Discourse Analysis: Primary and Secondary Connectives

Rysová Magdaléna, Rysová Kateřina: Primary and secondary discourse connectives: Constraints and preferences. Journal of Pragmatics 130, 2018, pp. 16–32. ISSN 0378-2166. pdf

Danlos Laurence, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Stede Manfred: Primary and secondary discourse connectives: definitions and lexicons. Dialogue and Discourse 9 (1), 2018, pp. 50–78. ISSN 2152-9620. pdf

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina. Secondary Connectives in the Prague Dependency Treebank . In Hajičová, Eva; Nivre Joakim (eds.): Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala, Sweden: Uppsala University, 2015, pp. 291–299. ISBN 978-91-637-8965-6. WWW: http://www.aclweb.org/anthology/W/W15/W15-2132.pdf 

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina. The Centre and Periphery of Discourse Connectives. In Aroonmanakun, Wirote; Boonkwan, Prachya; Supnithi, Thepchai (eds.): Proceedings of the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computing (PACLIC 28). Bangkok, Thailand: Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, 2014, pp. 452–459. ISBN 978-616-551-887-1. WWW: http://aclweb.org/anthology/Y14-1052 

Discourse Analysis: Automatic Evaluation of Text Coherence

Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Mírovský Jiří: Automatic evaluation of surface coherence in L2 texts in Czech. In: Proceedings of the 28th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing ROCLING XXVIII (2016). Taipei, Taiwan: The Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing (ACLCLP), 2016, pp. 214–228, ISBN 978-957-30792-9-3. WWW: http://aclweb.org/anthology/O/O16/O16-1021.pdf

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří; Novák, Michal; Rysová, Magdaléna, 2016. EVALD 1.0, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-1821. On-line demo version: https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald/

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří; Novák, Michal; Rysová, Magdaléna, 2016. EVALD 1.0 for Foreigners, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-1821. On-line demo version: https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald-foreign/

Discourse Analysis: Case Studies

Zikánová Šárka, Hajičová Eva, Hladká Barbora, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Poláková Lucie, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Václ Jan: Discourse and Coherence. From the Sentence Structure to Relations in Text. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, ISBN 978-80-904571-8-8, 274 pp., 2015. 

Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna. Koreference a elipsa v Pražském závislostním korpusu. [Coreference and Ellipsis in the Prague Dependency Treebank.] Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 7, No. 13, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, ISSN 1804-137X, pp. 35–47, 2016. pdf

 

Sentence Information Structure and Word Order

Rysová, Kateřina, Magdaléna Rysová, Eva Hajičová. 2015. Topic–Focus Articulation in English Texts on the Basis of Functional Generative Description. Technical report TR-2015-59. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics. ISSN 1214-5521. WWW: http://ufal.mff.cuni.cz/techrep/tr59.pdf

Rysová Kateřina, Mírovský Jiří, Hajičová Eva: On an apparent freedom of Czech word order. A case study. In 14th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2015). Warszawa, Poland. ISBN 978-83-63159-18-4, pp. 93–105, 2015. pdf

Rysová, Kateřina; Rysová, Magdaléna. Analyzing Text Coherence via Multiple Annotation in the Prague Dependency Treebank. In Lecture Notes in Computer Science, No. 9302, Text, Speech, and Dialogue: 18th International Conference, TSD 2015. Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: Springer International Publishing, 2015, pp. 71–79. ISBN 978-3-319-24032-9, ISSN 0302-9743.

Rysová, Kateřina. O slovosledu z komunikačního pohledu [On Word Order from the Communicative Point of View]. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2014. ISBN 978-80-904571-5-7. 232 s. pdf WWW: https: //ufal.mff.cuni.cz/books/2014-rysova 

Rysová, Kateřina. On the word order of Actor and Patient in Czech. In Gerdes, Kim, Eva Hajičová a Leo Wanner (eds.): Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, pp. 253–271. ISBN 978-9027255983. WWW: https://benjamins.com/#catalog/books/la.215/main

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří. Valency and Word Order in Czech – A Corpus Probe. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014)Reykjavík, Iceland: European Language Resources Association, 2014, pp. 975–980, ISBN 978-2-9517408-8-4. pdf  WWW: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/index.html 

Rysová, Kateřina. K subjektivnímu slovosledu na základě korpusu. Didaktické studie 5, č. 2, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 20–38. ISSN 1804-1221. pdf

Mírovský, Jiří; Rysová, Kateřina; Rysová, Magdaléna; Hajičová, Eva. (Pre-)Annotation of Topic-Focus Articulation in Prague Czech-English Dependency Treebank. In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing. Nagoya, Japonsko: Asian Federation of Natural Language Processing, 2013, pp. 55–63, ISBN 978-4-9907348-0-0. WWW: http://aclweb.org/anthology/I/I13/I13-1007.pdf.

Rysová, Kateřina. Umístění valenčního doplnění místa a patientu v české výpovědi. In Neswetha, Julia; Czerwonka, Zuzanna; Rysová, Kateřina (eds.). Grenzüberschreitungen: Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur und Kultur. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Koms Verlag, 2013, s. 321–330. ISBN: 978-3-487-15004-8. ISSN 1860-4692.

Rysová, Kateřina. K postavení obligatorních směrových doplnění „odkud“ ve větě češtiny doby střední. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia, 2011, s. 32–36. Olomouc. ISSN 1803-876X.

Rysová, Kateřina. Ke slovosledu v konstrukcích s obligatorními participanty (se zaměřením na slovosled patientu a způsobového slovesného doplnění). In Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexandr (eds.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – Gramatika a značkování korpusů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 62–69. ISBN 978-80-7422-116-3.

Rysová, Kateřina. The Word Order of Inner Participants in Czech, Considering the Systemic Ordering of Actor and Patient [online]. In Gerdes, Kim; Hajičová, Eva; Wanner, Leo (eds.): Depling 2011: Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2011, pp. 183–192. ISBN 978-84-615-1834-0. WWW:  http://depling.org/proceedingsDepling2011/papers/proceedingsDepling2011.pdf

Rysová, Kateřina. Valence jako slovosledný faktor – jak dalece ovlivňuje slovosled české a německé výpovědi In Čermák František, Kocek Jan (eds.): Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny: Ústav Českého národního korpusu, 2010, s. 165–170. ISBN 978-80-7422-058-6.

Rysová, Kateřina. Jak volný je „volný český slovosled“? (O slovosledu české a německé výpovědi). In Valková Jarmila, Bethke Anja, Biskup Rafał (eds.): Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. Praha: Akropolis: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. 77–81. ISBN 978-80-87310-10-6.

Rysová, Kateřina. „Doma poslušně uklízí, ale v práci se chová divně.“ – jak je to německy? O vlivu valence na slovosled české a německé výpovědi. Čeština doma a ve světě 16, 2008, č. 3–4, s. 133–140. ISSN 1210-9339.

 

         Valency

Rysová, Kateřina. Možnosti jednotlivých volných slovesných doplnění být obligatorním členem věty. In Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana; Klímová, Jana (eds.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 615–620. ISBN 978-80-246-2121-0.

 

          Older Czech

Černá, Alena; Fuková, Irena; Hanzová, Barbora; Homolková, Milada; Hořejší, Michal; Chybová, Barbora; Janosik-Bielski, Marek; Jamborová, Martina; Kreisingerová, Hana; Martínek, František; Nejedlý, Petr; Pytlíková, Markéta; Rysová, Kateřina; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava; Voleková, Kateřina; Zdeňková, Jana. Elektronický slovník staré češtiny, písmeno D- [online]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012. Dostupné z WWW:  http://vokabular.ujc.cas.cz

Rysová, Kateřina. K německým přejímkám v češtině doby střední. In Múcsková, Gabriela (ed.): Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 492–494. ISBN 978-80-970561-3-1. pdf

Nejedlý, Petr; Heřmanská, Kateřina; Chládková, Věra; Chybová, Barbora; Jasanská, Zuzana; Martínek, František; Vajdlová, Miloslava; Poledňáková, Barbora; Rysová, Kateřina; Šatanová, Klára; Šimek, Štěpán; Záhořová, Eva. Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny 2 [online, databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012. Dostupné na WWW: http://madla.ujc.cas.cz.

Martínek, František; Rysová, Kateřina. On a Corpus of Older Czech Texts and Its Usage. Prace Filologiczne 63, 2012, s. 219–230. ISSN 0138-0567. pdf

Fuková, Irena; Homolková, Milada; Jamborová, Martina; Kreisingerová, Hana; Martínek, František; Nejedlý, Petr; Pytlíková, Markéta; Rysová, Kateřina; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava; Voleková, Kateřina. Elektronický slovník staré češtiny, písmeno B-. [online]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2011. Dostupné z WWW: http://vokabular.ujc.cas.cz

Fuková, Irena; Homolková, Milada; Jamborová, Martina; Nejedlý, Petr; Rysová, Kateřina; Kreisingerová, Hana; Vajdlová, Miloslava; Voleková, Kateřina. Elektronický slovník staré češtiny, písmeno A-. [online]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2011. Dostupné z WWW: http://vokabular.ujc.cas.cz  

Rysová, Kateřina. Slovosled volných slovesných doplnění vyjadřujících místo děje ve starší češtině. In Mitter, Patrik; Menšíková, Zdeňka (eds.): Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.–3. září 2010. 1. díl. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 182–186. ISBN 978-80-7414-362-5.

Rysová, Kateřina. K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední. In Čornejová, Michaela; Rychnovská, Lucie; Zemanová, Jana (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host / Masarykova univerzita, 2010, s. 218–223. ISBN 978-80-7294-508-5, ISBN 978-80-210-5547-6. pdf

Rysová, Kateřina. Kam se poděly (v)zrostliny. In Hladký Juraj; Rendár Ľubomír (eds.): Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. [CD] Trnava – Modra-Harmónia 18.–20. 11. 2009. Trnava 2010, s. 325–326. pdf

Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miloslava; Martínek, František; Chládková, Věra; Rysová, Kateřina; Korbélyiová, Lucie; Ulmanová, Kateřina. Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. [online, databáze] Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné na WWW: http://madla.ujc.cas.cz.

Rysová, Kateřina. Proč jdou věci šejdrem? (K etymologii slova šejdrem na základě dokladů z češtiny doby střední). Naše řeč 93, 2010, č. 4–5, s. 266–269. ISSN 0027-8203. pdf  

Rysová, Kateřina. Zur Entwicklung des Lexems „zteřelý“. In Nádeníček Petr; Rózanska Katarzyna; Weigl Anna (eds.): Junge Slavistik im Dialog II. Beiträge zur V. Slavistischen Studentenkonferenz. Studien zur Slavistik 24. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010, s. 95–100. ISBN 978-3-8300-5257-9. pdf

 

Language Philosophy

Rysová, Kateřina. Jazykové pojmy v Aristotelově spise O vyjadřování. European Offroads of Social Sience, 2010, č. 1, s. 32–41. ISSN 1804-6592. 

 

Modality

Rysová, Kateřina. Modalita a její překlad v česko-německém pohledu. In Dzieweczyński Mariusz; Jahr Mirjam; Ondřejová Kateřina (eds.): Bliskość i oddalenie: materialy VI. Międzynarodowej Konferencji Studenckiej InterFaces we Wroclawiu = Nähe und Ferne = Blízkost a vzdálenost. Dresden: Neisse Verlag; Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009, s. 115–122. ISBN 978-83-7432-497-7.

 

Slang Communication

Rysová, Kateřina. Slangový projev mládeže. České Budějovice: Pedagogické centrum České Budějovice, 2003. ISBN 80-7019-013-2. pdf

 

Olympiad in the Czech Language

Rysová Kateřina, Oliva Karel: 42. ročník Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 67, č. 2, 2016, s. 53–58. ISSN 0009-0786. pdf

Rysová Kateřina, Oliva Karel: Jaký byl 41. ročník Olympiády v českém jazyce? Český jazyk a literatura 66, č. 2, 2015, s. 53–57. ISSN 0009-0786. pdf

Rysová, Kateřina; Oliva, Karel. Ohlédnutí za jubilejním 40. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 65, č. 2, 2014–2015, s. 53–59. ISSN 0009-0786. pdf

Rysová, Kateřina; Oliva, Karel. Skončil 39. ročník Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 64, č. 2, 2013–2014, s. 53–59. ISSN 0009-0786. pdf

Nejedlý, Petr; Rysová, Kateřina. Skončil 38. ročník Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 63, č. 1, 2012–2013, s. 26–30. ISSN 0009-0786. pdf

Nejedlý, Petr; Rysová, Kateřina. Ohlédnutí za 37. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 62, č. 1, 2011–2012, s. 5–10. ISSN 0009-0786. pdf

Martínek, František; Rysová, Kateřina. Ohlédnutí za 36. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura 61, 2010–2011, č. 2, s. 76–81. ISSN 0009-0786. pdf

Rysová, Kateřina. Postřehy z OČJ. Český jazyk a literatura 52, 2001–2002, č. 5–6, s. 142–143. ISSN 0009-0786.

 

Review

Rysová, Kateřina. Zikánová, Šárka: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Praha: Karolinum. 2009. 233 S. Zeitschrift für Slavische Philologie 68, 2011, pp. 218–221. ISSN 0044-3492.

 

Teaching Texts

Adámková, Petra; Čelišová, Olga; Čupová, Jitka; Rysová, Kateřina; Rysová, Květa; Řezáč, Pavel; Srnská, Kateřina; Suchánková, Eva; Širůčková, Michaela; Štěpánková, Miroslava; Tarábková, Mária; Vaculík, Martin; Valášková, Magdalena. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 1. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis 2010. ISBN 978-80-7358-167-1.

Adámková, Petra; Čelišová, Olga; Čupová, Jitka; Rysová, Kateřina; Rysová, Květa; Řezáč, Pavel; Srnská, Kateřina; Suchánková, Eva; Širůčková, Michaela; Štěpánková, Miroslava; Tarábková, Mária; Vaculík, Martin; Valášková, Magdalena. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 1. díl. Učebnice. Brno : Didaktis 2010. ISBN 978-80-7358-166-4.