3.2. Seznam analytických funkcí

V následující tabulce jsou uvedeny všechny přípustné hodnoty atributu afun.

afun Popis
Pred Predikát, resp. uzel, který nezávisí na jiném uzlu; věší se na #.
Sb Subjekt (podmět).
Obj Objekt (předmět).
Adv Adverbiale (příslovečné určení, bez dalšího rozlišení).
Atv Doplněk (jen tzv. určující), technicky zavěšen na neslovesném členu.
AtvV Doplněk (jen tzv. určující), visící na slovese (chybí druhý řídící člen).
Atr Atribut (přívlastek).
Pnom Predikát nominální, resp. jmenná část přísudku se sponou být.
AuxV Pomocné sloveso být (Auxiliary Verb).
Coord Koordinační uzel (souřadné spojení).
Apos Aposice (hlavní uzel).
AuxT Zvratné se, neoddělitelné se - reflexivní tantum.
AuxR Zvratné se, které není Obj ani AuxT (tvoří pasivum reflexivní).
AuxP Předložka primární, části předložky sekundární.
AuxC Spojka (podřadicí).
AuxO Nadbytečný (odkazovací, emotivní) element.
AuxZ Zdůrazňovací slovo.
AuxX Čárka (ne však nositel koordinace).
AuxG Jiné grafické symboly, které neukončují větu.
AuxY Příslovce a částice, které nelze zařadit jinam.
AuxS Kořen stromu (#).
AuxK Koncová interpunkce věty.
ExD Náhradní funkce pro technické hrany vedoucí místo od elidovaného členu k "pseudořídícímu" slovu nebo pro hlavní člen věty bez predikátu (Ex-Dependent).
AtrAtr Řídícím slovem atributu může být díky strukturní víceznačnosti kterékoli z bezprostředně předcházejících (syntaktických) substantiv.
AtrAdv Strukturní víceznačnost mezi závislostí adverbální (příslovečnou) a adnominální (zavěšení na jméno) bez sémantických důsledků.
AdvAtr Dtto, s opačnou preferencí.
AtrObj Strukturní víceznačnost mezi závislostí objektovou a adnominální (zavěšení na substantivum) bez sémantických důsledků.
ObjAtr Dtto, s opačnou preferencí.