Kolářová Veronika et al.: NomVallex I.
Valenční slovník substantiv

Kolářová Veronika et al.: NomVallex I. Valenční slovník substantiv

KOLÁŘOVÁ VERONIKA, VERNEROVÁ ANNA, KLÍMOVÁ JANA (2020). NomVallex I. Valenční slovník substantiv. ISBN 978-80-88132-07-3. 234 pp.

Preview BibTeX Buy

Abstrakt:

Valenční slovník NomVallex I. zachycuje valenci českých deverbativních substantiv, která alespoň v jednom ze svých významů patří k sémantické třídě Communication (např. dotaz, dotázání se – dotazování se), Mental Action (např. plán, plánování) nebo Psych State (např. nenávist, nenávidění), a to v celkovém počtu 248 lexémů zahrnujících 505 lexikálních jednotek. Problematiku substantivní valence zpracovává v teoretickém rámci Funkčního generativního popisu, přičemž se důsledně opírá o korpusový materiál (korpusy řady SYN Českého národního korpusu a korpus Araneum Bohemicum Maximum). Navazuje na valenční slovník VALLEX, odkud přebírá anotační schéma, v relevantních případech rozdělení základových slovesných lexémů do lexikálních jednotek a jejich přiřazení k sémantickým třídám. U substantiv zachycuje všechny jejich lexikální významy, přičemž rozlišuje základní kategoriální významy událost (např. žádání, dovtípení se), abstraktní výsledek děje (např. žádost), vlastnost (např. důvtip), substance (např. komunikace (silnice)) a kontejner (např. počet). S cílem demonstrovat valenční chování různých typů substantivních derivátů jsou do slovníku zařazeny jak kmenové deriváty (odvozené sufixy -ní/-tí, např. žádání, navrhování - navržení, namítání - namítnutí), tak kořenové deriváty (odvozené různými sufixy, včetně sufixu nulového, např. žádost, návrh, námitka), je-li možné je od příslušných základových sloves utvořit. Kritériem pro zařazení do slovníku je příslušnost k jedné ze tří výše uvedených sémantických tříd, označení události nebo abstraktního výsledku děje a projev nesystémového valenčního chování, zejména nesystémové formy valenčních doplnění. Valenci zachycuje v podobě valenčního rámce, který pro každé valenční doplnění uvádí funktor a množinu možných morfematických vyjádření, a příkladů, které se vyskytly v použitých korpusech. Jeho cílem je na korpusových datech ukázat, v jakých syntaktických strukturách se zkoumaná substantiva mohou vyskytovat, proto dokládá všechny kombinace aktantů (ve všech formách uvedených ve valenčním rámci), které se u daných substantiv v použitých korpusových datech vyskytly.

Summary

The NomVallex I. lexicon describes valency of Czech deverbal nouns belonging to three semantic classes, namely Communication (e.g. dotaz 'question'), Mental Action (e.g. plán 'plan') and Psych State (e.g. nenávist 'hatred'). It covers stem-nominals (e.g. dotazování 'asking') as well as root-nominals (e.g. dotaz 'question'). It captures all lexical meanings of the nouns, differentiating between basic “categorial” meanings of action (e.g. žádání (si) ‘asking’, dovtípení (se) ‘inferring’), abstract result of an action (e.g. žádost ‘request’), property / quality (e.g. důvtip ‘ingenuity’), material object (e.g. pohled ‘postcard’), or container / quantity (e.g. počet ‘number’). Nouns matching the following criteria were included in the lexicon: its semantic class is either Communication, Mental Action or Psych State, its categorial meaning is action or abstract result of an action, and it exhibits non-systemic valency behaviour (especially non-systemic forms of participants) in at least one of its meanings. In total, the lexicon includes 505 lexical units in 248 lexemes. Valency properties are captured in the form of valency frames, specifying valency slots and their morphemic forms. The lexicon aims to illustrate the full range of syntactic structures of noun phrases, and thus the syntactic behaviour of every lexical unit is exemplified with all combinations of its participants (in all forms specified in the valency frame) which were found in the corpus data (CNC SYNv8 and Araneum Bohemicum Maximum). The lexicon is created within the theoretical framework of Functional Generative Description and was inspired by the VALLEX lexicon; it adopts the VALLEX annotation scheme, and in relevant cases, deverbal nouns captured in NomVallex I. mirror the division of lexemes into lexical units and the assignment of lexical units to semantic classes of the base verbs captured in the VALLEX lexicon.