English Česky
Header Image n.1Header Image n.2Header Image n.3Header Image n.4Header Image n.5

Obsah

Úvod

Typy uzlů

Typy hran

Struktura uzlu

Funktory

Formémy

Gramatémy

Valence

Dostupné specifikace

V následujícím textu popisujeme hlavní principy tektogramatické reprezentace platné pro angličtinu, užíváme anglické příklady. Rysy, které nejsou jazykově specifické pro angličtinu, však platí i pro českou tektogramatickou reprezentaci.

Každý t-uzel má přiřazený nějaký funktor. Funktor, zjednodušeně řečeno, popisuje syntakticko-sémantický vztah uzlu k jeho efektivnímu rodiči (tj. nebere v potaz nezávislostní hrany, jaké jsou například v souřadných strukturách). Funktory pro volná doplnění označují celou řadu časových, prostorových, způsobových a kauzálních vztahů. Další jasně vymezenou skupinou funktorů jsou funktory pro valenční doplnění sloves a podstatných jmen. Jsou to: ACT, PAT, ADDR, ORIG, EFF a specifické funktory pro doplnění podstatných jmen: APP, MAT, AUTH, ID. Detailní přehled valenčních doplnění je v sekci Valence.

Anglická část korpusu užívá dále dva funktory, které pro českou část nebyly zavedeny: NE a SM. Funktor NE se užívá při anotaci víceslovných pojmenovaných entit. Funktor SM označuje výrazy jako in the aftermath of a in return for. Tyto výrazy se chovají jako předložky, ale jejich základní podoba „předložka – (člen) - jméno“ může být narušena například rozvíjejícím adjektivem.

Pro některé funktory základní definice funktoru tak docela neplatí, některé funktory nepopisují syntakticko-sémantický vztah uzlu k jeho efektivnímu rodiči. Jsou to:

  • funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí – tyto funktory vyjadřují, že klauze je nezávislá a určují typ klauze (konstrukce): PRED, DENOM, VOCAT, PARTL, PAR
  • funktory pro kořen souřadné struktury, které vyjadřují typ souřadného vztahu: ADVS, CONFR, CONJ, CONTRA, CSQ, DISJ, GRAD, REAS, APPS, OPER
  • funktory pro závislou část víceslovných lexikálních jednotek: CPHR, DPHR, CM
  • funktor pro cizojazyčné výrazy: FPHR
  • funktory pro atomické uzly: ATT, MOD, PREC, RHEM, INTF

Informace o funktoru je u každého uzlu uložena v atributu functor. Všechny funktory jsou (v abecedním pořadí) popsány v následující tabulce.

Funktor Význam Příklad
ACMP volné doplnění vyjadřující doprovod (v širokém smyslu slova) Father with Mother.ACMP
ACT aktant - Aktor Peter.ACT is asleep.
ADDR aktant - Adresát He sent a present to a friend.ADDR
ADVS kořen souřadné struktury – odporovací vztah He saw it, but.ADVS he didn't hear a thing.
AIM volné doplnění vyjadřující účel She does a lot of training in order to lose weight.AIM.
APP substantivní doplnění vyjadřující přináležitost my.APP castle
APPS kořen apoziční struktury mammals, such as.APPS apes
ATT atomický výraz vyjadřující postoj mluvčího This is, of course.ATT, true.
AUTH substantivní doplnění vyjadřující autora artefaktu Picasso's.AUTH pictures
BEN volné doplnění vyjadřující benefaktora He is working for the company.BEN
CAUS volné doplnění vyjadřující příčinu The losses occurred due to.CAUS poor management
CNCS volné doplnění vyjadřující přípustku Although he was successful as a student.CNCS, he wasn't equally successful in practice.
CM modifikátor souřadicí spojky father and also.CM his son
COMPL volné doplnění vyjadřující - doplněk She returned exhausted.COMPL
COND volné doplnění vyjadřující podmínku If the weather is good.COND, we will stay outside.
CONFR kořen souřadné struktury – konfrontační vztah Paul is getting better, and in contrast.CONFR John is still having bad grades.
CONJ kořen souřadné struktury – slučovací vztah Paul and.CONJ John
CONTRA kořen souřadné struktury – dva vzájemně soupeřící subjekty father vs..CONTRA son
CONTRD volné doplnění vyjadřující konfrontaci While wages are decreasing.CONTRD, prices are rising
CPHR jmenná část složených predikátů to have a plan.CPHR
CPR volné doplnění vyjadřující srovnání more than a million.CPR
CRIT volné doplnění vyjadřující kritérium, měřítko Play the game according to the rules.CRIT
CSQ kořen souřadné struktury – důsledkový poměr He cheated, therefore.CSQ he was fired
DENOM efektivní kořen nezávislé nominativní klauze (která není vsuvkou) Jordan College.DENOM
DIFF volné doplnění vyjadřující rozdíl He is two centimeters.DIFF taller.
DIR1 směrové volné doplnění – význam „odkud“ He came from Prague.DIR1
DIR2 směrové volné doplnění – význam „kudy“ They are walking through the woods.DIR2
DIR3 směrové volné doplnění – význam „kam“ He came home.DIR3
DISJ kořen souřadné struktury – vylučovací vztah Either I will go, or.DISJ you will.
DPHR závislá část frazému kick the bucket.DPHR
EFF aktant - Efekt He was elected chairman.EFF
EXT volné doplnění vyjadřující míru He is very.EXT nice.
FPHR cizojazyčný výraz faux.FPHR pas.FPHR
GRAD kořen souřadné struktury – stupňovací vztah He not only lied, but.GRAD he also made them a lot of other harm.
HER volné doplnění vyjadřující dědictví a theory named after the researchers.HER
ID substantivní doplnění, nominativ jmenovací a genitiv explikativní Windsor.ID castle; death.ID penalty
INTF Funkční slovo jakožto část víceslovné pojmenované entity, pokud není označeno funktorem NE. V české části korpusu má tento funktor jiný význam. V anglické části se jeví jako zbytečný a bude v příští verzi korpusu pravděpodobně úplně zrušen. The.INTF Hours
INTT volné doplnění vyjadřující záměr He went shopping.INTT
LOC prostorové volné doplnění - význam "kde" He works in Prague.LOC
MANN volné doplnění vyjadřující způsob He speaks aloud.MANN
MAT substantivní aktant vyjadřující obsah kontejneru a glass of water.MAT
MEANS volné doplnění vyjadřující prostředek He writes with a pen.MEANS
MOD atomický výraz s modálním významem He works probably.MOD part-time.
NE část pojmenované entity New York.NE Stock Exchange
OPER kořen souřadné struktury zachycující matematickou operaci nebo interval from five [from-]to.OPER ten hours
ORIG aktant - Původ made from durable plastic.ORIG
PAR efektivní kořen syntakticky nezačleněné vsuvky I am coming on December 13th (Friday.PAR)
PARTL efektivní kořen nezávislé citoslovečné klauze Hurray.PARTL , we won!
PAT aktant - Patient He is cooking lunch.PAT
PREC atomický výraz signalizují návaznost klauze na předcházející kontext And.PREC then he left.
PRED efektivní kořen nezávislé slovesné klauze (která není vsuvkou) Pavel gave.PRED a flower to Martina.
REAS kořen souřadné struktury – důvodový vztah Scenario 1 reimburses the Pentagon for inflation only .REAS it slopes upward at 4% per year.
REG volné doplnění vyjadřující zřetel Considering the weather.REG, it's not possible to plan anything.
RESL volné doplnění vyjadřující výsledek, účinek He is speaking so softly that we can't understand.RESL what he's saying.
RESTR volné doplnění vyjadřující výjimku, omezení Except for you.RESTR, everybody was there.
RHEM atomický výraz - rematizátor Only.RHEM Karel left.
RSTR substantivní doplnění – restriktivní přívlastek a big.RSTR house
SM komplexní předložkový výraz in the light.SM of the new information
SUBS volné doplnění vyjadřující zastoupení Instead of Father.SUBS, our uncle took action.
TFHL časové volné doplnění – význam „na jak dlouho“ He came to stay for a month.TFHL
TFRWH časové volné doplnění – význam „ze kdy“ He shifted the negotiations from Saturday.TFRWH to today.
THL časové volné doplnění – význam „jak dlouho“ a „za jak dlouho“ He managed to do it in a week.THL
THO časové volné doplnění – význam „jak často“ a „kolikrát“ I work on that every day.THO
TOWH časové volné doplnění – význam „na kdy“ He moved the negotiations from Saturday to today.TOWH
TPAR časové volné doplnění – význam „během jaké doby“ nebo „současně s čím“ During our holiday.TWHEN it didn't rain once.
TSIN časové volné doplnění – význam „od kdy“ He has been living here since 1997.TSIN
TTILL časové volné doplnění – význam „do kdy“ I will have it done by Friday.TTILL
TWHEN časové volné doplnění – význam „kdy“ I'll come tomorrow.TWHEN
VOCAT efektivní kořen nezávislé vokativní klauze Hannah.VOCAT, give it to me!