2.2. Atributy uzlu

Atributů uzlu je v současné době dvanáct.

Název atributu Popis
lemma lemma (viz kap. 1.2.1.2)
tag morfologické kategorie, tag (viz kap. 1.2.1.3)
form tvar slova po příp. úpravách (viz kap. 1.2.1.1)
afun analytická funkce, neboli typ vztahu k nadřízenému (řídícímu) uzlu
lemid bližší identifikace lemmatu (zejména pro víceslovná lemata)
mstag morfologicko-syntaktický tag
origf původní tvar slova (viz kap. 1.2.1.1)
origap formátovací informace předcházející původní tvar slova
gap1 formátovací informace předcházející tvar slova, část 1
gap2 formátovací informace předcházející tvar slova, část 2
gap3 formátovací informace předcházející tvar slova, část 3
ord pořadové číslo slovního tvaru (form) ve větě

Z hlediska ruční anotace na analytické rovině je podstatný pouze atribut afun, který se vkládá ve většině případů ručně. Atribut form je tvar slova, který byl vstupem do morfologické analysy a téměř vždy odpovídá původnímu tvaru slova z textu (výjimky viz kap. 1.2.1.1). Atributy tag a lemma mohou obsahovat dosud nerozlišené hodnoty; je tomu tak v případě, že dosud neproběhlo ruční anotování na morfologické úrovni. Atribut lemid bude v budoucnu použit pro identifikaci víceslovných lexikálních jednotek, případně pro rozlišení lexikálních jednotek, které se morfologicky chovají stejně, ale syntakticky rozdílně. Atribut mstag se použije jako mezistupeň mezi morfologickou informací (tag) a tzv. gramatémy na tektogramatické rovině. Bude např. obsahovat slovesný čas, který na morfologické rovině nemůže být (v úplnosti) určen (např. minulý čas). Ostatní atributy jsou čistě technické (origf, origap, gap1, gap2, gap3, ord). (Hodnota atributu origf se v programu GRAPH objevuje při dolním okraji obrazovky.) Atribut afun, který je z hlediska analytické úrovně anotací nejdůležitější, se však spíše než k uzlu, u kterého je uveden, vztahuje ke hraně vedoucí od daného uzlu směrem k jeho uzlu řídícímu. Z technických důvodů (odpadá nutnost zavádět atributy u hran) se však zavádí u podřízeného uzlu. Při anotacích je však velmi užitečné si tento fakt uvědomovat, neboť vede k lepšímu pochopení souvislostí některých anotačních pravidel (např. se tím objasňuje "bezvýznamná" posice funkce Pred, zvláštní postavení koordinace a aposice, způsob značení parentese).