kromě [besides] (secondary, single; count: 266)
connective usages (17%; intra 16%)
conjunction-1 ("mimo to", také, navíc [besides, apart from that], 77%; intra 12%; preposition)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
schema: kromě (anaph.ten.2)
realizations: kromě toho [in addition (lit. besides that)]
complex_forms (26%): kromě toho i [besides also] (disc) / kromě toho však [besides however] (disc) / kromě toho také [moreover also] (disc) / jednak ~ a kromě toho [on the one hand ~ and besides] (corr) / a kromě toho [and besides] (disc)
examples: Mövenpick provozuje několik desítek hotelů nejen v Evropě, ale i v Asii a Africe. Kromě toho je známý i jako obchodní a potravinářská firma. [Mövenpick operates several dozen hotels not only in Europe, but also in Asia and Africa. In addittion, it is also known as a trading and food company.] Tyto firmy mj. skupují v ceně šrotu nadbytečný vojenský materiál, aby ho obratem ruky armádě prodaly jako náhradní díly. Armádě prý kromě toho fakturují až dvojnásobky nákladů za opravy letecké techniky. [Among other things, these companies buy surplus military material in the price of scrap to sell it to the army as spare parts in the blink of an eye. In addition, they allegedly bill the army for up to twice the cost of aircraft repairs.] Rychlejšímu rozvoji telefonizace brání zejména nedostatek ústředen, a kromě toho se provozovaná zařízení vyznačují nízkými technickými parametry i značnou opotřebovaností. [The faster development of telephony is hindered mainly by the lack of exchanges, and in addition, the operated devices are characterized by low technical parameters and considerable wear.]
conjunction-2 ("mimo to, že" [besides + ing, apart from + ing], 5%; intra 100%; preposition)
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: border]
schema: kromě (cataph.ten.2 (AuxC))
realizations: kromě toho, že [in addtion to -ing (lit. besides that that)]
complex_forms (50%): kromě toho, že i [in addition to +ing]
examples: Kromě toho, že učil, napsal Josef Korbel i celou řadu politologických děl (mj. Titův komunismus a Československo 20. století). [In addition to teaching (lit. apart from that he taught), Josef Korbel also wrote a number of political science works (including Tito's Communism and 20th Century Czechoslovakia).] Kromě toho, že je kompatibilní s MSDOS, podporuje řadu programů pro postižené osoby. [In addition to being compatible (lit. apart from that it is compatible) with MSDOS, it supports a number of programs for people with disabilities.]
gradation-1 (navíc, také [besides, moreover], 16%; intra 0%; preposition)
[arg_semantics: gradation:higher degree; ordering: 2; integration: any]
schema: kromě (anaph.ten.2)
realizations: kromě toho [in addition (lit. besides that)]
complex_forms (29%): kromě toho ovšem i [apart from that however also] (disc) / nejen ~ kromě toho [not only ~ apart from that] (corr; a weird use)
examples: Po mnoha letech podle něj dochází k narovnání vztahů mezi veliteli a podřízenými. Generál kromě toho připravuje nařízení, podle něhož se na něj budou moci obrátit všichni, kteří se domnívají, že se jim děje bezpráví. [According to him, relations between commanders and subordinates are settling after many years. In addition, the general is preparing a regulation according to which all those who believe that injustice is happening to them will be able to turn to him.] Tak vznikl program, který slouží nejen pro průběžné vedení předepsané knihy jízd. Kromě toho dokáže zrekonstruovat chybějící období, což je v praxi často zapotřebí. [This created a program that serves not only for the continuous management of the prescribed logbook. In addition, it can reconstruct the missing period, which is often needed in practice.]
gradation-2 ("mimo to, že" [besides + ing, apart from + ing], 2%; intra 100%; preposition)
[arg_semantics: gradation:lower degree; ordering: any; integration: border]
schema: kromě (cataph.ten.2 (AuxC))
realizations: kromě toho, že [in addition to -ing]
examples: Ze studie technického týmu Aera však vyplývá, že avionika Elbitu, kromě toho, že není v plné míře kompatibilní s NATO a je pro mnohé země nepřijatelná, zaostává za elektronikou firem North American Rockwell a AlliedSignal, které se o účast na projektu L-159 rovněž ucházejí. [However, a study by Aero's technical team shows that Elbit's avionics, in addition to being not (lit. apart from that it is not) fully compatible with NATO and being unacceptable to many countries, lags behind North American Rockwell and AlliedSignal electronics, which are also applying to participate in the L-159 project.]
restrictive opposition (s výjimkou toho, že [except that], source: PCEDT; preposition)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: any; integration: border]
schema: kromě (cataph.ten.2 (AuxC))
realizations: kromě toho, že [except to]
examples: Společnosti nesdělí délku kontraktu kromě toho, že jde o mnohovrstvou dohodu. [The companies wouldn't disclose the length of the contract except to say it was a multiyear agreement.] Kromě toho, že společnost StatesWest tuto nabídku charakterizovala jako "spravedlivou a velkorysou a v nejlepším zájmu akcionářů společnosti Mesa", odmítla o podrobnostech tohoto návrhu diskutovat. [Except to characterize its offer as ``fair and generous and in the best interests of Mesa shareholders,'' StatesWest declined to discuss details of its proposal.]
non-connective usages (83%)
preposition (100%)
examples: Na základě svědectví radiologa společnosti Andreje Solotkova, podnikových záznamů a norských vojenských zdrojů Hauge identifikoval 21 jaderných reaktorů, většinou z ponorek, potopených v Barentsově a Karském moři. Kromě toho Murmanská námořní společnost potopila do Karského moře 11090 odpadu s nízkou radioaktivitou. [Based on testimony from company radiologist Andrei Solotkov, company records and Norwegian military resources, Hauge identified 21 nuclear reactors, mostly from submarines, sunk in the Barents and Kara Seas. In addition, the Murmanan Shipping Company sank 11090 low-level waste into the Kara Sea.] Posledním důležitým sdělením pro nového zaměstnavatele je informace o tom, zda má zaměstnanec srážku ze mzdy, která je nařízena soudem nebo státní správou. Kromě toho může zápočtový list obsahovat i sdělení o smluvních srážkách ze mzdy, jako jsou půjčky, pojištění a spoření. [The last important message for a new employer is information about whether the employee has a deduction from wages, which is ordered by a court or the state administration. In addition , the credit sheet may also contain a statement of contractual deductions from wages, such as loans, insurance and savings.]