Magda Ševčíková: Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny

Magda Ševčíková: Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny

ŠEVČÍKOVÁ, MAGDA (2009). Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny. ISBN 978-80-904175-2-6. 179 pp.

Preview BibTeX Buy

Abstrakt:

Kniha se zabývá významy kondicionálu v dnešní češtině s cílem začlenit tyto významy do popisu větné sémantiky, tak jak je postulován ve Funkčním generativním popisu (FGP). Z široké oblasti modality, kam významy kondicionálu spadají, FGP ovšem dosud věnoval pozornost především významům modálních sloves, při zkoumání funkcí kondicionálu proto budeme vycházet z koncepce Mluvnice češtiny. Na základě korpusového materiálu analyzujeme primární funkci kondicionálu a některé jeho funkce sekundární. Po této analýze navrhneme formální prostředek, díky kterému je možné primární význam kondicionálu zachytit v rámci sémantické anotace. Přiblížíme rovněž problémy spojené s reprezentací sekundárních funkcí kondicionálu.

Summary

The present book deals with meanings of the conditional mood in contemporary Czech texts in order to include these meanings in the description of sentence semantics as proposed in Functional Generative Description (FGD). Since in FGD main attention has been paid to modal verbs, our analysis of meanings of the conditional is grounded on the detailed conception of modality as presented in Grammar of Czech. The primary and some secondary meanings of the conditional mood are analyzed on the basis of language data from two corpora, namely from the Prague Dependency Treebank 2.0, the annotation scenario of which was based on FGD, and from the SYN2005 corpus. We propose formal means for capturing the primary function of the conditional mood within a deep-syntactic annotation of a sentence. The problems connected with representation of the analyzed secondary functions of the conditional are also sketched.