přesto [despite of that] (primary, single; count: 157)
connective usages (90%; intra 22%)
concession (i tak, stejně, ale [yet, still, but], 89%; intra 17%; adverb)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: any]
complex_forms (24%): ale přesto [but anyway] (disc) / přesto však [but nevertheless] (disc) / a přesto [and still] (disc) / přesto ale [yet] (disc) / i přesto [still, yet,] (disc) / sice ~ ale přesto [granted ~ but nevertheless] (corr) / však přesto [however, nevertheless] (disc) / - přesto [- yet] (disc) / avšak přesto [but still] (disc, source: PCEDT)
examples: Což o to, zkusit se to může. Ale šance je přesto minimální. [Which about it, we can try. But the chances are still minimal.] Jsem už dost starý, přesto mnoho věcí nepochopím. [I'm old enough, but I don't understand many things.] Již devátý rok se starám o otce, který po mozkové mrtvici může jen ležet. Přesto musím ještě chodit do práce. [For the ninth year in a row, I've been taking care of my father, who can only lie after a stroke. Still, I still have to go to work.] Ministerstvo zahraničních věcí označilo dluhy vzniklé před rokem 1933 za klíčové pro dodržení Johnsonova zákona. Avšak Sověti mohou přesto narážet na legislativní překážky získávání peněz v USA, dokud nesplatí stamiliony dolarů z dalšího dosud nesplaceného dluhu z dohody o půjčce a pronájmu z druhé světové války. (source: PCEDT) [The State Department stressed the pre-1933 debts as the key to satisfying the Johnson Act. But the Soviets might still face legal obstacles to raising money in the U.S. until they settle hundreds of millions of dollars in additional debt still outstanding from the World War II lend-lease program.]
opposition (ale i tak [yet, still, but], 11%; intra 60%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
complex_forms (80%): a přesto [and yet] (disc) / však přesto [but still] (disc) / sice ~ přesto však [granted ~ but still] (corr) / sice ~ přesto [granted ~ still] (corr) / přesto však [yet however] (disc) / ale přesto [but still] (disc) / sice ~ ale přesto [granted ~ but still] (corr)
examples: Ve srovnání s cenami ostatního zboží, především potravin, je to i při ruských platech přijatelné. Přesto však je to dvakrát více, než se za benzín dávalo dříve. [Compared to the prices of other goods, especially food, this is acceptable even with Russian wages. However, it is twice as much as before for gasoline.] Sedačky pro nezletilé nejsou u nás povinné, ale přesto potřebné. [Seats for minors are not mandatory in our country, but they are still needed.] Nejsem bankovním ani právním expertem, přesto bych však rád něco poradil jak Komerční bance, tak i jejím vkladatelům poškozeným nedávným vypovězením termínovaných vkladů. [I am not a banking or legal expert, but I would still like to advise something to both Komerční banka and its depositors damaged by the recent termination of term deposits.]
rare: !pragmatic contrast (-li ~ stejně [even though ~ still], 1%; intra 100%; adverb)
Note: doubled connective (in both parts), unclear meaning
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
complex_forms (100%): ! i když ~ přesto [even though ~ still] (corr)
examples: "I když vezmeme v úvahu, že česká měna má velmi dobrý zvuk a že ČR je proslulá i dobrými odborníky, přesto jsou akcie českých podniků ve srovnání se zahraničím stále vysoce nadhodnoceny," říká Petr Kysel a dodává, že nejvíce se to týká akcií bank. ["Even if we take into account that the Czech currency has a very good sound and that the Czech Republic is also famous for good experts, the shares of Czech companies are still highly overvalued compared to abroad," says Petr Kysel, adding that this applies most to bank shares.]
non-connective usages (10%)
adverb (i tak, stejně [still, and yet], 100%)
examples: V rozsáhlém cyklu filmů Woodyho Allena přichází na řadu snímek možná méně známý , ale přesto dokládající režisérovu invenčnost . [In Woody Allen's extensive film series, the film is perhaps less well-known, but still proving the director's inventiveness.] Přijmout na sebe soudcovskou odpovědnost v totalitním systému je mravní riziko. Kdo je na sebe vzal, měl a musel vědět, že může narazit na právní případ, třeba jediný, kterým se diskvalifikuje - morálně, politicky a snad i osudově "nespravedlivě", ale přesto! [Accepting judicial responsibility in a totalitarian system is a moral hazard. Whoever took them on, had and must have known that he could come across a legal case, perhaps the only one that disqualifies him - morally, politically and perhaps fatally "unfairly", but still!]