3.6.3. Větná forma (nezávislá, obsahující predikát) Pred-Pa

Odkaz na Šmilauerovu NS: Odd 6 vsuvka A., B., někt. části.

3.6.3.1. Zachycení Pred-Pa

Afun Pred-Pa dostává predikát (uzel, který by dostal afun Pred) parentetické věty, pokud tato není syntakticky začleněna. Zavěšuje se na predikát klause, ve které se parentese vyskytuje, případně, pokud je parentesí celá věta (celý obsah stromu), přímo na počáteční kříž. Funkcí Pred-Pa označujeme také výrazy viz, srov. apod., jsou-li vsunuty do věty. (Pokud takový výraz tvoří hlavní větu, bývá označen Pred.) Konstrukce jako např. "jak uvedl ...", "jak řekl ...", "jak jsme se dozvěděli" určujeme také jako Pred-Pa.

Slova s afun Pred-Pa jsou zvýrazněna:

 1. později - musím se přiznat - jsem se styděl
  image

 2. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti
  image

 3. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku
  image

 4. voda se, bych tak řekl, umoudřila
  image