Veronika Kolářová (Řezníčková)

office
422
email
kolarova@ufal.mff.cuni.cz
phone
+420 951 554 359

Main Research Interests

 • dependency syntax
 • deep vs. surface syntactic structure
 • valency of Czech nouns and adjectives
 • annotation of nominal valency in the NomVallex lexicon
 • support verb constructions
 • corpus linguistics

Projects

Principal Investigator

Participation in Grants and Projects

 • LINDAT/CLARIAH-CZ, Language Resources and Digital Arts and Humanities Research Infrastructure, LM2018101, 2022, Supported by: Czech Ministry of Youth, Sports, and Education.
 • Modelování komplexity českých literárních textů, LTC18020, VI 2018 - X 2021, Supported by: Czech Ministry of Youth, Sports, and Education.
 • Linguistic Factors of Readability in Czech Administrative and Educational Texts, standard project, 19-19191S2019-2021, Supported by: Czech Science Foundation.
 • Subcategorization of adverbial meanings based on corpus data, standard project, GA17-12624S, 2017-2019, Supported by: Czech Science Foundation.
 • LINDAT/Clarin. Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research. MŠMT LM2010013, 2010-2015. Supported by the Ministry of Education, Sports and Youth of the Czech Republic.
 • Computational Linguistics: Explicit description of language and annotated data focused on Czech, GAČR P406/2010/0875, 2010-2013. Supported by: Grant Agency of the Czech Republic.
 • Výzkumný záměr: Modern Methods, Structures, and Systems of Computer Science, MSM0021620838, 2005-2010. Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic.
 • Informační společnost: Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka, 1ET100300517, 2005-2009. Supported by: Academy of Sciences of the Czech Republic.
 • Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe, GAUK 64307, 2007-2008. Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.
 • Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe, GAUK 352/2005, 2005-2006. Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.
 • Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. GA405/03/0377, 2003-2005. Supported by: Grant Agency of the Czech Republic.
 • Centrum komputační lingvistiky (Center of Excellence) - Center for Computational Linguistics, LN00A063, 2001-2004. Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic.
 • Linguistic Data Laboratory (Laboratoř počítačového zpracování jazykových dat), MŠMT VS 96151, 1996-2000. Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic.

Curriculum Vitae

Professional Experience

 • Since 1999: Institute of Formal and Applied Linguistics (1999 - 2006 Research Assistant, since 2006 Senior Research Associate)
 • September 2017 - June 2018: Academic visit to the Centre for Corpus Research (University of Birmingham; Visiting Researcher)
 • October 2014 - July 2015: Academic visit to the Centre for Corpus Research (University of Birmingham; Visiting Researcher)
 • 1999 - 2003: Language school ARS LINGUARUM (Czech for foreigners, Serbian)

Education

 • 2006: Ph.D. in Computational Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague; Ph.D. thesis on Valency of Czech deverbal nouns (in Czech)
 • 1998: Master Study graduation, Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech and Serbian / Croatian Philology)
 • Since 2006: Institute of Formal and Applied Linguistics (Senior Research Associate)

Selected Bibliography

Public Releases of the NomVallex lexicon

Books

Chapters in a Book

 • Kolářová, V. – Ševčíková, M. (2020): Substantiva tvořená od sloves se supletivními kořeny: Korpusová studie deverbativ s kořeny klád a lož. In: J. Bílková, I. Kolářová, M. Vondráček (eds.): Lingvistika - korpus - empirie, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, pp. 165–177.

 • Kolářová, V. (2014): Special valency behavior of Czech deverbal nouns. In: O. Spevak (ed.): Noun Valency. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, pp. 19–60. ISBN 9789027259233.

Journal Articles

 • Kolářová, V. – Kettnerová, V. – Mírovský, J. (2023): Through Derivational Relations to Valency of Non-verbal Predicates in the NomVallex Lexicon. Jazykovedný časopis, 74(1), pp. 182192.
 • Kettnerová, V. – Kolářová, V. (2023): K reciprocitě adjektiv v češtině. Slovo a slovesnost, 84(3), pp. 179200.
 • Kolářová, V. – Vernerová, A. – Klímová, J. (2021): Systemic and Non-systemic Valency Behavior of Czech Deverbal Adjectives. Jazykovedný časopis, 72(2), pp. 371–382.
 • Kolářová, V. (2020): Vztah afirmativní a negované formy adjektiv a substantiv z hlediska jejich valence. Prace Filologiczne, 75(1), pp. 293–312.
 • Kettnerová, V. – Kolářová, V. (2020): Valence českých verbálních jmen v nominálních konstrukcích a ve verbonominálních predikátech s kategoriálním slovesem. Prace Filologiczne, 75(1), pp. 241–262.
 • Panevová, J. – Hajičová, E. – Kettnerová, V. – Kolářová, V. – Lopatková, M. – Mikulová, M. – Ševčíková, M. (2020): Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky. Naše řeč, 103(1-2), pp. 55–78.
 • Kolářová, V. – Vernerová, A. – Verner, J. (2019): Non-systemic valency behavior of Czech deverbal nouns based on the NomVallex lexicon. Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, 70(2), pp. 424–433.
 • Panevová J., Kolářová V. (2018): Aktant, nebo volné doplnění? (K netypickým formám ve valenčním poli substantiv). Prace Filologiczne, Vol. 72. Warszava: Uniwersytet Warszawski, ISSN 0138-0567, pp. 275–284.
 • Kolářová V., Vernerová A., Klímová J. (2018): Předložková vyjádření adnominálních valenčních doplnění. Prace Filologiczne, Vol. 72. Warszava: Uniwersytet Warszawski, ISSN 0138-0567, pp. 211223.
 • Kolářová V., Vernerová A., Klímová J., Kolář J. (2017): Possible but not probable: A quantitative analysis of valency behaviour of Czech nouns in the Prague Dependency Treebank. Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 68, No. 2. SAP – Slovak Academic Press, ISSN 0021-5597, pp. 208–218.
 • Kolářová, V. – Kolář, J. – Mikulová, M. (2017): Difference between Written and Spoken Czech: The Case of Verbal Nouns Denoting an Action. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 107, pp. 19–38.
 • Kolářová, V. (2006): Valency of Deverbal Nouns in Czech. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 86, pp. 5-20. ISSN 0032-6585.
 • Kolářová, V. (2014): Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu. Naše řeč, Vol. 97, No. 4-5. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 286–299. ISSN 0027-8203.
 • Kolářová, V. (2014): Preference v souvýskytu aktantů u českých substantiv mluvení. Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 5, No. 10.Hradec Králové, Gaudeamus, s. 23–40. ISSN 1804-137

Conference and workshop papers

 • Kolářová, V., Vernerová, A. (2022): NomVallex: A Valency Lexicon of Czech Nouns and Adjectives. In: Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022). European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 979-10-95546-72-6, pp. 1344-1352.
 • Kettnerová, V., Kolářová, V., Vernerová, A. (2017): Deverbal Nouns in Czech Light Verb Constructions. In: Mitkov R. (eds), Computational and Corpus-Based Phraseology. EUROPHRAS 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10596. Cham: Springer, pp. 205-219.  pdf
 • Kolářová, V. (2012): Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem. In: Čmejrková S., Hoffmannová J., Klímová J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním - Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, pp. 609-614. ISBN 978-80-246-2121-0.
 • Kolářová, V. (2013): Czech nouns derived from verbs with an objective genitive: Their contribution to the theory of valency. In: 7th International Corpus Linguistics Conference, CL2013, Abstract book. UCREL, pp. 147-150.
 • Kolářová, V. (2013): Adverbální předmětový genitiv a jeho protějšky v nominálních konstrukcích: Případ posesiva. In: Múcsková, G. (ed.): Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, Copyright © Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-223-3562-1, pp. 411-421, 2013.
 • Kolářová, V. (2013): Agents Expressed by Prepositionless Instrumental Modifying Czech Nouns Derived from Intransitive Verbs. In: Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Copyright © RAM-Verlag, Lüdenscheid, Germany, ISBN 978-3-942303-18-7, pp. 129-147, 2013.