Marie Mikulová: Významová reprezentace elipsy

Marie Mikulová: Významová reprezentace elipsy
MIKULOVÁ, MARIE (2011). Významová reprezentace elipsy. ISBN 978-80-904175-9-5. 230 pp.

Preview BibTeX Buy

Abstrakt:

Práce přináší odpověď na otázku, co je a co není elipsa, a stanovuje kritéria určování eliptických vět. Analýzu jednotlivých typů elips podává z pohledu významové (sémanticko-syntaktické) reprezentace vět. Nezabývá se podmínkami a příčinami vzniku elips (kdy a proč je možné něco elidovat), zaměřuje se výhradně na identifikaci eliptických míst (zda je ve větě něco elidováno a co) a na jejich významovou reprezentaci, konkrétně na jejich zachycení na tektogramatické rovině pražských závislostních korpusů. Strukturní přístup závislostní (uplatňovaný v pražských závislostních korpusech) je v práci srovnán s přístupem složkovým (užitým v americkém korpusu PennTreebank). Tohoto srovnání je možné využít při (automatickém) převodu složkových stromů na závislostní.

Summary

This book answers the question what is and what is not ellipsis and specifies criteria for identification of elliptical sentences. It reports on an analysis of types of ellipsis from the point of view of semantic (semantico-syntactic) representation of sentences. It does not deal with conditions and causes of the constitution of elliptical positions in sentences (when and why is it possible to omit something in a sentence) but it focuses exclusively on the identification of elliptical positions (if there is something omitted and what) and on their semantic representation, specifically on their repre- sentation on the tectogrammatical level of the Prague Dependency Treebanks. In this book, the dependency-based approach (used in the Prague Dependency Treebanks) is also compared with the constituency-based approach (used in the Penn Treebank). It is possible to utilize this comparison in the (automatic) conversion from constituency trees to dependency trees.