English Česky
Header Image n.1Header Image n.2Header Image n.3Header Image n.4Header Image n.5

Obsah

Úvod

Typy uzlů

Typy hran

Struktura uzlu

Funktory

Formémy

Gramatémy

Valence

Dostupné specifikace

V následujícím textu popisujeme hlavní principy tektogramatické reprezentace platné pro angličtinu, užíváme anglické příklady. Rysy, které nejsou jazykově specifické pro angličtinu, však platí i pro českou tektogramatickou reprezentaci.

Formémy, jak už bylo zmíněno dříve, jsou technickou zkratkou, která zjednodušuje prohledávání korpusu napříč tektogramatickou a analytickou rovinou tak, že se můžeme dotazovat jen na hodnoty tektogramatických atributů. Formém je atribut t-uzlu, který vyjadřuje, v jakých morfosyntaktických formách je tento t-uzel realizován v povrchové podobě věty. Množina formémů, které mohou danému t-uzlu náležet, je omezená slovním druhem reprezentovaného slova. Formémy jsou užitečné zejména, pokud chceme znát lemma předložky nebo pokud chceme omezit své vyhledávaní pouze na určitý slovní druh u forem/lemmat, jejichž slovní druh je víceznačný. Atribut formeme byl do dat přidán automaticky.

Sada formémů pro anglickou část korpusu PCEDT 2.0:

 • n:subj: sémantické substantivum v subjektové pozici
 • n:preposition+X: sémantické substantivum s předložkou (např. for)
 • n:poss: přivlastňovací tvar od sémantického substantiva
 • n:obj1: sémantické substantivum v pozici přímého objektu
 • n:obj2: sémantické substantivum v pozici recipientního (dativního) objektu
 • n:adv: sémantické substantivum v adverbiální pozici jako Last year we met at a different restaurant.
 • n:attr: sémantické substantivum v atributivní pozic jako power plant
 • n:???: sémantické substantivum, jehož rodič na tektogramatické rovině není zachycen na rovině analytické
 • adj:attr: sémantické adjektivum v atributivní pozici
 • adj:compl: sémantické adjektivum jakožto doplnění slovesa
 • v:inf: sémantické sloveso jakožto infinitiv
 • v:subordinator+ger: sémantické sloveso jakožto gerundium uvozené podřadicím spojovacím výrazem (analogicky pro konkrétní podřadicí spojovací výraz)
 • v:attr: sémantické sloveso rozvíjející substantivum
 • v:ger: sémantické sloveso jakožto gerundium
 • v:subordinator+fin: určité sloveso jakožto řídící člen závislé klauze uvozené podřadicím spojovacím výrazem (analogicky pro konkrétní podřadicí spojovací výraz)
 • v:subordinator+inf: infinitiv jakožto řídící člen závislé klauze uvozené podřadicím spojovacím výrazem (analogicky pro konkrétní podřadicí spojovací výraz)
 • v:rc: určité sloveso jakožto řídící člen vztažné klauze
 • v:fin: ostatní určitá slovesa, např. v hlavní větě

Sada formémů pro českou část korpusu PCEDT 2.0:

 • drop: uzel není zachycen na analytické rovině
 • n:attr: sémantické substantivum v atributivní pozici jako sklenice vody
 • n:preposition+case: sémantické substantivum s předložkou a pádem (např. n:v+6)
 • n:case: adjektivum zavěšené přímo pod kořenem – substantivní užití
 • adj:poss: přivlastňovací adjektivum
 • adj:preposition+poss: přivlastňovací adjektivum s předložkou
 • adj:case: doplnění slovesa
 • adj:attr: sémantické adjektivum v atributivní pozici
 • adv: adverbium odvozené z adjektiva
 • v:inf: sémantické sloveso jakožto infinitiv
 • v:subordinator+inf: infinitiv jakožto řídící člen závislé klauze uvozené podřadicím spojovacím výrazem (analogicky pro konkrétní podřadicí spojovací výraz)
 • v:fin: ostatní určitá slovesa, např. v hlavní větě
 • v:subordinator+fin: určité sloveso jakožto řídící člen závislé klauze uvozené podřadicím spojovacím výrazem (analogicky pro konkrétní podřadicí spojovací výraz)
 • v:rc: určité sloveso jakožto řídící člen vztažné klauze
 • v:subordinator+rc: určité sloveso jakožto řídící člen vztažné klauze uvozené podřadicím spojovacím výrazem (analogicky pro konkrétní podřadicí spojovací výraz)