Pro studenty a badatele

Odborné texty v češtině a slovenštině zpracované s využitím Archivu vizuální historie USC SFI

Honsová, Karolína (FHS UK - Pracoviště Historické sociologie): "Pražští Židé ve 20. století: problém plurality identit"

Anotace diplomové práce:

Diplomová práce se zabývá národní, náboženskou a politickou identitou pražských Židů v letech 1918 až 1938 a v letech 1945 až 1955. V historicko-teoretické části práce je nejprve nastíněna dějinná zkušenost židovského národa v českých zemích, a to od příchodu prvních Židů na české území, až po první polovinu 20. století. V této části se práce soustředí na dějiny židovské komunity jako takové, na přístup k židovské menšině ze strany státu i většinové společnosti, a konečně na identitu českých Židů, stejně jako na její proměny v čase a pod vlivem historických okolností. Ve výzkumné části je na základě analýzy rozhovorů s pamětníky rekonstruována národní, náboženská a politická identita pražských Židů ve sledovaném období (viz výše). V části zabývající se národní identitou je zjišťováno, zda se pražští Židé ve sledovaném období identifikovali s češstvím, židovstvím či němectvím, případně pokud měli více národních identit, jaký byl mezi nimi poměr. Část zabývající se náboženskou identitou se pokouší odpovědět na otázku, jaká byla v židovských rodinách míra religiozity, a jakými způsoby se tato religiozita projevovala. Část zaměřená na politickou identitu nám přináší odpověď na otázku, jaká byla politická orientace pamětníků, jaký byl jejich vztah k československému státu, případně jaký byl jejich vztah k sionismu. Porovnání obrazu národní, náboženské a politické identity v období první republiky a v prvním poválečném desetiletí rovněž přináší informaci o tom, jak se tyto identity proměňovaly v souvislosti se zkušenostmi druhé světové války a pod vlivem politických a společenských změn.


Zpět na seznam odborných prací

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 1394.

Site navigation: