nicméně [nevertheless] (primary, single; count: 83)
connective usages (93%; intra 34%)
opposition (však [but, nevertheless], 57%; intra 34%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (9%): nicméně přece jenom [but after all] (disc) / sice ~ sice ~ nicméně [granted ~ granted ~ nevertheless] (mult; "sice" has no exact English translation, it correspondes to "zwar" in German ) / sice ~ nicméně [granted ~ nevertheless] (corr) / sice ~ nicméně však [granted ~ but nevertheless] (corr; redundant)
examples: Na některé výsledky mohou být rozporné názory, nicméně ve čtvrtém roce transformace už její výhybky prakticky přehodit nejde. [Some results may be contradictory, but, in the fourth year of the transformation, it is practically impossible to flip its switches.] Taková je realita a vyhnout se jí prostě nelze. Nicméně, stane-li se jednou ten zázrak a svět obletí fotografie s jiným než podobně tragickým vyzněním, bude to jasný signál, že časy se mění - k lepšímu. [That is the reality and it is simply impossible to avoid it. Nevertheless, once the miracle happens and a photo with a different than similar tragic tone flies around the world, it will be a clear signal that times are changing - for the better.] Ve druhém kole dolétl Goldberger na značku 196 m. Protaženým letem se nicméně dostal do záklonu a sedl si. [In the second lap, Goldberger flew to the 196 m mark. By the extended flight, however, he got into a bend and sat down.]
concession (však, ale [nevertheless, however], 23%; intra 33%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (11%): nicméně přece jen [but after all] (disc) / sice nicméně [(rather not) nevertheless]
examples: Po neúspěšných zásazích ze země bylo nasazeno i letadlo, které na místo shodilo 1800 litrů vody, nicméně zlikvidovat požár se nepodařilo. [After unsuccessful interventions from the ground, an aircraft was deployed, which dropped 1,800 liters of water on the site, however, the fire could not be eliminated.] V bazénu mu z rány prýštila krev. O své nemoci nicméně neinformoval lékaře Amerického olympijského výboru, který ho ošetřoval. [Blood dripped from his wound in the pool. However, he did not inform the American Olympic Committee doctor who treated him about his illness.]
restrictive opposition (však [nevertheless], 10%; intra 38%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (12%): sice ~ nicméně [granted ~ nevertheless] (corr)
examples: Stát rozhodně nemůže používat svých mocenských nástrojů při regulaci populace. Nicméně je povinností státu tento problém řešit. [The state certainly cannot use its tools of power in regulating the population. Nevertheless, it is the duty of the state to solve this problem.] V našem hlavním městě dnes připadá jeden byt na 2.3 obyvatele a prakticky nikdo není schopen odpovědět na otázku, zda je to optimální stav. Jan Koukal nicméně připouští, že zpomalením komplexní bytové výstavby vznikl v metropoli dluh kolem 3400 bytů, který by měl být v blízké době vyrovnán. [In our capital today, there is one apartment per 2.3 inhabitants and virtually no one is able to answer the question of whether it is the optimal condition. However, Jan Koukal admits that the slowdown in complex housing construction has created a debt of around 3,400 flats in the metropolis, which should be settled in the near future.]
confrontation (však, na druhou stranu [however, on the other hand], 6%; intra 20%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
examples: Popírá rovněž jakékoliv neshody s armádou, které podle něj zinscenoval tisk. Představitelé ministerstva průmyslu i armády nám nicméně řekli, že rozepře byly značné. [He also denies any disagreements with the army, which he said were staged by the press. Nevertheless, representatives of the Ministry of Industry and the Army told us that the disputes were considerable.] Výkony říční dopravy klesají, nicméně platy jejích zaměstnanců svižně rostou. [River transport performance is declining, but the salaries of its employees are rising rapidly.]
rare: pragmatic contrast (ale [but, however], 3%; intra 50%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
examples: Část dovážených výrobků, především v oblasti hygienických potřeb, však zůstane zřejmě ve stejné cenové i daňové hladině jako nyní. Nicméně průzkumy dokázaly, že výroba těchto potřeb z recyklovaného papíru není možná například pro vysoký obsah těžkých kovů v něm. [However, part of the imported products, especially in the area of ​​hygiene needs, will probably remain at the same price and tax level as now. However, surveys have shown that the production of these needs from recycled paper is not possible, for example, due to the high content of heavy metals in it.] Papež by do Sarajeva měl přiletět 8. září, nicméně panují obavy o jeho bezpečnost a zdravotní stav. [The pope is expected to arrive in Sarajevo on September 8, but there are concerns about his safety and health.]
non-connective usages (7%)
conjunction (avšak [nevertheless], 100%)
examples: Nejhorší jsou projevy neúcty s formou dobře míněné, nicméně povýšené lítosti. [Expressions of disrespect with the form of well-meaning, yet elevated regret are the worst ones.] Spojil se tak zcela jednoznačně, nicméně naprosto nepochopitelně s chimérickou představou, že měna si může udržet své postavení v prostředí ekonomiky zasažené hlubokou recesí. [He thus united quite clearly, but nevertheless incomprehensibly, with the chimeric idea that the currency could maintain its position in the environment of an economy affected by a deep recession.]