Václava Kettnerová

office
409
email
vaclava.kettnerova@mff.cuni.cz
phone
221 914 289

Main Research Interests

 • Dependency syntax
 • Valency of verbs and other parts-of-speech
 • Relation between deep and surface syntactic structure
 • Alternations, i.e., changes in valency structure of verbs
 • Lexicographic representation
 • Lexical semantics


 

Projects

 

 

 • 2022-present Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv, supported by the Grant Agency of the Czech Republic (22-20927S), team member
 • 2019-present Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (LM2018101), team member
 • 2018-2020 Between Reciprocity and Reflexivity: The Case of Czech Reciprocal Constructions, supported by the Grant Agency of the Czech Republic (18-03984S), team member
 • 2016-2019 LINDAT/CLARIN: Centre for Language Research Infrastructure in the Czech Republic, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (LM2015071), team member
 • 2015-2017 Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs, supported by the Grant Agency of the Czech Republic (15-09979S), principal investigator
 • 2012-2015 Delving Deeper: Lexicographic Description of Syntactic and Semantic Properties of Czech Verbs, supported by the Grant Agency of the Czech Republic (P406/12/0557), team member
 • 2010-2015 LINDAT/Clarin: Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (LM2010013), team member
 • 2010-2013 Computational Linguistics: Explicit Description of Language and Annotated Data Focused on Czech, supported by the Grant Agency of the Czech Republic (P406/10/0875), team member
 • 2005-2009 Center for Computational Linguistics (Center of Excellence), supported by the Ministry of Education, Youth and Sports (LC536), team member
 • 2007-2009 Syntactico-Semantic Classification of Verbs for Valency Lexicon VALLEX, supported by the Grant Agency of Charles University (GA UK 7982/2007), principal investigator
   

Curriculum Vitae

Education

 • 2004-2012 Postgraduate studies in mathematical linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
 • Doctoral thesis: Lexical-semantic Conversions in a Valency Lexicon (in Czech), (defended on June 13 2012), Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
 • 1997-2004 Master studies in Czech and Slavic Philology, Faculty of Arts, Charles University in Prague
 • Master thesis: Delimitation of Czech Verbal Lexical Units regarding their Syntactic Properties (in Czech)

Work experience

 • 2002-present Research worker at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

Selected Bibliography

Books:

 • Lopatková M., Kettnerová V., Bejček E., Vernerová A., Žabokrtský Z.: Valenční slovník českých sloves VALLEX. Karolinum, Praha, 2016.
 • Kettnerová, V.: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku. Karolinum, Praha, 2014.
 • Panevová, J.: Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Karolinum, Praha, 2014. (kol. Hajičová, E., Kettnerová, V., Lopatková, M., Mikulová, M., Ševčíková, M.)
 • Lopatková, M. Žabokrtský, Z., Kettnerová, V.: Valenční slovník českých sloves. Karolinum, Praha, 2007.

Chapters in books:

 • Kettnerová V.: Valency structure of complex predicates with Light Verbs, The case of Czech. In: Light Verb Constructions as Complex Verbs. Berlin, Germany: De Gruyter Mouton, pp. 19-43, 372, 2023.
 • Lopatková M., Kettnerová V.: Proč má ježek bodliny přilepené k tělu, ale nemá tělo přilepené k bodlinám? K charakteristice inherentně recipročních predikátů. In: Vzťahy v jazyku – jazyk vo vzťahoch. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, pp. 35-45, 2023.
 • Panevová J., Lopatková M., Kettnerová V.: Reciproka ve slovníku a v syntaxi. In: Lingvistika -- korpus -- empirie. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, pp. 63-70, 2020.
 • Barančíková P., Kettnerová V.: Paraphrases of verbal multiword expressions: the case of Czech light verbs and idioms. In: Multiword expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE 2017 workshop. Berlin: Language Science Press, Berlin, pp. 35-59, 2018. [pdf]
 • Kettnerová V.: Syntaktická struktura komplexních predikátů a její popis ve valenčním slovníku. In: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: Slovanský ústav AV Č R, pp. 181-204, 2016. [pdf]
 • Lopatková M., Vernerová A., Kettnerová V.: Diateze ve valenčním slovníku českých sloves VALLEX. In: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: Slovanský ústav AV ČR , pp. 149-180, 2016. [pdf]

Journal articles:

 • Kettnerová V., Kolářová V.: K reciprocitě adjektiv v češtině. In: Slovo a slovesnost, 84(3), 2023, pp. 179-200. [pdf]
 • Kolářová V., Kettnerová V., Mírovský J.: Through Derivational Relations to Valency of Non-verbal Predicates in the NomVallex Lexicon. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, 74(1), 2023, pp. 182-192. [pdf]
 • Lopatková, M., Kettnerová, V.: Ještě k modelování reciprocity v teoretickém popisu češtiny. In: Naše řeč, 106(3), 2023, pp. 165-176. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Reflexives as Part of Verb Lexemes in the VALLEX Lexicon. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 119, 2022, pp. 37-66. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Vernerová A.: Reflexives in the VALLEX Lexicon: Syntactic Reflexivity and Reciprocity. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 117, 2021, pp. 27-60. [pdf]
 • Kettnerová, V.: Optional valency complementations in Czech light verb constructions. In: Linguistica Pragensia, 31(1), 2021, pp. 7-27. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Ke způsobům vyjádření vzájemnosti v češtině. In: Slovo a slovesnost, 81(4), 2020, pp. 243-268. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Reciprocity in Czech Light Verb Constructions: The Dependency Perspective. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, 71(1), 2020, pp. 41-68. [pdf]
 • Kettnerová, V.: Derived Lexical Reciprocal Verbs in Czech. In: Prace Filologiczne, 75(1), 2020, pp. 215-240. [pdf]
 • Kettnerová V., Kolářová V.: Valence českých verbálních jmen v nominálních konstrukcích a ve verbonominálních predikátech s kategoriálním slovesem. In: Prace Filologiczne, 75(1), 2020, pp. 241-262. [pdf]
 • Panevová J., Hajičová E., Kettnerová V., Kolářová V., Lopatková M., Mikulová M., Ševčíková M.: Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky. In: Naše řeč, 103(1-2), 2020, pp. 55-78.
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Towards Reciprocal Deverbal Nouns in Czech: From Reciprocal Verbs to Reciprocal Nouns. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, 70(2), 2019, pp. 434-443. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Mezi reflexivitou a reciprocitou: Poznámky k reflexivním a recipročním konstrukcím vybraných českých sloves. In: Prace Filologiczne, LXXII, 2018, pp. 131-145. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M., Bejček E., Barančíková P.: Enriching VALLEX with Light Verbs: From Theory to Data and Back Again. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 111, 2018, pp. 29-56. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Ke koreferenci u komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. In: Korpus – gramatika – axiologie, 16, 2017, pp. 3-26. [pdf]
 • Kettnerová V.: Syntaktická struktura komplexních predikátů v češtině. In: Slovo a slovesnost, 78, 2017, pp. 3-24. [pdf]
 • Kettnerová, V. Lopatková, M., Panevová, J.: Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině. In: Slovo a slovesnost, 76, 2015, pp. 198-214. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Panevová, J.: An Interplay between Valency Information and Reflexivity. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 102, 2014, pp. 105-126. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Lexikalizované alternace v češtině. Linguistica Copernicana, 9, 1, 2013, pp. 31-64. [pdf]
 • Kettnerová, V.: Syntaktické konstrukce typu Včely se hemží na zahradě – Zahrada se hemží včelami. Korpus - gramatika - axiologie, 5, 2012, pp. 54-71. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Bejček, E.: Mapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 97, 2012, pp. 23-41. [pdf]
 • Kettnerová, V.: Lokativní sémantická diateze v češtině. Slovo a slovesnost, 72, 2011, pp. 83-101. [pdf]
 • Kettnerová, V.: Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině. Slovo a slovesnost, 70, 2009, pp. 163-174. [pdf]
 • Kettnerová, V.: Czech Verbs of Communication with respect to Types of Dependent Content Clauses. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 90, 2008, pp. 83-108. [pdf]
 • Bojar. O., Semecký, J., Benešová, V.: VALEVAL: Testing Vallex Consistency and Experimenting with Word-Frame Disambiguation. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 83, Univerzita Karlova, Praha, 2005, pp. 5-17. [pdf

Conference and workshop papers:

 • Kettnerová V., Lopatková M., Vernerová A., Barančíková P.: Towards a Semi-Automatic Detection of Reflexive and Reciprocal Constructions and Their Representation in a Valency Lexicon. In: Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020). Marseille: European Language Resources Association, pp. 3136-3144, 2020. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Reflexives in Czech from a Dependency Perspective. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Dependency Linguistics (Depling, Syntaxfest 2019). Paris: Association for Computational Linguistics, pp. 14-25, 2019. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Lexicographic Potential of the Syntactic Properties of Verbs: The Case of Reciprocity in Czech. In: XVIII EURALEX International Congress, Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, pp. 685-698, 2018. [pdf]
 • Kettnerová V., Kolářová V., Vernerová A.: Deverbal Nouns in Czech Light Verb Constructions. In: Europhras 2017: Computational and Corpus-based Phraseology – recent advances and interdisciplinary approaches. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, pp. 1-15, 2017. [pdf]
 • Kettnerová V., Lopatková M.: Complex Predicates with Light Verbs in VALLEX: From Formal Model to Lexicographic Description. In: Proceedings of the 17th Conference on Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2017). CreateSpace Independent Publishing Platform, Praha, Czechia, pp. 1-8, 2017. [pdf]
 • Barančíková P., Kettnerová V.: ParaDi: Dictionary of Paraphrases of Czech Complex Predicates with Light Verbs. In: Proceedings of the 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017). Association for Computational Linguistics (ACL), Stroudsburg, PA, USA, pp. 1-10, 2017. [pdf]
 • Lopatková M., Kettnerová V.: Alternations: From Lexicon to Grammar and Back Again. In: Proceedings of the Workshop on Grammar and Lexicon: Interactions and Interfaces (GramLex). COLING 2016, Osaka, Japan, pp. 18-27, 2016. [pdf]
 • Kettnerová V., Bejček E.: Distribution of Valency Complements in Czech Complex Predicates: Between Verb and Noun. In: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association, Paris, France, pp. 515-521, 2016. [pdf]
 • Kettnerová V., Barančíková P., Lopatková M.: Lexicographic Description of Complex Predicates in Czech: Between Lexicon and Grammar. In: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi University Press, Tbilisi, Georgia, pp. 893-904, 2016. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: At the Lexicon-Grammar Interface: The Case of Complex Predicates in the Fuctional Generative Description. In: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala: Uppsala University, 2015, pp. 191-200. [pdf]
 • Vernerová, A., Kettnerová, V., Lopatková, M.: To pay or to get paid: Enriching a Valency Lexicon with Diatheses. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, Reykjavík, 2014, pp. 2452-2459. [pdf]
 • Bejček, E., Kettnerová, V., Lopatková, M.: Automatic Mapping Lexical Resources: A Lexical Unit as the Keystone. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, Reykjavík, 2014, pp. 2826-2832. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Reflexive Verbs in a Valency Lexicon: The Case of Czech Reflexive Morphemes. In Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, Bolzano/Bozen, 2014, pp. 1007-1023. [pdf]
 • Kettnerová, V., Bejček, E., Lopatková, M., Vernerová, A., Podobová, M.: Corpus Based Identification of Czech Light Verbs. In Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013, pp. 118-128. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: The Representation of Czech Light Verb Constructions in a Valency Lexicon. In Proceedings of the Second Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013, 2013, pp. 147-156. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Urešová, Z.: The Rule-Based Approach to Czech Grammaticalized Alternations. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. (eds.), Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, pp. 158-165. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Bejček, E.: The Syntax-Semantics Interface of Czech Verbs in the Valency Lexicon. In Fjeld, R.V., Torjusen, J.M., Proceedings of the 15th Euralex International Congress, 2012, pp. 434-443. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: The Lexicographic Representation of Czech Diatheses: Rule Based Approach. In Majchráková D., Garabík, R. (eds.), Proceedings of Slovko 2011: Natural Language Processing, Multilinguality , 2011, pp. 89-100. [pdf]
 • Bejček, E., Kettnerová, V., Lopatková, M.: Advanced Searching in the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I. Pala, K. (eds.), Proceedings of the 13th International Conference, TSD 2010, 2010, pp. 51-58. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Representation of Changes in Valency Structure of Verbs in the Valency Lexicon of Czech Verbs. In Bertinetto P. M., Korhonen, A., Lenci A., Melinger A., Schulte im Walde S., Villavicencio A. (eds.), Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs, The Identification and Representation of Verb Features, 2010, pp. 154-159. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: The Representation of Diatheses in the Valency Lexicon of Czech Verbs. In Loftsson H., Rögnvaldsson E., Helgadóttir S. (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Natural Language Processing, IceTAL 2010, 2010, pp. 185-196. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Changes in Valency Structure of Verbs: Grammar vs. Lexicon. In Levická J., Garabík, R. (eds.), Slovko 2009, NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, 2009, pp. 198-210. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Hrstková, K.: Semantic Classes in Czech Valency Lexicon: Verbs of Communication and Verbs of Exchange. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. (eds.), Proceedings of the 11th International Conference TSD 2008, 2008, pp. 109-116. [pdf]
 • Kettnerová, V., Lopatková, M., Hrstková, K.: Semantic Roles in Valency Lexicon of Czech Verbs: Verbs of Communication and Exchange. In Nordström, B., Ranta, A. (eds.), Proceedings of Advances in Natural Language Processing (6th International Conference on NLP, GoTAL 2008), 2008, pp. 217-221. [pdf]
 • Benešová, V., Lopatková, M., Hrstková, K.: Enhancing Czech Valency Lexicon with Semantic Information from FrameNet: The Case of Communication Verbs. In Proceedings of The First International Conference on Global Interoperability for Language Resources, 2008, pp. 18-25. [pdf]
 • Benešová, V.: Modality in dependent content clauses with Czech verbs of communication with imperative features. In Štícha, F., Fried, M. (eds.), Grammar & Corpora, Gramatika a korpus 2007, Academia, Praha, 2008, pp. 199-206. [pdf]
 • Benešová, V., Bojar, O.: Czech Verbs of Communication and the Extraction of Their Frames. In Sojka, P., Kopeček, I., Pala, K. (eds.), Proceedings of TSD 2006, LNAI 4188, Springer, 2006, pp. 29-36. [pdf]
 • Benešová, V.: Valency and Semantic Features of Verbs. In Šafránková, J. (ed.), Proceedings of WDS'05, 2005, pp. 66-72. [pdf]
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Bojar, O., Semecký, J., Benešová, V.: Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX: Recent Experiment with Frame Disambiguation. In Matoušek, V., Mautner, P., Pavelka, T. (eds.), Proceedings of TSD 2005, LNAI 3658, Springer, 2005, pp. 99-106. [pdf

Public releases of linguistic data:

 • Lopatková M., Kettnerová V., Mírovský J., Vernerová A., Bejček E., Žabokrtský Z.: VALLEX 4.5. Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-4756, 2022.
 • Lopatková M., Kettnerová V., Vernerová A., Bejček E., Žabokrtský Z.: VALLEX 4.0. Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-3524, 2020.
 • Barančíková P., Kettnerová V.: ParaDi: Slovník parafrází českých komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-1969, 2017
 • Lopatková M., Kettnerová V., Bejček E., Vernerová A., Žabokrtský Z.: VALLEX 3.0 - Valenční slovník českých sloves. Data/software, Charles University in Prague, http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/, 2015.
 • Bejček, E., Hajičová, E., Hajič, J., Jínová, P., Kettnerová, V., Kolářová, V., Mikulová, M., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Panevová, J., Poláková, L., Ševčíková, M., Štěpánek, J., Zikánová, Š.: Prague Dependency Treebank 3.0, 2013.
 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček., E., Skwarska, K., Žabokrtský, Z.: VALLEX 2.6, Valency Lexicon of Czech Verbs, 2012.
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V.: VALLEX 2.5, Valency Lexicon of Czech Verbs, 2007.
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V.: VALLEX 2.0 Valency Lexicon of Czech Verbs, 2006.
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K., Benešová, V.: VALLEX 1.0 Valency Lexicon of Czech Verbs, 2003.

Technical reports:

 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Vernerová, A., Bejček, E., Žabokrtský, Z.: Valenční slovník českých sloves VALLEX, UFAL Technical Report TR-2021-68, 2021. [pdf]
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V. Valency Lexicon of Czech verbs VALLEX 2.0. UFAL Technical Report TR-2006-34, 27+233 p. 2006 (in cooperation with: K. Skwarska, K. Chvátalová, M. Nová, E. Bejček, M. Tichý) [pdf]
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K., Benešová, V.: Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX 1.0. CKL/UFAL Technical Report TR-2003-18, 2003. [pdf]
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K., Benešová, V.: Tektogramaticky anotovaný valenční slovník českých sloves. ÚFAL-CKL Technical Report TR-(2002)-15, 2002. [pdf]

Talks:

 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: A Comprehensive Account of Reflexives in Czech: The Valency Perspective. Seminar of Formal Linguistics, MFF UK, 2019.
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: The role of the reflexives in valency: Evidence from Czech. Contributed talk, Societas Linguistica Europaea, Leipzig, 2019.
 • Lopatková M., Kettnerová V.: The Tricky Case of Czech Reflexives. Contributed talk, ITAT 2018, Informačné technológie -- Aplikácie a teória, Košice, Slovensko, 2018.
 • Lopatková M., Kettnerová V.: Mezi reflexivitou a reciprocitou: Poznámky k reflexivním a recipročním konstrukcím vybraných českých sloves. Contributed talk, III. mezinárodní vědecká konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, Praha, Česká republika 2018.
 • Kettnerová V., Ševčíková M.: Poznámky k systému tzv. komplementů v češtině. Contributed talk, International Congress of Slavists, Belgrade, Serbia, 2018.
 • Kettnerová V.: Distribution of Valency Complementations in Light Verb Constructions. Contributed talk, Societas Linguistica Europaea, Naples, Italy, 2016.
 • Kettnerová V.: Diatheses of Complex Predicates in Czech. Contributed talk, Badanie walencji czasownika w krajach slowiańskich. Wczoraj i dziś , Warszawa, Poland, 2016.
 • Vernerová A., Lopatková M., Kettnerová V.: Diatheses of Czech Verbs with Genitive Complementation. Contributed talk, Badanie walencji czasownika w krajach slowiańskich. Wczoraj i dziś, Warszawa, Poland, 2016.
 • Lopatková M., Kettnerová V., Urešová Z.: VALLEX, Family of Electronic Valency Lexicons of Verbs. Contributed talk, Slovanská lexikografie počátkem 21. století, Prague, 2016.
 • Kettnerová V.: Syntactic Structure of Czech Light Verb Constructions. Contributed talk, 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden, The Netherlands, 2015.
 • Kettnerová, V.: Lexikografický popis komplexních predikátů v češtině. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, 2014.
 • Kettnerová, V.: Czech Light Verbs from a Lexicographic Point of View, Seminar of Formal Linguistics, MFF UK, 2014.
 • Kettnerová, V.: Sémantické diateze z lexikografického hlediska, Seminář formální lingvistiky, MFF UK, 2011.
 • Kettnerová, V.: Locative semantic diathesis in Czech, Sixth International Conference on Construction Grammar, Prague, 2010.
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Mapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX, FrameNet Masterclass and Workshop, TLT 8 (Workshop on Treebanks and Linguistic Theories), Milan, 2009.