SloNLP 2019​

 

English version

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy (DS), strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme také články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum. Nově přijímáme také rešeršní články (více informací níže).

Workshop je součástí konference ITAT, která se koná 20.9. - 24.9.2019 v hotelu Zornička v Donovalech. Workshop plánujeme jako jednodenní, konkrétní datum není dosud stanoveno.

Open Session

Abychom co nejvíce podpořili spolupráci a sdílení informací mezi NLP výzkumníky v Česku a na Slovensku, nabízíme letos komukoliv možnost prezentovat na workshopu svou práci, bez nutnosti psát článek:

 • prezentace jakékoliv vlastní práce, i již publikované, probíhající, či teprve zamýšlené, a přehledové prezentace
  • je možná i prezentace bakalářské, diplomové nebo dizertačních práce
  • přijímáme všechny příspěvky tématicky odpovídající workshopu (počítačová lingvistika, zpracování přirozeného jazyka)
 • své příspěvky přihlašujte do 31. 7. 2019 zde: https://bit.ly/slonlp-open-session
  • preferovaný jazyk je angličtina, ale povolená je i slovenština a čeština (pro abstrakt i pro samotnou prezentaci)
  • prezentace formou posteru (asi 90 minut - společná poster session), je možné použít již existující vlastní poster/slajdy
 • součástí prezentace NENÍ publikace ve sborníku konference
  • název a abstrakt prezentace bude zveřejněn pouze na webu workshopu
 • prezentující se musí  zaregistrovat na konferenci ITAT (a zaplatit příslušný registrační poplatek)

Rešeršní články

 • track rešeršních článů, které sumarizují výzkum autorů z vyšší perspektivy
 • cílem je prezentovat výzkum autorů nejen NLP expertům, ale i širšímu publiku především z ostatních oblasti informatiky 
 • tyto články nemusí obsahovat žádný nový vědecký přínos a není je proto nutné  anonymizovat 
 • rešeršní články musí odkazovat na starší publikace, které popisují téma prezentované v daném článku

Pokyny pro autory standardních článků

 • článek v angličtině
 • každý článek bude recenzován 2-3 recenzenty
 • recenzování bude prováděno dvojitě slepým způsobem (double-blind), článek k recenzi proto zasílejte anonymizovaný
  • v článku k recenzi neuvádějte žádné informace o autorech ani o grantech; ty uveďte až ve finální verzi (camera-ready)
  • na svou předchozí práci se snažte odkazovat jakoby byla cizí, a pokuste se vyhnout nadměrnému citování vlastních prací
 • pokud je článek současně ve více recenzních řízeních, je nutné v případě publikace článku jinde (jiná konference/časopis) článek stáhnout nejpozději před odesláním finální verze
 • prezentaci na workshopu předpokládáme formou posteru (plus 1-3 slajdy na 1-2 minuty poster boaster prezentace)
  • o způsobu prezentace každého článku rozhodnou organizátoři
  • pokud preferujete klasickou ústní prezentaci se slajdy, vyberte tuto možnost při zasílání článku v EasyChair
  • článek či články nominované na ITAT Best Paper budou pravděpodobně prezentovány večer v rámci společného programu hlavní konference ústní formou (tuto informaci příšlušným autorům sdělíme společně s informací o přijetí jejich článku)
 • workshop bude probíhat ve slovenštině/češtině, případně angličtině (zejména v případě účasti zahraničních účastníků)
  • poster (resp. slajdy) vypracujte pokud možno v angličtině
 • články budou publikovány ve sborníku konference ITAT (s ISBN)

Důležité termíny

 • 28.5. zaslání abstraktu (50 - 200 slov)
 • 4.6. zaslání článku k recenzi
 • 1.7. oznámení o přijetí/zamítnutí/pomíněném přijetí článku
 • 2.7. přihlášení abstraktů do Open Session
 • 13.7. 17.7. finální verze článku 
 • 1.8. včasná registrace - informace o registraci
 • 22.9. workshop (konference ITAT 21.-25.9.)

Všechny deadlines jsou 23:59 SEČ.

Programový výbor

Minulé ročníky