8. ročník literární, historické a fotografické soutěže DANIEL (2010/2011)

Národní institut dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze a Památníkem Terezín a Muzeem romské kultury v Brně Literární, historickou a fotografickou soutěž DANIEL. Soutěž byla založena v roce 2004 a je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi k tématům holocaust, multikulturalita, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor.

PROPOZICE:

(A) Soutěžní téma

Holocaust a jeho reflexe; současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR.

(B) Charakteristika soutěže

Soutěž Daniel je jednokolová. Pro letošní ročník jsou vyhlášeny následující obory:

 • obor literární (poezie, povídky, fejetony, eseje atd. s uvedenou tematikou; doporučený rozsah literárních příspěvků do 5 stran A4; autorům poezie se doporučuje zaslat alespoň 3 básně)(
 • obor historický (dějepisné studie týkající se tématu, maximálně 20 stran včetně příloh)
 • obor fotografie (nový obor -- pravidla a doporučení viz příloha)

(C) Kategorie:

  I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

  II. kategorie je určena žákům všech typů středních škol.

Organizace a pravidla soutěže

 • Všechny práce se zasílají do Národního institutu dětí a mládeže MŠMT (s označením Daniel 2010/11 -- literární nebo historická práce); literární práci je možno zaslat též elektronickou poštou.
 • Každý příspěvek musí být původní prací, tzn. že práce zaslaná do soutěže nebyla ve stávající podobě zaslána též do jiné soutěže.
 • U historických prací musí být uveden seznam použité literatury se základními bibliografickými údaji, viz příklad (Fantlová, Z.: Klid je síla, řek' tatínek. Nakladatelství Primus, Praha 2004, s. 245) a přehled příloh; práce by měla být v obalu, tj. vložena do desek, popř. svázána, opatřena titulní stranou s názvem práce, jménem autora, adresou školy, ročníku studia a kraje, popř. jménem učitele či konzultanta.
 • Ke všem pracím je třeba přiložit registrační kartu (viz PDF níže), kde bude uvedeno jméno a příjmení autora, rok narození, studijní ročník, úplná adresa školy, telefonní či e-mailové spojení, kraj, případně též adresa bydliště. Registrační kartu a podrobnosti o soutěži najdete též na stránkách NIDM.
 • Uzávěrka soutěže je 27. ledna 2011 (Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti). Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže zařazeny.
 • Vybrané práce mohou být v zájmu propagace soutěže publikovány, vystaveny apod. Vybrané oceněné literární práce budou publikovány ve sborníku. Z tohoto důvodu mohou být autoři oceněných prací požádáni organizátory soutěže o zaslání příspěvku elektronickou poštou.
 • Soutěžní práce se nevracejí.
 • Zaslané příspěvky vyhodnotí porota. Ocenění soutěžící budou zasláni na slavnostní vyhlášení soutěže spojené s předáním cen, které se bude konat přibližně v polovině března 2011. O přesném termínu slavnostního vyhlášení a předání cen nejlepším účastníkům budou soutěžící v dostatečném předstihu vyrozuměni.

Kontaktní adresa

Mgr. Barbora Šteflová (historická část, obor fotografie)
PaedDr. Eva Schneiderová (literární část)
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Talentcentrum, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1
tel.: 221 850 807, 221 850 814, fax: 271 746 615

e-mail: barbora.steflova(zavinac)nidm.cz; eva.schneiderova(zavinac)nidm.cz
www.nidm.cz

Informace a registrační karta ke stažení ve formátu PDF


Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 1704.

Site navigation: