

podél + G (jít podél zdi)

podle + G (podle názoru)

po dobu + G (po dobu jednání)

pod dojmem + G (pod dojmem vítězství)

pod tlakem + G (pod tlakem veřejného mínění)

pod vlivem + G (pod vlivem alkoholu)

pod záminkou + G (pod záminkou nemoci)

po linii + G (po linii odborů)

pomocí + G (pomocí přátel)

po směru + G (po směru jízdy)

po stránce + G (po stránce právních předpisů)

postupem + G (postupem času)

po vzoru + G (po vzoru novátorů)

pro případ + G (pro případ potřeby)

prostřed + G (zastavit se prostřed cesty)

prostřednictvím + G (prostřednictvím odborů)

průběhem + G (průběhem času nastaly změny)

přiměřeně + D (přiměřeně podmínkám)

při příležitosti + G (při příležitosti oslav)

přihlížeje k + D (přihlížeje k okolnostem)

S

se zřetelem k + D (se zřetelem k podmínkám)

se zřetelem na + A (se zřetelem na podmínky)

skrz + A (jít skrz les)

směrem k + D (směrem k hospodě)

s ohledem k + D (s ohledem k okolnostem)

s ohledem na + A (s ohledem na okolnosti)

soudě podle + G (soudě podle výsledků)

společně s + I (společně s problémy)

spolu s + I (spolu s problémy)

stran + G (jednat stran dodávek)

stranou + G (být stranou událostí)

s výjimkou + G (s výjimkou jednoho hlasu)

U

úměrně k + D (úměrně ke kvalifikaci)

uprostřed + G (uprostřed léta)

u příležitosti + G (u příležitosti oslavy)

uvnitř + G (uvnitř domu)

V

v čele s + I (v čele s odbory)

včetně + G (cena včetně obalu)

v duchu + G (v duchu smlouvy)

v důsledku + G (v důsledku sucha)

vedle + G (vedle úspěchů byly i potíže)

ve formě + G (ve formě půjčky)

ve jménu + G (ve jménu pravdy)

ve prospěch + G (ve prospěch pokroku)

ve shodě s + I (ve shodě s usnesením)

ve službách + G (ve službách míru)

ve směru + G (ve směru vývoje)

ve smyslu + G (ve smyslu zákona)

ve spojení s + I (ve spojení s praxí)

ve spolupráci s + I (ve spolupráci s klubem)

ve srovnání s + I (ve srovnání se skutečností)

ve stavu + G (ve stavu beztíže)

ve středu + G (ve středu zájmu)

ve světle + G (ve světle usnesení)

ve věci + G (ve věci rozvoje výroby)

ve znamení + G (ve znamení boje)

ve vztahu k + D (ve vztahu k vývoji)

vinou + G (vinou okolností)

vlivem + G (vlivem počasí)

vně + G (vně možností)

v období + G (v období rekonstrukce)

v oblasti + G (v oblasti vědy)

v oboru + G (v oboru elektrotechniky)

v osobě + G (v osobě předsedy)

v otázce + G (v otázce rozhodování)

v podobě + G (v podobě dodávek)

v procesu + G (v procesu výstavby)

v poměru k + G (v poměru k záměru)

v porovnání s + I (v porovnání s ukazateli)

vprostřed + G (vprostřed roku)

v protikladu k + D (v protikladu k dosaženým výsledkům)

v průběhu + D (v průběhu diskuze)

v případě + G (v případě možností)

v rámci + G (v rámci služeb)

v relaci k + D (v relaci k požadavkům)

v rozporu s + I (v rozporu s usnesením)

v řadě + G (v řadě případů)

v souhlase s + I (v souhlase se zákonem)

v souladu s + I (v souladu s výsledky)

v souvislosti s + I (v souvislosti se změnami)

vůči + D (vůči lidem)

vyjma + A, řidčeji + G (vyjma prvotní stav)

v zájmu + G (v zájmu zachování míru)

v zastoupení + G (v zastoupení předsedy)

v závěru + G (v závěru jednání)

v závislosti na + L (v závislosti na dodávkách)

vzdor + D (vzdor nepříznivým okolnostem)

vzhledem k + D (vzhledem k potřebám)

Z

začátkem + G (začátkem roku)

za pomoci + G (za pomoci přátel)

za příčinou + G (za příčinou inventury)

zásluhou + G (zásluhou iniciativy zaměstnanců)

za účelem + G (za účelem dodávek)

závěrem + G (závěrem vystoupení)

ze stanoviska + G (ze stanoviska spotřebitele)

ze strany + G (ze strany dodavatele)

z důvodu + G (z důvodu rekonstrukce)

z hlediska + G (z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů)

z nedostatku + G (z nedostatku příležitosti)

z moci + G (z moci úřadu)

z řad + G (z řad zaměstnanců)

z titulu + G (z titulu vlastnictví)