3.6.5. Větný člen, větná forma (syntakticky nezačleněno; elipsa); samostatný větný člen; vokativ; citoslovce Exd-Pa

Odkaz na Šmilauerovu NS: Odd 6 vsuvka A., B., někt. části.

3.6.5.1. Zachycení ExD-Pa

Afun ExD-Pa dostávají:

 • všechny součásti parentetických vět či klausí, ve kterých je vynechán predikát, ať už by plné vyjádření normálně obdrželo afun Pred-Pa (př. 1, 2) či nějakou afun-Pa (př. 3 --- v tomto případě by šlo o parentetickou atributivní klausi Atr-Pa - který hraje za Viktorii Žižkov),

 • všechny výskyty vokativu ve větách (př. 4),

 • osamostatnělé, vyčleněné výrazy (př. 5).

Slova s ExD-Pa jsou zvýrazněna:

 1. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku
  image

 2. ráda, bože, jak by ne, ležím
  image

 3. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov)
  image

 4. Marečku, podejte mi tužku
  image

 5. šachy, ty bývaly mým koníčkem.
  image