i když [even if] (primary, complex; count: 196)

Note: lit. translation of connective "even when"

variants: ani když [not even if] (source: PCEDT)
connective usages (91%; intra 96%)
concession (ačkoli [although], 90%; intra 98%; subordinating conjunction)
Note: This usage is also a part of connective "když".
[arg_semantics: concession:expectation; ordering: any; integration: first]
complex_forms (2%): i když ~ přece jen [although ~ after all] (corr) / i když ~ přece [although ~ after all] (corr) / ani tehdy, když [not even when] (corr+cont, source: PCEDT)
examples: Moje nová loď praskala, i když jsem ji měl jen tři dny. [My new ship was cracking, even though I only had it for three days.] Hubálek ve zprávě k tomuto případu pokládá za nereálnou i možnost zjistit a úspěšně trestně stíhat po čtyřiceti letech tehdejší soudce. I když lze předpokládat, že soud informace o charakteru zranění k dispozici měl. [In his report on this case, Hubálek also considers unrealistic to identify and successfully prosecute the then judges after forty years. Although it can be assumed that the court had information about the nature of the injury available.] I když máte doma trezor, nemusíte mít ještě vyhráno. [Even if you have a safe at home, you don't have to win yet.] Podle současných pravidel nemají sítě právo spolupodílet se na zisku z opakovaného vysílání místními stanicemi ani tehdy, když má síť úspěch se stoprocentně vlastněným pořadem - například ABC zaznamenala obrovský úspěch vysíláním populárního kriminálně-komediálního seriálu "Moonlighting." (source: PCEDT) [Under current rules, even when a network fares well with a 100%-owned series -- ABC, for example, made a killing in broadcasting its popular crimecomedy ``Moonlighting'' it isn't allowed to share in the continuing proceeds when the reruns are sold to local stations.]
restrictive opposition (ale jen [but only], 4%; intra 71%; subordinating conjunction)
Note: This usage is also a part of connective "když".
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: any; integration: first]
complex_forms (14%): i když pouze [although only] (disc)
examples: Příštích deset let má pro uhelný průmysl znamenat poněkud těžké časy, i když částečnou úlevou bude zvýšení poptávky v Číně a v ostatních asijských zemích. [The next ten years are supposed to be somewhat difficult times for the coal industry, although the increase in demand in China and other Asian countries will bring a partial relief.] Poslanci oceňují zejména to, že primární zodpovědnost za ochranu občanů a jejich majetku bere na sebe stát, i když část odpovědnosti přenáší na obce. [Members of Parliament particularly appreciate that the state takes the primary responsibility for protecting citizens and their property, even though it transfers some of the responsibility to municipalities.] Známe spoustu českých knih, které by se mohly těšit čtenářskému zájmu, říká Ivanov, ale u nás se teď holduje spíše americkému způsobu vyjadřování a jednání, což se týká i literatury. I když dovoz laciné četby už se u nás okoukal a ta nejdůvtipnější nakladatelství už ji neprodukují. [We know many Czech books that could be popular with the readers, says Ivanov, but here the American way of expressing and acting is now in liking, which applies also for literature. Although importing cheap literature has already lost its appeal in our country and the cleverest publishers do not produce it any more.]
opposition (ale [but], 3%; intra 83%; subordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: first]
examples: Obdobný scénář lze vidět také v Moldávii. I když nyní se tam rýsuje možnost happy endu. [A similar scenario can also be seen in Moldova. Although now there seems to be a possibility of a happy ending.] Irština, patřící ke starým galským jazykům, ostatně není ani dnes mezi lidmi zdaleka tak rozšířená, i když úřední nápisy a oznámení jsou dvojjazyčná. [Indeed, Irish, belonging to the old Gallic languages, is far from being so widespread among people today, even though official signs and announcements are bilingual.] Také podle vyjádření Johna Inghama, ředitele místního obvodního úřadu pro emigraci, zatím nikdo v Buffalu o azyl nepožádal, i když Ingham dodal: "Pokud obdržíme nějakou žádost o azyl, budeme ji pochopitelně držet v tajnosti." [Also according to John Ingham, director of the local council for emigration, no one has applied for asylum in Buffalo yet, although Ingham added: "If we receive an asylum application, we will of course keep it secret."]
pragmatic contrast (ale [however], 2%; intra 100%; subordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: first]
complex_forms (25%): i když ~ přesto [even if ~ still] (corr)
examples: * I když se tím nebude přímo zabývat expertní skupina tripartity, podnikatelé rovněž navrhovali přejít k postupnému "uzavírání nůžek" mezi horní a dolní sazbou daně z přidané hodnoty. [* Although it will not be directly dealt with by the tripartite expert group, entrepreneurs have also suggested moving towards a gradual "closure of scissors" between the upper and lower value added tax rates.] Tendence k osamostatnění posílila celková hospodářská krize Ruska, i když třeba v Jakutsku (dnešní Sacha) hovořili o právu na své přírodní bohatství už nejméně před čtyřmi lety. [The overall economic crisis of Russia reinforced the tendency towards independence, even though for example in Yakutia (Sacha today), they spoke of the right to their natural wealth already at least four years ago.]
confrontation (zatímco [while], 1%; intra 100%; subordinating conjunction)
Note: This usage is also a part of connective "když".
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: first]
examples: I když ve Flushing Meadows tentokrát nevytvořili tenisový pár životní partneři Medveděv a Huberová, soukromý svazek s Italem Massimem Valerim se rozhodla na kurtě otestovat argentinská kráska Sabatiniová. [Even though in Flushing Meadows life partners Medvedev and Huber did not form a tennis couple, the Argentine beauty Sabatini decided to test a private bond with Italian Massimo Valeri on the court.]
non-connective usages (9%)
conjunction ( [albeit], 100%)
examples: Až na nátlak veřejného mínění a tisku se policie rozhoupala k poněkud energičtějším, i když zcela nedostatečným krokům. [Only under pressure from public opinion and the press, the police got off the fence towards somewhat more energetic, albeit entirely insufficient steps.] Festival je pouze jednou z haydnovských aktivit u nás, i když nejviditelnější. [The festival is only one of Haydn's activities in our country, although the most visible one.]