all connectives

A..Z   ∞..1
a [and]
a skutečně [indeed]
aby [(in order) to]
[although]
ale [but]
alespoň [at least]
aneb [in other words]
anebo [or]
ani [nor, not (even)]
aniž [without (doing sth)]
argumentovat [to argue]
[no matter]
avšak [however]
[when, until]
ba [even]
během [during]
buď ~ nebo [either ~ or]
byť [albeit]
což [which]
či [or]
čili [that is, i.e.]
dále [further, also]
díky [thanks to]
do třetice [in the third place]
doba [time]
dokonce [even]
dokud [until, while]
dovršení [completion]
dříve [sooner]
důsledek [consequence]
důvod [reason]
i [also]
i když [even if]
i tak [even so]
jak [as, when]
jak ~ tak [both ~ and]
jakkoli [however]
jakmile [as soon as]
jednak ~ jednak [for one thing ~ for another]
jelikož [because, since]
jen [only, just]
jenže [but]
jestli [if]
jestliže [if, in case]
ještě [still, even]
ježto [as]
jinak [otherwise]
jinými slovy [in other words]
jmenovitě [namely]
k [to]
kdežto [whereas]
kdy [when]
kdyby [if]
kdykoli [whenever]
když [when]
koneckonců [after all]
konkrétně [specifically]
kontrast [contrast]
kontrastovat [to contrast]
kromě [besides]
kupříkladu [for example]
kvůli [because of]
leč [but]
leda [unless, only]
li [if]
mezitím [in the meantime]
mimo jiné [besides other things]
mimoto [apart from that]
místo [instead of]
na rozdíl od [in contrast with]
na základě [on the grounds of]
na závěr [in the end]
načež [after which]
nadto [moreover]
nakonec [eventually]
naopak [on the contrary]
naproti [opposite]
například [for example]
následek [consequence]
následně [subsequently]
nato [then, afterwards]
natož [let alone]
navíc [moreover]
navzdory [despite]
ne [not]
#neg [{negation}]
nebo [or]
neboli [in other words]
neboť [as, because]
nedosti na tom [that is not enough]
nehledě na [regardless of]
nejen [not only]
nejenže [not only that]
nejprve [(at) first]
nemluvě o [not to mention]
než [until]
nicméně [nevertheless]
nikoli [not]
nýbrž [but]
obdobně [similarly]
odůvodnění [justification]
okamžik [moment]
oproti [contrary (to)]
ostatně [after all]
ovšem [but, of course]
pak [then]
pakliže [if]
podmínka [condition]
podobně [similarly]
pokud [if]
poněvadž [since, as]
popřípadě [alternatively]
posléze [afterwards, finally, then]
poté [afterwards]
potom [then]
pouze [only, just]
později [later]
prostě [simply, just]
proto [therefore]
protože [because]
přece [after all]
přece jen [after all]
předpoklad [assumption]
předtím [before (that)]
přeloženo [translated]
přes [despite]
přesněji [more precisely]
přesto [despite of that]
přestože [although]
přičemž [while]
příčina [cause]
příklad [example]
případ [case]
případně [alternatively]
přitom [at the same time]
původně [originally]
respektive [or (more precisely)]
rovněž [also]
rozdíl [difference]
řečeno [speaking]
s tím, že [with the fact that]
sice [otherwise, granted]
sotva [the moment, hardly]
souběžně [concurrently]
současně [at the same time]
souvislost [connection, context]
spíše [rather]
srovnání [comparison]
stejně [equally, still]
strana [side]
tak [so]
také [also]
taktéž [also]
takže [so]
tedy [so]
tehdy [back then]
též [also]
tím [thus]
tím pádem [thus]
tím spíše [all the more]
tj. [i.e., that is]
to [{N/A}]
totiž [you see, actually]
třeba [for example]
třebaže [although]
tudíž [consequently]
účel [purpose]
upřesnit [to specify]
v neposlední řadě [last but not least]
ve skutečnosti [in fact]
vedle [apart from]
více [more]
vinou [due to]
vlastně [actually]
však [however]
výjimka [exception]
vyjma [excluding]
výsledek [result]
vzápětí [in no time]
vzhledem k [with respect to]
vždyť [after all]
záhy [soon]
zároveň [at the same time]
zase [again, in turn]
zásluhou [thanks to]
zatím [meantime]
zatímco [while]
zato [but (still)]
zčásti ~ zčásti [partly ~ partly]
zkrátka [in short]
znamenat [to mean]
známka [indication]
způsobit [to cause]
že [that]
- [{dash}]
: [{colon}]
; [{semicolon}]