mezitím [in the meantime] (primary, single; count: 33)
variants: mezi tím [in the meantime] (reg. neutral)
connective usages (36%; intra 25%)
synchrony-1 (ve stejné době [at the same time], 92%; intra 18%; adverb)
Note: Integration is typically "first or second", but rarely the connective occurs elsewhere.
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
schema: mezitím / mezi (anaph.ten.7)
realizations: mezitím [in the meantime] / mezi tím [in the meantime]
examples: Včera se měla záležitostí znovu zabývat také rada pražského zastupitelstva, avšak jednání o tomto bodě přerušila. Ředitel společnosti Konstruktiva, která se rovněž zúčastnila soutěže, avšak je až na třetím místě, svolal mezi tím tiskovou konferenci, na které potvrdil své námitky proti průběhu řízení. [Yesterday, the Prague City Council was supposed to deal with the matter again, but it suspended the negotiations on this point. In the meantime, the director of Konstruktiva, which also took part in the competition but is only in third place, convened a press conference at which he confirmed his objections to the conduct of the proceedings.] Bosenská armáda, v níž převládají Muslimové, podnikla útoky také na města Bošovaca, Fojnica a Kreševo. Z obklíčeného města Goražde byla mezitím hlášena kritická situace v zásobování. [The Bosnian army, dominated by Muslims, also launched attacks on the towns of Bošovaca, Fojnica and Kreševo. In the meantime, a critical supply situation was reported from the besieged town of Goražde.] Opravoval tehdy ještě státní majetek. Manželka mezitím v Plzni zajistila prodej jejich rodinného domu a poté se i ona přestěhovala do Tuchoměřic. [At that time, he was still repairing state property. In the meantime, his wife arranged for the sale of their family house in Pilsen, and then she also moved to Tuchoměřice.] V 56. minutě narazil na maltskou zeď Siegl, mezitím Kuka profrčel středem obrany jako expresní rychlík, ale umístěnou střelu brankář Cluet kryl. [After 56 minutes, Siegl hit the Maltese wall, in the meantime, Kuka pushed through the middle of the defense as an express, but his shot was covered by the goalkeeper Cluet.]
synchrony-2 (ve stejné době, kdy [in the same time, when], 8%; intra 100%; adverb)
Note: "mezitím" introducing a temporal dependent clause expressing a simultaneous event
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: border]
schema: mezitím (AuxC)
realizations: mezitím, co [while (lit. in the meantime, what)]
examples: Mezitím, co se novináři dobývali na hráče, trenéři odpovídali na tiskové konferenci. [While (lit. in the meantime that) the journalists conquered the players, the coaches responded to a press conference.]
rare: precedence-succession (brzo potom [soon after], 8%; intra 0%; adverb)
[arg_semantics: precedence-succession:succession; ordering: 2; integration: first or second]
schema: mezitím
realizations: mezitím [in the meantime]
examples: Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí nezůstal dlužen odpověď: Nebudeme se učit dobrým způsobům u pana Rabina. Mezitím přijel pákistánský velvyslanec v Tunisku do města Rafáh na egyptsko-izraelských (či palestinských) hranicích, aby připravil návštěvu své premiérky. [A spokesman for Pakistan's foreign ministry did not owe the answer: We will not learn good manners from Mr Rabin. Meanwhile, the Pakistani ambassador to Tunisia arrived in Rafah on the Egyptian-Israeli (or Palestinian) border to prepare for the visit of his prime minister.]
non-connective usages (61%)
adverb (zatím [in the meantime], 100%)
examples: Famu jste absolvoval v dvaasedmdesátém, debutoval jste však až o čtyři roky později. Co jste dělal mezitím? [You graduated from FAMU in 1972, but you did not make your debut until four years later. What have you been doing in the meantime?] V ten moment se jeho příběh zastavil. Těžká poranění si vyžádala téměř roční hospitalizaci a mezitím se hledal usilovně viník železniční tragédie. [At that moment, his story stopped. Severe injuries required almost a year of hospitalization, and in the meantime the culprit for the railway tragedy was being diligently sought.] Velmi důležité jednání se však neuskutečnilo. Pan Komanický na schůzku přijel se čtyřicetiminutovým zpožděním a delegace z Chebu mezitím odcestovala. [However, a very important meeting did not take place. Mr Komanický arrived at the meeting forty minutes late and the delegation left Cheb in the meantime.]