PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

4. Bonusový materiál – STYX

Bonusový materiál je určen žákům devátých tříd, středoškolákům a jejich pedagogům. Jedná se o elektronickou cvičebnici českého tvarosloví a české syntaxe pojmenovanou STYX [21]. Nejpozoruhodnější vlastností cvičebnice STYX je počet vět, který je nabídnut (vice než jedenáct tisíc), a možnost okamžité kontroly rozborů. Cvičebnice byla sestavena z vět a jejich anotací, které jsou součástí PZK. Je třeba zdůraznit, že akademické pojetí české syntaxe (jak je prezentováno v PZK 2.0) se v některých jevech liší od pojetí vyučovaného ve školách. Podrobně jsou rozdíly dokumentovány v (Kučera, 2006). V rámci jednoho cvičení se komplexně, dle školního pojetí české syntaxe, zpracuje libovolný počet vět – pro každé slovo věty se provede tvaroslovný rozbor a pro celou větu větný rozbor spolu s určováním větných členů. Abychom uživatele nezahltili, nepředkládáme mu všech 11 tisíc vět, ale jen nepatrný zlomek – 50 vět (viz bonus-tracks/STYX/sample.styx).

Procvičování v nástroji STYX ilustruje obrázek 4.1. Při tvaroslovném rozboru se pro každé slovo určí slovní druh a odpovídající morfologické kategorie (horní část pravého okna). Na začátku větného rozboru jsou slova věty seřazena vedle sebe a postupným přenášením uzlů se provádí větný rozbor. Následně se určí větné členy včetně základní skladební dvojice. Obrázek 4.2 demonstruje vyhodnocení rozborů. V našem případě uživatel zaslouží pochvalu, protože vše analyzoval bezchybně.

Obrázek 4.1. Procvičování v nástroji Styx

Procvičování v nástroji Styx

Obrázek 4.2. Vyhodnocení cvičení v nástroji Styx

Vyhodnocení cvičení v nástroji Styx