3.6.4. Větný člen (závislý, syntakticky začleněný) afun-Pa

Odkaz na Šmilauerovu NS: Odd 6 vsuvka A. někt. části.

3.6.4.1. Zachycení afun-Pa

Tento způsob zachycení se používá u parentetických větných členů (příp. vedlejších vět), které neporušují větnou stavbu. Za parentesi však nepovažujeme některé konstrukce, jsou-li odděleny pouze čárkami. To se týká samozřejmě vedlejších vět. Dále pak atributu odděleného čárkami (chovanci, umístění v ústavu, něco sebrali), který považujeme za volný a dostává holou afun Atr. Třetím případem je doplněk vyjádřený přechodníkem (viz 3.3.6.5.7 v kap. 3.3.6). Funkcí s příponou -Pa se v těchto vyjmenovaných případech používá jen tehdy, když je zmíněná konstrukce oddělena jinými grafickými symboly, pak jde vskutku o parentesi.

Slova s afun-Pa jsou zvýrazněna:

  1. vrátil se (včera) z hospody
    image

  2. nově (a nečekaně snadno) ustavený.
    image

Zvláštní situace nastane pokud je parentese jedním z členů koordinace, která ovšem jako celek parentesí není. V takovém případě se přípona -Pa nepoužívá, neboť ji není kam umístit: