4.2.5. Seznamy zdůrazňovacích částic

Výňatek z části 3.3.7.3.1, kap. 3.3.7.3.

Pro naše potřeby jsou slova, která mohou dostat afun AuxZ, vymezena seznamem. Slova v něm neobsažená afun AuxZ dostat nemohou. Při sestavování seznamu jsme vycházeli z více zdrojů. Šmilauerův seznam je zde rozšířen o další slova, zvláště o ta, která za zdůrazňující považuje Akademická mluvnice češtiny (AM, 2, s. 228-238, zvl.235).

Seznam potenciálních AuxZ:  akorát, alespoň, ani, asi, aspoň, , bezmála, cca, celkem, dohromady, dokonce, hlavně, hned, i, jakoby, jedině, jen, jenom, ještě, již, jmenovitě, kupříkladu, leda, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, například, ne, nejen, nejenže, nejméně, nejvíce, nikoliv, pak, patrně, pouze, právě, prostě, především, přesně, přímo, přinejmenším, rovněž, rovnou, skoro, snad, sotva, tak, také, takříkajíc, takřka, taktéž, taky, téměř, teprve, též, toliko, třeba, , vůbec, zase, zcela, zejména, zhruba, zrovna, zřejmě, zvláště

Jako zdůrazňovací mohou v některých případech vystupovat i spojení více než a méně než --- viz 3.3.7.3.3.

V postavení u podstatného jména či číslovky jsou některá slova vždy AuxZ, tedy nemohou obdržet jinou afun.

Seznam slov dostávajících AuxZ vždy, stojí-li u substantiva či číslovky (jedná se o podseznam všech potenciálních AuxZ).  korát, alespoň (aspoň), asi, celkem, dohromady, i, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, nejméně, nejvíce, právě, přesně, přinejmenším, skoro, taky, téměř, zhruba

Výňatek z části 3.3.7.7.5, kap. 3.3.7.7.

Zdůrazňovací částice jsou většinou jednoslovné (viz 3.3.7.3.1). Výjimku tvoří sousloví více než a méně než, která za jistých okolností (porušení syntaktických vazeb - viz 3.3.7.3.3) mohou být zachycena jako dvojslovná zdůraznění. Slovo než potom dostává afun AuxY a zavěsí se na druhý uzel, který dostává AuxZ.