ale [but] (primary, single; count: 2252)
connective usages (77%; intra 73%)
opposition (však [however], 72%; intra 71%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (15%): sice ~ ale přece jen [granted ~ but after all] / ale i tak [but even so] (disc) / sice ~ ale [granted ~ but] (corr) / ale místo toho [but instead (of that)] (disc) / sice ~ ale taky [granted ~ but also] (corr) / ale přece jen [but after all] (disc) / ale přece [but after all] (disc) / sice ~ ale zato [granted ~ but still] (corr) / ale zato [but still] (disc) / ale zároveň [but simultaneously] (disc) / ale i [but even] (disc) / ale ani [but nor] (disc) / sice ~ ale aspoň [granted ~ but at least] (corr) / ale o to víc [but all the more] (disc) / což ale [that but] (disc) / sice ~ ale i tak [granted ~ but even so] (corr) / ale přesto [but still] (disc) / ale na druhé straně [but on the other hand] (disc) / sice ~ ale ve skutečnosti [granted ~ but in fact] (corr) / ale také [but also] (disc) / zároveň ale [but simultaneously] (disc) / sice ~ ale přesto [granted ~ but still] (corr) / současně ale [but at the same time] (disc)
examples: Našel houby, ale ztratil forda [He found mushrooms but lost his Ford.] Asi nejvíc se mi stýská po Tatrách. Ale miluji i pískovce. [Maybe I miss Tatra Mountains the most. But I love also the sandstone.] Půl života jsem miloval víno. Šumava je ale tvrdá a víno se sem nehodí. [For a half of my life I loved wine. But Šumava is hard and wine does not fit here.]
correction (nýbrž [not ~ but], 8%; intra 96%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: correction:correction; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (86%): #neg ~ ale [not ~ but] (corr; Typically correlative, but sometimes also in one argument (then discontinuous).) / #neg ~ ale pouze [not ~ but only] (corr) / ale ne [but not] (disc) / ani ne ~ ale spíše [in fact not ~ but rather] (corr) / sice ~ ale [granted ~ but] (corr) / #neg ~ ale spíš [not ~ but rather] (corr) / #neg ~ ale zato [not ~ but still] (corr) / nikoli ~ ale [not ~ but] (corr; Typically correlative, but sometimes also in one argument (then continuous).) / ne ~ ale [not ~ but] (corr; Typically correlative, but sometimes also in one argument (then continuous).) / #neg ~ ale spíše [not ~ but rather] (corr) / ale ve skutečnosti [but in fact] (disc) / nikoliv ~ ale [not ~ but] (corr; Typically correlative, but sometimes also in one argument (then continuous).)
modifications (1%): #neg ~ ale především [not ~ but first of all] (int) / #neg ~ ale daleko spíše [not ~ but much rather] (int)
examples: Naše sdružení nepřevychovává, ale snaží s..... [Our association does not re-educate but t.....] Nyní tito skvěle vycvičení vojáci nemají stře..... [Now these perfectly trained soldiers do not h.....] Manželka nepracuje, ale stará se o děti. [My wife does not work but she takes care .....]
gradation (nejen ~ ale i [not only ~ but even], 6%; intra 94%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: gradation:higher degree; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (87%): #neg jen ~ ale také [not only ~ but also] (corr) / nejen ~ ale i [not only ~ but even] (corr) / ale dokonce [but moreover] (disc) / nejenom ~ ale zejména [not only ~ but especially] (corr) / nejen ~ ale rovněž [not only ~ but also] (corr) / nejen ~ ale [not only ~ but] (corr) / nejen ~ ale také [not only ~ but also] (corr) / nejen ~ ale dokonce [not only ~ but moreover] (corr) / #neg ~ ale i [not ~ but even] (corr) / ale ani [but not even] (disc) / nejenže ~ ale ještě [not only ~ but even] (corr) / nejenže ~ ale [not only ~ but] (corr) / nejenom ~ ale i [not only ~ but even] (corr) / ale také [but also] (disc) / ale i [but even] (disc) / ale třeba i [but for example even] (disc) / nejen ~ ale též [not only ~ but also] (corr) / nejenže ~ ale také [not only ~ but also] (corr) / nejenže ~ ale i [not only ~ but even] (corr) / #neg jen ~ ale i [not only ~ but even] (corr) / #neg ~ ale také [not ~ but also] (corr) / #neg jen ~ ale [not only ~ but] (corr) / nejenže ~ ale ani [not only ~ but even not] (corr) / nejen že ~ ale zejména [not only ~ but especially] (corr) / nejenom ~ ale také [not only ~ but also] (corr) / ale spíše [but rather] (disc) / #neg jenom ~ ale i [not only ~ but even] (corr) / nejen ~ ale ani [not only ~ but not even] (corr) / #neg jen ~ ale též [not only ~ but also] (corr) / nejen ~ ale zároveň [not only ~ but simultaneously] (corr) / nejen ~ ale naopak [not only ~ but on the contrary] (corr) / ale například i [but for example even] (disc) / #neg pouze ~ ale [not only ~ but] (corr) / nejenomže ~ ale [not only ~ but] (corr) / #neg pouze ~ ale i [not only ~ but even] (corr)
modifications (10%): nejenom ~ ale zejména [not only ~ but especially] (int) / nejen ~ ale především [not only ~ but first of all] (int) / nejen ~ ale rovnou [not only ~ but right] (int) / #neg jen ~ ale především [not only ~ but first of all] (int) / nejen že ~ ale zejména [not only ~ but especially] (int) / ale především [but first of all] (int) / nejen ~ ale přímo [not only ~ but really] (int)
examples: Nezaměstnanost nejen neklesla, ale dokonce vzrostla. [Not only has the unemployment not got lower, but it has even risen.] Nejenže ji nikdy nesměl navštívit, ani ona jeho, ale naši ho nepustili ani na její pohřeb. [Not only was he not allowed to visit her, nor she him, but he was not even allowed to go to her funeral.] Mohla by to být také obrana proti cizincům, kteří svými cenami ničí domácí výrobce, protože je jejich stát daňově zvýhodňuje. Ale je tu i morální aspekt. [It could also be a defense against foreigners who are destroying the domestic producers with their prices because they have tax privileges from their state. But there is also a moral aspect.] Podnikající ČT se dostala pod tlak inzerentů, takže více než na plnění potřeb veřejnosti, jak jí ukládá zákon, se stejně jako komerční televize orientuje hlavně na boj s konkurencí a honbu za co nejvyšší sledovaností. Ještě závažnější je ale skutečnost, že do citlivé rovnováhy poptávky a nabídky na trhu inzerce přichází zásadní vnější prvek. [ČT doing business has come under a pressure from the advertisers, so rather than fulfilling the public needs, as the law orders it to do, it focuses, similarly to commercial televisions, on fighting competition and pursuing the highest ratings. But what is even more important is the fact that a strong external element is coming to the delicate balance of demand and supply on the advertising market.]
concession (přesto [still], 5%; intra 60%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (36%): ale přece jen [but after all] (disc) / ale přesto [but still] (disc) / ale stejně [but all the same] (disc) / ale i tak [but even so] (disc) / přesto ale [still but] (disc) / ale to neznamená , že [but it does not mean, that] (disc) / sice ~ ale přesto [granted ~ but still] (corr) / ale přitom [but at the same time] (disc) / sice ~ ale [granted ~ but] (corr) / ale to ještě neznamená , že [but it still does not mean, that] (disc) / to ale znamenalo že [but it meant, that] (disc) / i tak ale [even so but] (disc) / zatím ale [for the time being but] (disc) / to ale neznamená , že [but it does not mean, that] (disc) / ale nakonec [but finally] (disc) / ale přece [but after all] (disc) / ale ve skutečnosti [but in real fact] (disc) / ale zároveň [but simultaneously] (disc) / sice ~ ale nakonec přece jen [although ~ but in the end after all] (corr, source: other)
examples: Kritika je u nás ve stejné krizi jako spousta jiných věcí. Ale snažíme se i v tomto směru navázat kontakt. [Criticism is in the same crisis in our country like many other things. But we are also in this sense trying to establish contact.] Asi patnáctkrát jsem jí třísknul o zem, ale sotva jsem ji poškrábal. [I smashed it against the ground about fifteen times but I barely scratched it.] Mnoho nového na Us nenajdeme, ale přesto je to mistrovské dílo bez slabých míst. [We do not find many new things on Us, but it is still a masterpiece without weaknesses.] Opel stál hodně i o továrnu na území bývalého Československa. Ale k realizaci tohoto projektu nikdy nedošlo. [Opel also wanted a lot to have a factory on the territory of the former Czechoslovakia. But this project has never come to realization.] Nebudu vás unavovat – trvalo to sice celé dopoledne, ale nakonec jsme přece jen byli u prvního cíle, v sedle pod severním vrcholem Sneffelsu. (source: other) [I won't tire you - it took all morning, but in the end we were at the first destination, in the saddle below the northern peak of Sneffels.]
restrictive opposition (nicméně [nevertheless], 3%; intra 60%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (18%): ale přece jen [but after all] (disc) / sice ~ ale [granted ~ but] (corr) / sice ~ ale pouze [granted ~ but only] (corr) / ale jen [but only] (disc) / ale však [but however] (disc)
examples: Takže lze měřit spotřebu, ale s vědomím, že spousta energie zároveň uniká. [So it is possible to measure the consumption, but with the knowledge that a lot of energy is also getting lost.] Bude-li Wolf usvědčen, hrozí mu trest odnětí svobody až na 15 let. Datum soudního procesu ale zatím nebylo oznámeno. [If Wolf is convicted, he is facing a prison term of up to 15 years. However, the date of the trial has not yet been announced.] Jasně, trénovat se musí, ale jde asi o to, stanovit správné dávky. [Sure, you have to train, but it's probably about finding the right dosages.]
confrontation (naopak [on the contrary], 3%; intra 65%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (16%): sice ~ ale [granted ~ but] (corr) / na jedné straně ~ ale na druhé straně [on the one hand ~ on the other] (corr) / ale naopak [but on the contrary] (disc) / ale na druhé straně [but on the other hand] (disc) / zato ale [but on the other hand] (disc) / sice ~ ale na druhé straně [granted ~ but on the other hand] (corr)
examples: Ceny klesly, ale obrat burzy vzrostl [Prices have fallen, but the stock market's sales have risen] Písmeno g je v českém pravopise velmi vzácné, ale hláska g naopak velmi častá. [The letter g is very rare in Czech spelling, but the sound g is by contrast very common.] Přísnější metr na pachatele není metoda samospasitelná. Je ale rozhodně rychlá. [A more strict meter for perpetrators is not a panacea method. But it's definitely fast.] Karel Poláček byl velmi smutný muž. Zato byl ale velmi vzdělaný a uměl moc hezky vyprávět. [Karel Poláček was a very sad man. But on the other hand he was very well educated and was a great story-teller.]
conjunction (a [and], 1%; intra 41%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (41%): ale také [but also] (disc) / ale přitom [but at the same time] (disc) / ale ani [but not even] (disc) / stejně tak ale [in the same way but] (disc) / i ale [also but] (disc) / nejen ~ ale i [not only ~ but also] (corr)
examples: V tom případě tam těžko dostanu nějakého horolezce. Sehnat peníze ale také není snadné. [In that case, I can hardly get a mountaineer there. But getting money is also not easy.] Jeden z partnerů prohrál, ale slíbil, že mi dlužnou částku zaplatí. [One of the partners lost but promised to pay me the amount owed.]
pragmatic contrast (však [however], 1%; intra 65%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
complex_forms (24%): sice ~ ale [granted ~ but] (corr) / sice ~ ale zároveň [granted ~ but at the same time] (corr)
examples: Kdybych však letos dopadl špatně, tak jsem se už nerozmýšlel. Ale každý člověk je ješitný, jen to někdo přizná a jiný ne. [If it however went wrong this year, then I would not think twice any more. But every man is jealous, only someone admits it and the other not.] Nezlobte se, ale nemám kalhoty, zapomněl jsem je v autobusu, vzkazoval, oblečen jen do trenýrek. [Do not get angry, but I do not have my pants, I forgot them on the bus, he said, dressed only in shorts.]
condition (pokud [when], 0%; intra 33%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: condition:condition; ordering: 2; integration: first or second]
examples: Ceny centrálně vyráběného tepla by mohly být i nižší. Ale výrobci tepla musí začít hodně investovat. [Prices of the central heating could also be lower. But the heat producers need to start investing a lot.] Pro nás by zaváželi také, ale každá dodávka by musela mít hodnotu za deset až patnáct tisíc korun. [They would supply us too, but each delivery would have to have a value of ten to fifteen thousand crowns.]
non-connective usages (23%)
conjunction (ale [but], 100%)
examples: Igor Ivanov píše osobní svědectví nejen o Janu Werichovi, ale i dalších velkých postavách české avantgardy [Igor Ivanov writes personal testimony not only of Jan Werich but also of other great figures of Czech avant-garde] Pestré, ale roztříštěné [Multifarious but fragmented] Mladým nejen věkem, ale i srdcem [Young not only by age but also at heart]