však [however] (primary, single; count: 1776)
connective usages (95%; intra 20%)
opposition (ale [but], 79%; intra 20%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (6%): však přece jen [however after all] (disc) / však přesto [however still] (disc) / na druhé straně však [on the other hand however] (disc) / zároveň však [at the same time however] (disc) / však ve skutečnosti [however in real fact] (disc) / však i [however also] (disc) / sice ~ však [granted ~ however] (corr) / sice ~ přesto však [granted ~ still however] (corr) / však nutno dodat [however it has to be added] (disc) / však zároveň [however at the same time] (disc) / navzdory tomu však [despite that however] (disc) / současně však [at the same time however] (disc) / přitom však [concurrently however] (disc) / naopak však [on the contrary however] (disc) / však přece i [however still also] (cont) / přesto však [still however] (disc) / jinak však [in other places however] (disc) / však také [however also] (disc) / i však [also however] (disc) / sice ~ nicméně však [granted ~ nevertheless however] (corr)
examples: Toto všechno pravda sice je, není to však pravda celá. [All this may be true, but it is not the whole truth.] Běžnou praxí je podávání léků. Ty však mají vedlejší účinky. [Administration of medication is a common practice. These, however, have side effects.] Po třinácti dnech se vrátil do Čech, ještě na letišti však byl zatčen. [After thirteen days he returned to Bohemia, but he was arrested already at the airport.]
confrontation (naopak [on the contrary, on the other hand], 6%; intra 16%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (12%): spíše však [rather however] (disc) / na první pohled však [at the first sight however] (disc) / zato však [on the other hand however] (disc) / však naopak [however on the contrary] (disc) / na druhé straně však [on the other hand however] (disc) / však mezitím [however meanwhile] (disc) / zároveň však [at the same time however] (disc) / však na druhé straně [however on the other hand] (disc) / sice ~ však [granted ~ however] (corr) / na jedné straně ~ na druhé straně však [on the one hand ~ on the other hand however] (corr)
examples: Z krátkodobého hlediska na rozdělení ČSFR vydělala ČR. Podle francouzských expertů však střednědobý výhled není výhodný ani pro jednu republiku. [From the short-term point of view, the Czech Republic has benefited on the division of ČSFR. According to French experts, however, the medium-term outlook is not favorable for either of the republics.] Američtí činitelé trvají na tom, aby se jednání omezila na otázku emigrace. Kubánci však naléhají na rozšíření problémů i na hospodářské embargo. [US officials insist that the talks are confined to the issue of emigration. Cubans, however, are pressing on extending the problems also to the economic embargo.] Na vysokých školách je víc mužů, na gymnáziích však převažují dívky [There are more men in colleges, but at high schools, there are predominantly girls]
restrictive opposition (nicméně [nevertheless], 6%; intra 16%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (8%): na jedné straně ~ na druhé straně však [on the one hand ~ on the other however] (corr) / sice ~ však [granted ~ however] (corr) / však pouze [however only] (disc) / jen však [only however] (disc) / však přeci jen [however after all] (disc) / ale však [but however] (disc) / přesto však [still however] (disc)
examples: Lidé na všech stupních řízení jsou schopní, mají snahu se dále učit. Chybí jim však zkušenosti z dlouhodobého působení. [People at all levels of management are competent, they take the effort to learn further. They lack, however, experience from a long-term work.] Podle průzkumů u Fortuny sází týdně asi 140000 lidí všech sociálních vrstev, z toho je však žen minimum. [According to surveys, about 140000 people of all social strata gamble at Fortuna each week, but a minimum of them are women.] V ČR dnes operuje 57 bank. Pouze čtyři z nich však existovaly již před listopadem 1989. [Today, 57 banks operate in the Czech Republic. But only four of them existed already before November 1989.]
concession (přesto [still], 5%; intra 27%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (28%): přesto však [still however] (disc) / sice ~ však [granted ~ however] (corr) / to však neznamená , že [it however does not mean, that] (disc) / současně však [concurrently however] (disc) / však navzdory těmto faktům [however despite these facts] (disc) / i tak však [still however] (disc) / zároveň však [at the same time however] (disc) / což však [that however] (disc) / však přesto [however still] (disc)
examples: Finančně se zdá být zlínský klub dobře zajištěn. Josef Ondík se však o rozpočtových položkách odmítl bavit: [The Zlín Club appears to be well secured finantialy. Josef Ondík, however, refused to discuss the budget items:] Praha 7 vydala několik příkazů k zastavení stavby, ta však pokračuje dál. [Prague 7 issued several orders to stop the construction but it continues.]
conjunction (a [and], 2%; intra 3%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (17%): však také [however also] (disc) / kromě toho však [besides that however] (disc) / však i [however also] (disc) / však dodat stejně tak [however to add (that) similarly] (disc; The part of the complex secondary connective "však dodat" occurs in a main clause, the part "stejně tak" in a dependent clause (but both clauses represent the same argument).)
modifications (3%): především však [first of all however] (int)
examples: Dosud největší zájem je o zkoušky pro obor kuchař-číšník. Podmínky jsou však stejně náročné pro stánkaře s cukrovou vatou i pro kuchaře ve špičkovém hotelu. [So far, the greatest interest is for examinations for the chef-waiter profession. The conditions are, however, equally challenging for candy stallholders and chefs in a top-class hotel.] Redaktor Adámek nebyl včera k dosažení, jeho rodinní příslušníci však Zemanem uváděné souvislosti jeho odchodu z televize také nepotvrdili. [Editor Adámek could not be reached yesterday, but also his family members did not confirm connections stated by Zeman about his departure from television.]
pragmatic contrast (ale [but], 1%; intra 22%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: second]
examples: Jiří Ševčík se stal ředitelem sbírky moderního umění Národní galerie, která bude umístěna ve Veletržním paláci, jehož rekonstrukce se však už roky vleče. [Jiří Ševčík became the director of the collection of modern art of the National Gallery, which will be located in the Veletržní palace, whose reconstruction has however been dragging on already for years.] Po bitvě je každý generál. Kdybychom však hned od začátku přistoupili na osvědčený systém dražeb, mohli jsme si pár set milionů korun ve státní kase ušetřit. [After the battle, everybody is a general. But if we proceeded with the proven auction system right from the start, we could have saved a few hundred million crowns in state money.]
correction (nýbrž [not ~ but], 1%; intra 47%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: correction:correction; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (88%): #neg ~ však [not ~ however] (corr; Typically correlative, but sometimes also in one argument (then discontinuous).) / #neg sice ~ však [not (rather not) ~ however] (corr) / místo toho však [instead (that) however] (disc) / ne ~ však [not ~ however] (cont) / nikoliv ~ však [not ~ however] (cont) / nikoli ~ však [not ~ however] (cont)
examples: Neoliberální doktrína může této povinnosti podložit různý výklad, nemůže ji však potlačit. [The neoliberal doctrine can give various interpretations to this obligation, but it can not suppress it.] Další zásady velely: Není nutné bezhlavě zvyšovat výrobu. Nezbytné je však zvýšit produktivitu práce o 30 až 50 procent a radikálně snížit náklady. [Other principles commanded: It is not necessary to raise production thoughtlessly. It is, however, essential to increase work productivity by 30 to 50 percent and radically reduce costs.]
gradation (nejen ~ ale i [not only ~ but also], 1%; intra 14%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: gradation:higher degree; ordering: 2; integration: second]
complex_forms (43%): však i [however also] (disc) / však nejen [however not only] (disc) / však také [however also] (disc) / jednak ~ především však [for one thing ~ but most importantly] (corr) / však současně [however at the same time] (disc) / však navíc [however moreover] (disc)
modifications (7%): jednak ~ především však [for one thing ~ firts of all however] (int)
examples: Vláda tímto činem na sebe něco prozradila. Vláda však vyjevila ještě víc. [By this action, the government has revealed something about itself. But the government revealed even more.] Ta by jednak upravovala kategorie výdajů (jakým způsobem regulovat mimorozpočtové státní výdaje, zda a jak umožnit déledobé splácení velkých kapitálových investic), především by však omezovala moc státu ve vypisování a úpravách daňových zákonů včetně rozšiřování daňového základu. [That would, on the one hand, modify the categories of expenditure (how to regulate extra-budgetary state spending, whether and how to allow for a substantial repayment of large capital investments), but most of all, it would limit the power of the State to enact and amend tax laws, including the extension of the tax base.] Pink Floyd pozdravili publikum, nadšeně reagující zejména na starší písničky, v průběhu koncertu několika českými větami. Ještě potěšitelnější však pod deštivým pražským nebem byla perfektní práce zvukařů. [Pink Floyd greeted the audience, which was enthusiastically responding especially to older songs, during the concert with several Czech sentences. Even more pleasing, however, under the rainy Prague sky, was the perfect work of sound engineers.]
non-connective usages (5%)
particle (vždyť, ale [well, but], N/A)
examples: Až jednou... Však to znáte, i mistr tesař se někdy utne. [Then one day... Well, you know it, even the best of us make errors.] Utratil ho pragmaticky. A nic bych za to nedal, že to s vlčákem místo řezníka skoncoval... však víte. [He put him down pragmatically. And I would bet that he ended it with the wolfdog not at the butcher's place... but you know.]
conjunction (ale, ovšem [but, however], N/A)
examples: Ani Miloš Zeman však nemá monopol na nonsensy. Jednoho, zato však exemplárního, se během víkendu dopustil i premiér Václav Klaus. [But even Miloš Zeman has no monopoly on nonsenses. One, but an exemplary one, was also committed by Prime Minister Václav Klaus during the weekend.] Pořídil jej podle verze složené kolem roku 1140, možná však ještě starší. [He created it according to the version assebled around 1140, but maybe even older.]