ovšem [but, of course] (primary, single; count: 364)
connective usages (85%; intra 25%)
opposition (ale [but], 76%; intra 24%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (5%): sice ~ ovšem [albeit ~ but] (corr) / ovšem také [but also] (disc) / : ovšem [: but] (disc) / což ovšem [that but] (disc) / na druhé straně ovšem [on the other hand but] (disc)
examples: "Od porsche odcházet nechci. Ovšem pořídit nový motor s maximálním obsahem 3.5 litru je nutností. ["I do not want to turn away from Porsche. But getting a new engine with a maximum of 3.5 liters is a must.] Rozhodně to bude bolestný rozvod, ovšem nikdo nesmí ztratit domov, naopak: musejí být vytvořeny dva. [It will certainly be a painful divorce, but no one must lose home, on the contrary: two of them must be created.] Samozřejmě, že volají děti i z legrace. To ovšem nevadí. [Of course, kids call also out of fun. But it does not matter.]
restrictive opposition (nicméně [neverthless], 9%; intra 30%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (19%): ovšem přece jen [but after all] (disc) / ovšem s tím že [but with that, that] (cont) / sice ~ ovšem [albeit ~ but] (corr) / ovšem pouze [but only] (disc) / ovšem přeci jen [but after all] (disc)
examples: Jak uvádí britský Financial Times, zvýšení podílu Slovenska není vyloučeno, ovšem představitelé fondu očekávají výsledky podzimních parlamentních voleb. [As the British Financial Times reports, an increase in Slovakia's share is not ruled out, however fund managers wait for the results of autumn parliamentary elections.] Nemáme prostor ani čas, všichni totiž pracujeme. Mám-li ovšem mluvit za sebe, trochu maluji a píšu. [We have no space or time, as you know, we all work. But if I should speak for myself, I paint a little and write.] ČR přistoupila k této dohodě již v roce 1987, ovšem pouze v oblasti přepravy mezinárodní. [The Czech Republic acceded to this agreement already in 1987, but only in the field of international transport.]
confrontation (naopak [on the contrary], 6%; intra 47%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (5%): ovšem také [but also] (disc)
examples: Do 17. listopadu 1989 to v bývalém Československu neměly lehké, protože komunistický režim ukládal každému, tedy i prostitutkám, aby uzavřel řádný pracovní poměr, a občas kněžky lásky, které si nepořídily razítko do občanského průkazu, trestal jako příživnice. Po 17. listopadu ovšem jejich řemeslo prožívá skutečnou renesanci. [Until November 17, 1989, it was not easy for them in the former Czechoslovakia because the communist regime imposed on everybody, that is also on the prostitutes, an obligation to enter into a regular employment relationship, and occasionally the priestesses of love who had not got a stamp in the ID card, were punished as parasites. After November 17, however, their craft is experiencing a real renaissance.] V individuálních výkonech se podle kapitána čeští vojáci Britům v lecčems přibližují, zaostávají ovšem v součinnosti jednotky. [According to the captain, Czech soldiers are close to the British in individual performance, but they stay behind in the cooperation of the unit.] Politický život generála de Gaulla byl plný zápletek a statečných činů, ovšem konec se odehrál velmi prostě. [General de Gaulle's political life was full of intrigues and brave acts, but the end was very simple.]
conjunction (a také [and also], 4%; intra 9%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (18%): ovšem také (disc)
examples: Většina protestantů si však přeje nejprve jedno ujištění: že nebude výprodej. To jim ovšem obě vlády, irská i britská vehementně slibují. [Most Protestants, however, want one assurance first: that there will be no sale. Which, however, are both governments, the Irish and the British, vehemently promising.] 2. Stále více se ukazuje, že spokojenost pracovníků na pracovišti ovlivňuje růst jejich výkonů. 3. Pro řízení a spolupráci je ovšem také důležité umět se svými spolupracovníky vycházet. [2. More and more it seems that employees' satisfaction at the workplace influences the rise of their performance. 3. However, it is also important for management and cooperation purposes to be able to cope with your co-workers.]
concession (přesto [still], 4%; intra 36%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (36%): sice ~ ovšem [albeit ~ but] (corr) / tím ovšem [by that but] (disc)
examples: Legální světový trh se štěpnými materiály je přesycen, ovšem pro některé politicky nespolehlivé země (Irák, Severní Korea, Indie, Pákistán a Bangladéš) jsou tyto látky nedostupné. [The legal world market for fissile materials is oversaturated, but for some politically unreliable countries (Iraq, North Korea, India, Pakistan and Bangladesh), these substances are unavailable.] V případě, že si jej investor v průběhu této doby nevyzvedne, výpis bude vrácen zpět do Střediska cenných papírů a po 31. srpnu 1993 skartován. Investor tím ovšem své akcie neztrácí - rozhodující je zápis na účtu ve středisku. [In the event that the investor fails to collect it during this period, the statement will be returned to the Securities Center and after August 31, 1993 shredded. The investor, however, does not lose his shares - what matters is the record in the center.]
pragmatic contrast (však [however], 1%; intra 0%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
examples: Když jsem počítal, kolik bychom mohli získat na jaře bodů, tak mi vyšlo velké číslo. Míč je ovšem kulatý," řekl Uličný. [When I counted how many points we could get in the spring, I got a big number. But the ball is round, "Uličný said.] Pokud budou oslavy na vrcholné reprezentační úrovni, pak bude dobré, budou-li tu i představitelé Německa. Ovšem pokud si naši veteráni německou účast nepřejí, pak s nimi souhlasím. [If the celebrations are going to be at the top representative level, then it will be good if also representatives of Germany will be here. However, if our veterans do not want German participation, then I agree with them.]
gradation (navíc [moreover], 1%; intra 0%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: gradation:higher degree; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (50%): ovšem i [however also] (disc)
examples: Mimořádný boom zažívá především kinematografie hongkongská. Filmy asijského "ekonomického tygra" ovšem slaví i úspěchy obchodní. [An unusual boom is particularly experienced in the Hong Kong cinematography. The films of the Asian "economic tiger" however also celebrate business success.] V rámci rozpočtové podpory poskytují ministerstva malým a středním podnikatelům zvýhodněné informační služby a poradenskou činnost buď přímo nebo prostřednictvím specializovaných institucí. Potěšitelné ovšem je, že podpora malého a středního podnikání má výrazný regionální aspekt. [As part of a budget support, the ministries provide small and medium-sized businesses with preferential information and advisory services either directly or through specialized institutions. It is, however, gratifying that support for small and medium-sized enterprises has a significant regional aspect.]
condition (pokud [if], 0%; intra 100%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: condition:condition; ordering: 2; integration: first or second]
examples: Téměř stejně ceněný je obraz v nepůvodním stavu, s restaurátorskými zásahy, které jsou ovšem kvalitní. [Almost equally valued is a painting in an non-original state, with restoration interventions, which however are of high quality.]
non-connective usages (15%)
conjunction (ale [but], 89%)
examples: První cesta vede do tetovacího studia, kde neodborné obrázky překryjí jiné, snad lepší, ovšem větší, druhá do kosmetického salónu, kde si lze nechat kůži vybrousit. [The first path leads to a tattoo studio, where the amateurish images are coverd by others, perhaps better, but bigger, the other one in a beauty salon, where you can have your skin polished.]
particle (přirozeně, samozřejmě [naturally, of course], 11%)
examples: Hlídači ovšem bránili ovoce, z toho však strhla se krvavá rvačka, na níž brali podíl též miňůvští rolníci; [Naturally, the guards defended the fruit, but it led to a bloody fight in which also the Minnesian peasants took part;]