3.6.2. Ustálená (pokleslá) parentese AuxY-Pa

Odkaz na Šmilauerovu NS: Odd 6 vsuvka B.

3.6.2.1. Zachycení AuxY-Pa

Funkci AuxY-Pa přidělujeme částicím, které se vztahují k obsahu celé výpovědi, tzn. typům tradičně zvaným větná příslovce. Jak bylo výše řečeno, pro přidělení funkce s příponou -Pa je nezbytné grafické vyznačení (oddělení v textu, např. čárkami). Bez něho jde o čistou funkci AuxY. O této funkci se píše v kapitole 3.3.7.7, kde je část 3.3.7.7.1 věnována právě částicím vztahujícím se k celé výpovědi. Slova, která mohou obdržet afun AuxY-Pa, jsou dána seznamem. Tento seznam je shodný se seznamem vymezujícím AuxY k výpovědi. Jediným rozdílem tedy skutečně je pouze grafické oddělení.

Seznam potenciálních AuxY-Pa: aby, ať, ať už, bohudík, bohužel, jasně, kdyby, kupodivu, možná, naopak, například, nicméně, nuže, opravdu, ostatně, patrně, pravděpodobně, prostě, prý, přece jen, samozřejmě, snad, stejně, tedy, totiž, věru, vlastně, však, zřejmě, že.

Ve stromové struktuře zavěšujeme částici s funkcí AuxY-Pa na predikát příslušné věty (tak jako běžnou AuxY). Jedná-li se o více slov, která patří k sobě (přece jen, ať už, nikoli dvě samostatné částice - například kupodivu), zavěsí se jedno na druhé, přičemž výše bude zpravidla první v řadě. To dostane potom afun AuxY-Pa, kdežto druhé slovo (visící na prvním a nejsoucí tedy hlavním uzlem parentese) již pouze AuxY.

Slova s afun AuxY-Pa jsou zvýrazněna:

  1. chybí mi, bohužel, peníze
    image

  2. udělal to, přece jen, dobře.
    image