strana [side] (secondary, single; count: 1149)

Note: The realization "on the other hand" is the most common in the PDT, the realization "on the one hand ~ on the other hand" is the second most common, the realization "on the one hand" was encountered just once.

connective usages (5%; intra 18%)
opposition (ale [but], 48%; intra 14%; noun)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
schema: [na ((jeden.4or6) strana.4or6)] ~ [na ((druhý.4or6) strana.4or6)]
realizations: na jednu stranu [on the one hand (lit. on the one side)] / na jedné straně na straně druhé [on the one hand on the other hand (lit. on the one side on the other side)] / na druhou stranu [on the other hand (lit. on the other side)] / na druhé straně [on the other hand (lit. on the other side)]
complex_forms (28%): sice ~ ale na druhé straně [albeit ~ but on the other hand] (corr) / na druhé straně však [on the other hand however] (disc) / na druhé straně ovšem [on the other hand however] (disc) / ale na druhé straně [but on the other hand] (disc) / na druhé straně zase [on the other hand at the same time] (disc)
examples: Je to na jednu stranu pochopitelné, protože Unie nemá pro radikální řešení tak vhodné podmínky jako Česká republika v roce 1989. Každopádně za pět let, kdy již bude plně platit dohoda GATT, by agrární sféra EU měla vypadat jinak než dnes. [On the one hand, this is understandable, because the Union does not have such suitable conditions for a radical solution as the Czech Republic in 1989. In any case, in the five years that the GATT agreement will be in full force, the EU's agricultural sphere should look different from today.] A tak na jedné straně je v jejich zájmu jich mít dostatek. Na straně druhé ani běžné školy se nezbavují svých svěřenců s nadšením. [And so, on the one hand, it is in their [i.e. special schools] interest to have enough of them [i.e pupils]. On the other hand, even ordinary schools do not get rid of their wards with enthusiasm.] Většinou jde o staré, zkušené kádry, které řídily ještě SSSR. Na druhé straně si oproti minulým létům byrokraté zvýšili vzdělání. [Most of them are old, experienced staff who ruled the USSR. On the other hand, compared to previous years, bureaucrats have increased their education.] Rovněž ODA často veřejně proklamovala, že je stranou inteligentní, v níž probíhá diskuse a nekonečná výměna názorů. Ale přátelské vztahy na druhé straně znemožňují větší stranickou disciplínu. [ODA has also often publicly proclaimed that it is an intelligent party with an endless exchange of views. But friendly relations, on the other hand, make greater party discipline impossible.]
confrontation-1 (ale naopak [but on the contrary], 28%; intra 29%; noun)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
schema: [na ((jeden.4or6) strana.4or6)] ~ na ((druhý.4or6) strana.4or6)
realizations: na jedné straně na druhé straně [on the one hand on the other hand (lit. on the one side on the other side)] / na druhé straně [on the other hand (lit. on the other side)] / na druhou stranu [on the other hand (lit. on the other side)]
complex_forms (59%): na jedné straně ~ na druhé straně však [on the one hand ~ on the other hand however] (corr) / na jedné straně ~ jenže na druhé straně [on the one hand ~ but on the other hand] (corr) / na jedné straně ~ a na druhé straně [on the one hand ~ and on the other hand] (corr) / na straně jedné ~ a na straně druhé [on the one hand ~ and on the other hand] / avšak na druhé straně naopak [on the other hand however on the contrary] (disc) / na druhé straně však [on the other hand however] (disc) / ale na druhé straně [but on the other hand] (disc) / však na druhé straně [on the other hand however] (disc)
examples: Na jedné straně zůstává mnohé pouze naznačeno, nakousnuto, nedořečeno. Na druhé straně se však pozornému návštěvníkovi dostane nejednoho poučení o řadě detailů z pohnuté historie Izraele včetně dob před vznikem státu - a to i se zakazujícím cenzurním razítkem britských mandátních úřadů. [On the one hand, much remains only indicated, delicious, unspoken. On the other hand, the attentive visitor will receive many lessons about a number of details from the turbulent history of Israel, including the times before the founding of the state - even with the forbidden censorship stamp of the British mandates.] Odhadnout náklady na jejich opravy, výměny a odečty je dnes nemožné. Na druhé straně se ví, že většina dnes vytápěných objektů nemá potřebné izolační vlastnosti. [It is now impossible to estimate the cost of their repairs, replacements and readings. On the other hand, it is known that most buildings heated today do not have the necessary insulating properties.] Složení databanky Manažerského svazového fondu k 1. lednu 1994 ukazuje, že poptávka jednotlivců o nové zaměstnání převyšuje nabídku zejména v personální oblasti, na druhé straně se nám nedostává zájemců o marketing a ekonomické oblasti. [The composition of the database of the Management Association Fund as of 1 January 1994 shows that the demand of individuals for new jobs exceeds the supply, especially in the area of ​​personnel, on the other hand, we have not enough interested in marketing and economic areas.]
confrontation-2 (naopak [on the contrary], 2%; intra 100%; noun)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
schema: z ((jeden.2) strana.2) ~ z ((druhý.2) strana.2)
realizations: z jedné strany z druhé [on the one hand on the other (lit. on the one side on the other)]
examples: V bangladéšských městech probíhaly vzrušené demonstrace, zaznívaly výzvy ke stávkám, při pouličních střetech znesvářených názorových proudů se z jedné strany ozývaly hrozby ateistům a renegátům, z druhé hesla o islámských fašistech. [Excited demonstrations took place in Bangladeshi cities, people were called for strikes, and threats of atheists and renegades were heard in the street clashes of wars of opinion, on the one hand, and the slogan on Islamic fascists on the other.]
conjunction (ale/a také [but also/ and at the same time], 13%; intra 12%; noun)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
schema: na ((druhý.4or6) strana.4or6)
realizations: na druhé straně [on the other hand (lit. on the other side)] / na druhou stranu [on the other hand (lit. on the other side)]
complex_forms (25%): jednak ~ na straně druhé zase [on the one hand ~ on the other hand at the same time] (corr) / na druhé straně zase [on the other hand at the same time] (disc)
examples: Jsou to děti, které získaly určité obtíže z vnějšího světa. Na druhé straně se zabýváme dětmi, které si nesou v sobě od počátku určitou nápadnost nebo obtíž. [These are children who have acquired certain difficulties from the outside world. On the other hand, we deal with children who carry a certain conspicuousness or difficulty from the beginning.] Jednak se u nás snaží draze prodat takzvaný šmorn, tedy věci s minimální hodnotou, který nakoupili především u lidí na venkově; na straně druhé chtějí zase co nejvýhodněji nakoupit starožitnosti a pak je výhodně prodat v cizině za valuty. [On the one hand, they try to sell the so-called smirk, ie things with a minimum value, which they bought mainly from people in the countryside; on the other hand, they want at the same time to buy antiques as cheaply as possible and then conveniently sell them abroad for currencies.]
restrictive opposition-1 (ale existují omezení [but there are some limits], 5%; intra 0%; noun)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: first or second]
schema: [na ((jeden.4or6) strana.4or6)] _na ((druhý.4or6) strana.4or6)
realizations: na druhé straně [on the other hand (lit. on the other side)] / na druhou stranu [on the other hand (lit. on the other side)]
complex_forms (33%): na jedné straně ~ na druhé straně však [on the one hand ~ on the other hand however] (corr)
examples: Alergické dítě nepotřebuje, aby bylo chováno jako v bavlnce, tvrdí Hana Drahoňovská. Na druhou stranu se ukázalo, že i v bytech astmatických dětí jsou kočky nebo že tam rodiče kouří. [An allergic child does not need to be behaved like in cotton, says Hana Drahoňovská. On the other hand, it turned out that there are cats in the apartments of asthmatic children or that parents smoke there.] Zájem zahraničních investorů je na jedné straně dán takovými skutečnostmi jako obrovské přírodní bohatství Ruska, trh se 180 miliony obyvatel nebo poměrně vysoce kvalifikovaná, a přitom levná pracovní síla. Na druhé straně je však srážen mnoha negativními faktory, především pak těžkopádným daňovým systémem, neprůhledným zákonodárstvím na úseku investic, obrovskou byrokracií, korupcí a zločinností. [The interest of foreign investors is, on the one hand, given by such facts as Russia's vast natural wealth, a market of 180 million people or a relatively highly skilled, yet cheap labor force. On the other hand, it is hampered by many negative factors, especially the cumbersome tax system, opaque investment legislation, huge bureaucracy, corruption and crime.]
restrictive opposition-2 (ale existují omezení [but there are some limits], 2%; intra 100%; noun)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: first]
schema: z ((jeden.2) strana.2) _ z ((druhý.2) strana.2)
realizations: z jedné strany ze strany druhé [on the one hand on the other hand (lit. on the one side on the other side)]
examples: K diskusi poslanců je připraven návrh zákona o držení zbraní, který z jedné strany liberálně občanovi dá právo zbraň mít, ze strany druhé se na občanovi bude žádat, aby prošel důkladnými testy. [A bill on the possession of a weapon is prepared for the discussion of deputies, which on the one hand will liberally give the citizen the right to have a weapon, on the other hand the citizen will be asked to pass thorough tests.]
concession (třebaže [although], 2%; intra 0%; noun)
[arg_semantics: concession:expectation; ordering: 2; integration: first or second]
schema: na ((jeden.4or6) strana.4or6) _na ((druhý.4or6) strana.4or6)
realizations: na jedné straně na druhé straně [on the one hand on the other hand (lit. on the one side on the other side)]
complex_forms (100%): na jedné straně ~ ale na druhé straně [on the one side ~ but on the other side] (corr)
examples: Na jedné straně nemůže nevidomý všechno dělat, ale na druhé straně má po lidské stránce pocit naprosto normálního člověka. [On the one hand, the blind cannot do everything, but on the other hand, he has a completely normal human feeling.]
non-connective usages (95%)
noun (směr, (politická) strana [direction, party], 109%)
examples: Antilopy, buvoli. Ze všech stran. [Antelopes, buffaloes. From all sides.] Za Klausovu stranu kandiduje málo žen [Few women are running for Klaus's party] Pořadatelé hráli na dvě strany [The organizers played on two sides]