přitom [at the same time] (primary, single; count: 260)

Note: a very ambiguous connective, difficult to differentiate all its meaning shades

variants: při tom [at the same time, lit. "during that"]
connective usages (85%; intra 11%)
conjunction (a [and, at the same time], 39%; intra 2%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom / při (anaph.ten.6)
realizations: přitom [at the same time] / při tom [at the same time (lit. during that)]
complex_forms (6%): přitom také [and also] (disc) / ale přitom [but at the same time] (disc; is rare) / a přitom [and at the same time] (disc)
examples: Na lidské důvěřivosti se dá vydělat hodně, jak o tom svědčí činnost některých zásilkových služeb. Postup je přitom jednoduchý: [There is a lot to be gained from human trust, as evidenced by the activities of some courier services. And the procedure is simple:] Kdykoli může vypuknout epidemie cholery a tyfu. A přitom lékaři nemají v rukou nic, co by epidemii zabránilo. [Cholera and typhoid epidemics can break out at any time. And doctors have nothing in their hands to prevent the epidemic.] O daný výrobek je značný zájem, přesto však není nikdo, kdo by na uvedený podnět reagoval. Přitom by stačilo si udělat průzkum trhu. [There is considerable interest in the product, but there is still no one to respond to the initiative. At the same time it would be enough to do a market research.]
opposition (ale [but], 23%; intra 24%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [but (lit. during that)]
complex_forms (28%): a přitom [but] (disc) / přitom však [ but at the same time] (disc) / - přitom [- but] (disc)
examples: "Náš nový druh piva je určen pro skupinu lidí, kteří si chtějí dopřát požitek z klasického ležáku a přitom nechtějí riskovat vysoký přísun energie," řekl T. Navrátil. ["Our new type of beer is intended for a group of people who want to enjoy classic lager and at the same time do not want to risk a high supply of energy," said T. Navrátil.] Z rozhodnutí tehdejší hlavní hygieničky doktorky Zuskové nesmělo mít potrubí asfaltové nátěry. Přitom však nebylo uvedeno, jaké jiné mají být použity. [According to the decision of the then chief hygienist Dr. Zusková, the pipes were not allowed to have asphalt coatings. However, at the same time it was not stated what others were to be used.] Je to velmi individuální sport, naučil mě cynismu, a přitom bych chtěl lidem věřit. [It's a very individual sport, it taught me cynicism, and yet I would like to trust people.]
concession (přestože [even though], 21%; intra 11%; adverb)
[arg_semantics: concession:expectation; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [but (lit. during that)]
complex_forms (13%): ale přitom [but at the same time] (disc) / - a přitom [- and at the same time] (disc) / a přitom [and at the same time] (disc) / přitom zase [but at the same time] (disc; is rare)
examples: Likvidity je stále nedostatek. Přitom peníze, potřebný kapitál, tady existuje. [Liquidity is still lacking. At the same time money, the necessary capital, exists here.] Teď si musím vyběhat české občanství, přitom se těch úřadů tak bojím. [Now I have to run out of Czech citizenship, at the same time I am so afraid of those authorities.] Někdy však může být alergie velice úporná, a přitom je naměřena velice nízká hladina imunoglobulinu E. [However, sometimes allergies can be very persistent, and at the same time very low levels of immunoglobulin E are measured.]
confrontation (kdežto, ale [but], 4%; intra 11%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [but (lit. during that)]
complex_forms (11%): a přitom [but] (disc)
examples: Wiesheu uvedl, že bavorská část dálnice z Prahy do Norimberka nebude patrně dokončena do konce roku 2000 pro nedostatek finančních prostředků. Český úsek dálnice by přitom měl být dokončen do roku 1997. [Wiesheu said that the Bavarian part of the highway from Prague to Nuremberg would probably not be completed by the end of 2000 due to lack of funds. But the Czech section of the motorway should be completed by 1997.] Vypadá to možná složitě, a přitom je to tak snadné. [It may seem complicated, and yet it is so easy.]
synchrony (současně [at the same time], 4%; intra 38%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom / při (anaph.ten.6)
realizations: přitom [at the same time] / při tom [at the same time, during that]
complex_forms (12%): a při tom [and at the same time] (disc)
examples: Obžalovaný, jehož výpověď byla čtena z protokolu o výslechu v předběžném řízení, k události uvedl, že zbraň vytáhl bezmyšlenkovitě a chtěl zmáčknout pouze pojistku, kterou se vyhazuje zásobník. Náhodou prý přitom asi zmáčkl kohoutek. [The defendant, whose statement was read from the minutes of the interrogation in the preliminary proceedings, stated at the event that he pulled out the weapon thoughtlessly and wanted to squeeze only the fuse that ejects the magazine. It just so happens that at the same time he probably pressed the tap.] Tento jev však označil za normální a poukázal při tom na zdlouhavé zavádění kompaktních disků na začátku osmdesátých let. [However, he called the phenomenon normal and at the same time pointed out he lengthy introduction of compact discs in the early 1980s.]
gradation (a, navíc [and, moreover], 3%; intra 14%; adverb)
[arg_semantics: gradation:higher degree; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [moreover (lit. during that)]
complex_forms (14%): přitom navíc [moreover] (disc)
examples: Objasněno bylo 24906 z nich, tedy necelých 22.3 procent. Poškození přitom dostali zpět majetek v hodnotě pouhých dvaapadesáti miliónů korun. [24906 of them were clarified, ie less than 22.3 percent. The damaged at the same time got back the property worth only fifty-two million crowns.] Nová vakcína produkuje protilátky, které viru znemožňují reprodukci a pomáhají také proti dalším problémům, vyvolávaným infekcí HIV, přitom nemá vedlejší účinky. [The new vaccine produces antibodies that prevent the virus from reproducing and also help fight other problems caused by HIV infection, at the same time it has no side effects.]
restrictive opposition (ale (jen), však [but (only), however], 3%; intra 0%; adverb)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [but (lit. during that)]
complex_forms (14%): přitom jen [but only] (disc)
examples: S heslem Fair play na hřišti i v životě jde do jarní části fotbalové ligy Ligová komise ČMFS. Právě zahajovací utkání jarní sezóny přitom komise zařadila do kategorie rizikových. [With the motto Fair play on the field and in life, the ČMFS League Commission goes to the spring part of the football league. It was the opening match of the spring season at the same time that the commission placed in the category of risk.] Občanský zákoník mu z titulu vlastnického práva umožňuje v § 711 odst. 1 vypovědět nájem bytu s přivolením soudu. Přitom musí jít o některé z těchto důvodů: [The Civil Code allows him to terminate the tenancy of an apartment with the permission of a court in § 711 para 1. At the same time, this must be for one of the following reasons:]
specification (při tom, konkrétně [namely, that means], 2%; intra 0%; adverb)
[arg_semantics: specification:more specific; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [namely (lit. during that)]
complex_forms (20%): a přitom [and actually] (disc)
examples: Podle hrubých odhadů České národní banky představují zisky šedé ekonomiky v České republice 76 miliard korun. Přitom jedna miliarda připadá podle analýzy ČNB na nezdaněné důchody podnikatelů ze sobotní a nedělní práce, deset miliard korun na příjmy zaměstnanců mimo legální pracovní poměr a klasických víkendových melouchářů. [According to rough estimates by the Czech National Bank, the profits of the gray economy in the Czech Republic amount to 76 billion crowns. And, according to the CNB's analysis, one billion goes to the untaxed pensions of entrepreneurs from Saturday and Sunday work, ten billion crowns to the income of employees outside the legal employment relationship and classic weekend tinkers.] Vnitřní faktory by si ve svém souhrnu měly zachovat pozitivní vliv na růst HDP. Přitom faktory podporující export budou postupně slábnout, zároveň však budou sílit pozitivní vlivy privatizace a přílivu zahraničního kapitálu. [Taken together, internal factors should maintain a positive impact on GDP growth. Namely, the factors supporting exports will gradually weaken, but at the same time the positive effects of privatization and the inflow of foreign capital will increase.]
pragmatic contrast (však [however], 1%; intra 0%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
schema: přitom
realizations: přitom [but (lit. during that)]
complex_forms (33%): ; přitom [; but]
examples: Podobně je to s telefonem: ve vsi jsou dvě stanice, ta v zemědělském družstvu je přístupná jen ve dne. Přitom ves je v ochranném pásmu jaderné elektrárny Dukovany. [It is similar with the telephone: there are two stations in the village, the one in the agricultural cooperative is accessible only during the day. However, the village is in the protection zone of the Dukovany nuclear power plant.]
non-connective usages (15%)
adverb (také [also], 100%)
examples: Společnost Integra má jako vydavatel právo provádět změny ve vedení listu a řídí se přitom především ekonomickými zájmy. [As a publisher, Integra has the right to make changes in the management of the paper and is guided by economic interests during it .] Atraktivní a přitom jedno z nejlevnějších řešení zakrytí prostoru je prý obrovská skleněná konstrukce nad celým lomem. [Attractive and at the same time one of the cheapest solutions to cover the space is said to be a huge glass structure above the entire quarry.]