Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
23-05240S
Duration: 
2023-2025

SEEM-CZ

Epistemic and Evidential Markers in Czech

The project aims at the investigation of epistemic and evidentiality markers in Czech. Its main
focus is a thorough theoretical description of expressions with these functions and development
of a linguistic model capturing their mutual relations. Above all, the class of epistemic and
evidential adverbs will be studied, along with their functional equivalents collected via
translation analysis. First, a subcorpus of the investigated expressions with their contexts will be
obtained from the parallel Czech-English data of the InterCorp corpus. Next, the relevant
semantic and pragmatic features will be manually annotated. Based on the annotation results, a
database of Czech epistemic and evidentiality markers will be assembled and a
multidimensional model of their mutual relations will be developed. A thorough linguistic
analysis of the overlaps of the epistemic and evidential functions in the corpus data will be
provided.

 

Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině

Projekt je zaměřen na výzkum prostředků vyjadřování epistémické modality a
evidenciality v češtině. Jeho cílem je ucelený teoretický popis výrazů s těmito funkcemi a
vytvoření lingvistického modelu zachycujícího jejich vzájemné vztahy. Hlavní pozornost bude
věnována tzv. větným adverbiím (resp. jistotním částicím) a jejich funkčním ekvivalentům
získaným pomocí překladové analýzy. Pro výzkum využijeme data česko-anglické části
paralelního korpusu InterCorp. V první fázi bude vytvořen subkorpus zkoumaných výrazů s
jejich kontexty a překladovými ekvivalenty. Následně proběhne ruční anotace sémanticko-
pragmatických funkcí a dalších relevantních rysů zkoumaných výrazů. Na základě výsledků
anotace provedeme nejprve dílčí analýzy jednotlivých výrazů, poté předložíme souhrnnou
charakteristiku těchto prostředků ve formě elektronické databáze, včetně popisu jejich
vzájemných vztahů. Ty budou reprezentovány také multidimenzionálním modelem. Nakonec se
zaměříme na popis vzájemného vztahu a otázku možného překryvu epistémické a evidenciální
funkce v češtině.