PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

D. Popis morfologických značek

Tabulka D.1. Slovní druh

Hodnota Popis
A adjektivum (přídavné jméno)
C číslovka nebo číselný výraz s číslicemi
D adverbium (příslovce)
I interjekce (citoslovce)
J konjunkce (spojka)
N substantivum (podstatné jméno)
P pronomen (zájmeno)
V verbum (sloveso)
R prepozice (předložka)
T partikule (částice)
X neznámý, neurčený, neurčitelný slovní druh
Z interpunkce, hranice věty

Tabulka D.2. Slovní poddruh

Hodnota Popis
# hranice věty
% autorova signatura (např. „haš-99_:B_;S“)
* slovo „krát“
, spojka podřadicí (včetně „aby“, „kdyby“ ve všech tvarech)
} číslovka psaná římskými číslicemi (např. XIV)
: interpunkce všeobecně
= číslo zapsané číslicemi
? číslovka „kolik“
@ slovní tvar, který není morfologickou analýzou rozpoznán
^ spojka souřadicí
4 zájmeno vztažné/tázací s adjektivním skloňováním (např. „jaký“, „který“, „čí“)
5 zájmeno „on“ ve tvarech po předložce (např. „něj“, „něho“)
6 zájmeno reflexivní „se“ v dlouhých tvarech (např. „sebe“)
7 zájmeno reflexivní „se“, „si“, „ses“, „sis“
8 zájmeno přivlastňovací „svůj“
9 zájmeno vztažné „jenž“, „již“, ... po předložce (n-: „něhož“, „niž“, ...)
A adjektivum
B sloveso, tvar přítomného nebo budoucího času
C adjektivum, jmenný tvar (např. „rád“, „schopen“)
D zájmeno ukazovací (např. „ten“, „onen“)
E zájmeno vztažné „což“
F součást předložky, která nikdy nestojí samostatně (např. „nehledě (na)“, „vzhledem (k)“)
G adjektivum odvozené od přítomného přechodníku
H krátké tvary osobních zájmen (např. „mě“, „mi“, „ti“, „mu“)
I citoslovce
J zájmeno vztažné „jenž“, „již“, ... bez předložky
K zájmeno tázací/vztažné „kdo“ vč. tvarů s  „-ž“ a „-s“
L zájmeno neurčité (např. „všechen“, „sám“)
M adjektivum odvozené od minulého přechodníku
N substantivum
O samostatně stojící zájmena (např. „svůj“, „nesvůj“, „tentam“)
P zájmena osobní (např. „já“, „ty“, „on“) vč. tvarů s  „-s“ (např. „tys“)
Q zájmeno tázací/vztažné „co“, „copak“, „cožpak“
R předložka (obecná, bez vokalizace)
S zájmeno přivlastňovací „můj“, „tvůj“, „jeho“, vč. plurálu
T částice
U adjektivum přivlastňovací (např. „-ův“, „-in“)
V předložka vokalizovaná (např. „ve“, „ku“)
W zájmena záporná (např. „nic“, „nikdo“, „nijaký“, „žádný“)
X slovní tvar, který byl rozpoznán morfologickou analýzou, ale značka chybí
Y zájmeno tázací/vztažné „co“ spojené s předložkou („oč“, „nač“, „zač“)
Z zájmeno neurčité (např. „nějaký“, „některý“, „číkoli“, „cosi“)
a číslovka neurčitá (např. „mnoho“, „málo“, „tolik“, „několik“, „kdovíkolik“)
b příslovce, které se neskloňuje ani ho nelze negovat (např. „pozadu“, „naplocho“)
c kondicionál slovesa „být“ („by“, „bych“, „bys“, „bychom“, „byste“)
d číslovka druhová s adjektivním skloňováním (např. „dvojí“, „desaterý“)
e přechodník přítomný
f infinitiv
g příslovce, které se skloňuje a časuje
h číslovka druhová (např. „jedny“, „nejedny“)
i sloveso ve tvaru rozkazovacího způsobu
j číslovka druhová větší nebo rovna 4 v substantivním postavení (např. „čtvero“, „desatero“)
k číslovka druhová větší nebo rovna 4 v adjektivním postavení, krátký tvar (např. „čtvery“)
l číslovka základní s nesubstantivním skloňováním (např. „jeden“, „dva“, „tři“, „čtyři“, „půl“, „sto“, „tisíc“)
m přechodník minulý (např. „udělav“)
n číslovka základní větší nebo rovna 5
o číslovky násobná neurčitá (např. „mnohokrát“, „tolikrát“)
p příčestí činné (vč. přidaného „-s“)
q archaické příčestí činné (zakončení „-ť“)
r číslovka řadová
s příčestí trpné (vč. přidaného „-s“)
t archaický slovesný tvary přítomného a budoucího času (zakončení „-ť“)
u číslovka tázací násobná „kolikrát“
v číslovka násobná (např. „pětkrát“)
w číslovka neurčitá s adjektivním skloňováním (např. „nejeden“, „tolikátý“)
y zlomek zakončený na „-ina“ (např. „pětina“)
z číslovka tázací řadová „kolikátý“

Tabulka D.3. Rod

Hodnota Popis
- neurčuje se
F femininum (ženský rod)
N neutrum (střední rod)
H femininum nebo neutrum
I maskulinum inanimatum (rod mužský neživotný )
M maskulinum animatum (rod mužský životný )
Q feminunum singuláru nebo neutrum plurálu (pouze u příčestí a jmenných adjektiv)
T maskulinum inanimatum nebo femininum plurálu (pouze u příčestí a jmenných adjektiv)
X libovolný rod (F/M/I/N)
Y maskulinum (animatum nebo inanimatum)
Z nikoli femininum, tj. M/I/N

Tabulka D.4. Číslo

Hodnota Popis
- neurčuje se
D duál (pouze 7. pád feminin)
P plurál (množné číslo)
S singulár (jednotné číslo)
W pouze v kombinaci se jmenným rodem Q (singulár pro feminina, plurál pro neutra)
X libovolné číslo (D/S/P)

Tabulka D.5. Pád

Hodnota Popis
- neurčuje se
1 nominativ (první pád)
2 genitiv (druhý pád)
3 dativ (třetí pád)
4 akuzativ (čtvrtý pád)
5 vokativ (pátý pád)
6 lokál (šestý pád)
7 instrumentál (sedmý pád)
X libovolný pád (1/2/3/4/5/6/7)

Tabulka D.6. Přivlastňovací rod

Hodnota Popis
- neurčuje se
F femininum
M maskulinum animatum (pouze u adjektiv)
X libovolný rod (M/I/F/N)
Z nikoli femininum, tj. M/I/N

Tabulka D.7. Přivlastňovací číslo

Hodnota Popis
- neurčuje se
P plurál
S singulár
X libovolné číslo (S/P)

Tabulka D.8. Osoba

Hodnota Popis
- neurčuje se
1 1. osoba
2 2. osoba
3 3. osoba
X libovolná osoba (1/2/3)

Tabulka D.9. Čas

Hodnota Popis
- neurčuje se
F futurum (budoucí čas)
P prézens (přítomný čas)
R préteritum (minulý čas)
H prézens nebo préteritum (P/R)
X libovolný čas (F/R/P)

Tabulka D.10. Stupeň

Hodnota Popis
- neurčuje se
1 1. stupeň
2 2. stupeň
3 3. stupeň

Tabulka D.11. Negace

Hodnota Popis
- neurčuje se
A afirmativ (bez negativní předpony „ne-“)
N negace (tvar s negativní předponou „ne-“)

Tabulka D.12. Aktivum/pasivum

Hodnota Popis
- neurčuje se
A aktivum
P pasivum

Tabulka D.13. Nepoužito

Hodnota Popis
- neurčuje se

Tabulka D.14. Nepoužito

Hodnota Popis
- neurčuje se

Tabulka D.15. Varianta, stylový příznak apod.

Hodnota Popis
- základní tvar
1 varianta k základnímu tvaru
2 řídká, archaická nebo knižní varianta k základnímu tvaru
3 velmi archaický tvar, též hovorový
4 velmi archaický nebo knižní tvar, pouze spisovný
5 hovorový tvar (ve veřejných projevech)
6 hovorový tvar (koncovka obecné češtiny)
7 hovorový tvar, varianta k 6
8 zkratky
9 speciální použití (např. tvary zájmen po předložkách)