místo [instead of] (secondary, single; count: 337)
variants: namísto [instead of] (reg. neutral)
connective usages (6%; intra 71%)
!correction-1 (namísto [instead of + ing], 48%; intra 100%; subordinating conjunction)
Note: without pronoun "toho" as a part of the connective, whole chain "místo aby" as a part of a dependent clause (expressing the claim arg)
[arg_semantics: correction:claim; ordering: any; integration: first]
schema: na/místo (AuxC)
realizations: místo aby [instead of +ing] / namísto aby [instead of +ing]
examples: Policisté jí totiž zadrženého muže hned po loupeži ukázali, místo aby ji vyslechli a potom provedli podle zákona identifikaci. [The police showed her the detained man immediately after the robbery, instead of interrogating her and then identifying him according to the law.] Místo aby clo od poslanců vymáhali, říkali jim "jen jeďte, jen jeďte". [Instead of collecting customs duties from deputies, they told them "just go, just go".] A i když je pěstitel přemůže, mohou včely pronajaté za 2000 dolarů odletět do sadů vašeho souseda, namísto aby opylovaly váš vlastní, říká Broderick. [Even if a grower beats them back, his $2,000 rented bees might buzz off to the neighbors' orchards instead of pollinating his, Mr. Broderick says.]
correction-2 (naopak, však [instead], 43%; intra 22%; preposition)
[arg_semantics: correction:correction; ordering: 2; integration: any]
schema: na/místo (anaph.ten.2)
realizations: místo toho [instead] / namísto toho [instead]
complex_forms (22%): místo toho však [but instead] (disc) / #neg ~ místo toho [not ~ instead] (corr) / ale místo toho [but instead] (disc)
examples: Po povstání už nebylo možné přehlížet ani reálnou existenci slovenského národa a z toho plynoucí nároky na úpravu česko-slovenských vztahů ve společném státě. Místo toho však odkaz SNP čekaly další porážky. [After the uprising (i.e. SNP - Slovak national uprising), it was no longer possible to overlook the real existence of the Slovak nation and the resulting demands for the regulation of Czech-Slovak relations in the common state. Instead, however, the SNP's legacy awaited further defeats.] Proti mytologii rodu, krve a jazyka Palacký nicméně nestavěl liberální poučky. Místo toho kladl Palacký již ve své době důraz na nehlučnou skutečnost, jež taková zjednodušující vidění světa zásadně překračuje: úsilí o harmonizaci principu svobodného rozumu s principem autority. [However, Palacký did not oppose liberal lessons against the mythology of gender, blood and language. Instead, Palacký already in his time emphasized a silent reality that fundamentally transcends such a simplistic view of the world: efforts to harmonize the principle of free reason with the principle of authority.] Japonští manažeři nemohou očekávat, že se Američané budou chovat, jako by byli Japonci; namísto toho musí řídit Američany jako Američané. [Japanese managers can't expect Americans to behave as if they were Japanese; instead, they must manage Americans as Americans.]
correction-3 (namísto [instead of + ing], 10%; intra 100%; preposition)
[arg_semantics: correction:claim; ordering: any; integration: border]
schema: na/místo (cataph.ten.2 (AuxC))
realizations: místo toho, aby [instead of +ing] / namísto toho, aby [instead of +ing]
examples: Místo toho, aby v zájmu veřejnosti v rámci svých kompetencí působily na činnost svěřených institucí, zaměřují obě rady většinou svou energii směrem opačným. [Instead of acting on the activities of the entrusted institutions in the interests of the public and within the scope of their competences, both councils usually focus their energy in the opposite direction.] Vláda by měla fungovat tak, že politikové přebírají zodpovědnost za hlasy, které mohou jejich voliči rozpoznat, namísto toho, aby je skryli do velkého popelářského vozu plného odsouhlasování. [This is the way government is supposed to work with politicians taking responsibility for votes that their constituents can identify, instead of concealing them in the great reconciliation garbage truck.]
non-connective usages (94%)
adverb (namísto [instead of], 1%)
examples: A tak se pozorovatelé místo na Tenga začínají zaměřovat na muže, kteří vstupují do hry o Tengovo dědictví. [And so, instead of Teng, observers begin to focus on men entering the game of Teng's legacy.]
preposition (namísto [instead of], 27%)
examples: V říčce Teplé místo odpadků a pneumatik plavou pstruzi. [Trout floats in the river Teplá instead of rubbish and tires.] V programu festivalu však výrazně chybí například vokálně instrumentální hudba provozovaná u sv. Víta ve století devatenáctém. Místo toho uslyšíme světskou hudbu minulosti, Dvořákovu smyčcovou serenádu a na závěr dokonce jednu z Beethovenových symfonií... [However, the festival program significantly lacks, for example, vocal-instrumental music performed at St. Vitus in the nineteenth century. Instead, we will hear secular music from the past, Dvořák's string serenade and finally one of Beethoven's symphonies ...]
noun (lokalita [place], 72%)
examples: O tři roky později dosáhli Nairobi. Masajsky to znamená místo, kde je voda. [Three years later, they reached Nairobi. In Maasai, it means a place where there is water.] Vhodné pro architekty a další stavaře. Termín a místo konání: 6. září v Praze. [Suitable for architects and other builders. Date and place: September 6 in Prague.]