3.3.3.3. Vyjádření Atr

3.3.3.3.1. Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem

Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. červená písmena
  image

 2. královnin náhrdelník

 3. dívčí smích

 4. Husovo upálení

 5. vynikající pivo

 6. přečtené noviny

3.3.3.3.2. Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem

Jde vlastně o náhradu za adjektivní formu přívlastku - nebožka maminka za zemřelá maminka; podobně čahoun chlap, čipera klouček, Viktorka Žižkov, slečna sousedka apod.

Ve spojení my Češi je nahoře zájmeno my, aby se dosáhlo shody, Češi je jeho Atr.

Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. nebožka maminka
  image

 2. Viktorka Žižkov
  image

 3. my Češi
  image

3.3.3.3.3. Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu

Do této kategorie patří genitiv přivlastňovací, vlastnosti, vysvětlovací (explikativní), partitivní, stupňovací, u deverbativních jmen pak původce děje (subjektový) a cíle děje (objektový). Problémy může způsobovat zachycení genitivu partitivního; o tom se píše podrobně v kapitole 3.7.3. Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. chalupa našeho souseda
  image

 2. báseň Jiřího Palivce

 3. návštěva lékaře

 4. krasavice vysoké postavy

 5. idea bratrství

 6. dar zpěvu

 7. vznik světa

 8. práskání bičů

 9. porušení tajemství

 10. uzavření kompromisu

 11. pocit viny

 12. hráč golfu

 13. výrobna likérů

3.3.3.3.4. Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém

Přívlastek neshodný může být vyjádřen i dativem, instrumentálem, akusativem a nominativem jmenovacím. Nominativ jmenovací je přívlastkem v případě, že řídící slovo má obecnější povahu, Atr je jeho specifikací, pojmenováním. Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. vyučování jazyku
  image

 2. výživa zeleninou

 3. rozhled krajinou

 4. práskání bičem

 5. lhůta hodinu

 6. trvání hodinu

 7. s názvem Poupě

 8. křídlo značky Petrof

 9. pokoj 26

 10. na dveřích visel nápis 'Neprodejné'
  image

3.3.3.3.5. Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako

Přívlastek může být uvozen i spojkou jako. Za spojkou jako však musí být pouze jediné (i když případně rozvité) substantivum, které pak může dostat afun Atr. Toto vyjádření přívlastku se nesmí zaměňovat se srovnávacím obratem popsaným v kapitole 3.7.9. Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec
  image

 2. kuchyň jako dlaň
  image

 3. facka jako vrata

3.3.3.3.6. Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém

Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. vyprávění o vojně

 2. modlitba k bohům

 3. pochybovač o čemkoli

 4. šelma od kosti

 5. nenávist vůči společnosti

 6. smrt z hladu

 7. čtení pro děti

 8. okno o šesti tabulkách

 9. talíř z porcelánu

 10. průkazka na měsíc

 11. zkouška v zimním semestru

 12. přechod z obrany do útoku
  image

 13. krajíc chleba s máslem
  image

 14. nikdo z nás
  image

 15. živější z mužů si počali pohvizdovat
  image

 16. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili
  image

 17. od každých dva kusy
  image

3.3.3.3.7. Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem

Ve výjimečných případech, kdy lze adverbiu těžko přidělit jinou funkci a přitom jej lze doplnit adjektivem na úplnou konstrukci, se i z něj může stát Atr. Doplňované adjektivum bude většinou odvozeno od slovesného pasíva (ryl do lidí stojících okolo). Jde vlastně o lexikalisovanou elipsu (viz část 3.4.1.4.3 v kapitole 3.4.1). Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. ryl do lidí okolo
  image

 2. dveře vlevo vedou ven

3.3.3.3.8. Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem

Řídícím slovem jsou slova vyjadřující vůli, nutnost, schopnost, možnost, zvyk ap. Infinitiv je jejich valenčním členem. Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. snaha opatřit si krev
  image

 2. povinnost zaplatit

 3. síla trpět

 4. potěšení ji vidět

 5. rozkoš sedět

3.3.3.3.9. Přívlastek vyjádřený vedlejší větou

Přívlastek může být také vyjádřen vedlejší větou přívlastkovou. Funkci Atr pak dostane predikát této vedlejší věty (viz část 3.3.1.2 v kap. 3.3.1). Zdánlivé vedlejší věty uvozené slovy což, přičemž za Atr nepovažujeme (viz část 3.3.3.1). Popisované vyjádření Atr je zvýrazněno:

 1. muž, který spí
  image

 2. vědomí, že smrt nečeká
  image

 3. byly tam špatné podmínky, jako jsou překážky a sníh

 4. plán, jak republiku rozkrást

 5. motiv, proč ji zabil

Zvláštním případem jsou absolutní vztažná co a jak. Pozná-li se, které slovo zastupují, dostanou funkci tohoto slova podobně jako výše zmíněné zájmenné spojovací výrazy (př. 1). Pokud je jejich zástupná funkce nejasná (duplikují funkci nějakého jiného slova), dostanou afun AuxO a zavěsí se na predikát svojí klause (př. 2). O těchto částicích se píše v kapitole 3.3.7.4.

 1. ten dopis, co napsal Tonda
  image

 2. sud, co ho Tonda narazil
  image

3.3.3.3.10. Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě

Přívlastek neshodný stojí zpravidla bezprostředně za svým substantivem. Existují však výjimky, kdy stojí na jiném místě ve větě a přesto nejde o Adv závislé na slovese.

Stává se tak tehdy, když zavěšení na sloveso není intuitivní, když jde o 'valenci' substantiva (tato 'valence' je obzvláště jasná v případech, kdy jde o substantivum verbální a původní sloveso má objektovou valenci na inkriminované doplnění). Slovosledné odtržení přívlastku je dáno aktuálním členěním, je rytmické.

O hranici mezi Atr a Adv se hovoří také v části 3.3.5.4.2 kap. 3.3.5.

Odloučená Atr jsou zvýrazněna:

 1. po zločinci vyhlásili pátrání
  image

 2. o Letnou je teď malý zájem
  image

 3. komora přijala k zákonu doprovodné usnesení

 4. nejsou proti němu důkazy

 5. na něho nemůže nikdo podat žalobu

 6. už na to není doba

 7. od dveří ztratil klíč

 8. z chování dostal trojku