Principal investigator (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
Q18
Duration: 
2017-2021

PROGRES Q18 - Společenské vědy

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) je víceoborovým pracovištěm, které uskutečňuje a rozvíjí následující obory: ekonomii, mediální studia, mezinárodní teritoriální studia (včetně moderních dějin), mezinárodní vztahy, politologii a sociologii (včetně veřejné a sociální politiky). FSV je tak jedinou fakultou UK, která systematicky a v úplnosti pokrývá většinu hlavních společenskovědních oborů, jak jsou ve světě obvykle chápány.

Hlavním cílem navrhovaného programu PROGRES je postoupit od víceoborovosti k mezioborovosti, tj. nespokojit se s pouhou koexistencí různých společenskovědních oborů vedle sebe, ale rozvíjet dotčené obory prostřednictvím mezioborového výzkumu různých témat a zvýšit tak mezioborový rozsah a dopad takto koncipovaného výzkumu. Proto FSV UK navrhuje jeden velký programu PROGRES, který zahrne téměř celou fakultu* a současně propojí další vybrané obory společenských věd, uskutečňované na UK. Fakulta navíc bude pokračovat v rozvíjení již uskutečňované spolupráce s dalšími českými (AV ČR, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Ústav mezinárodních vztahů a dal.) a zahraničními (Sciences-Po, Universität Wien, Université de Geneve, University of California at Berkeley, University of Cambridge a dal.) pracovišti. V rámci PROGRESu pak bude mezinárodní spolupráce rozšiřována o další významné zahraniční univerzity (Dublin City University, Göteborgs universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Leipzig, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, University of Glasgow a dal.).

Navrhovaný program PROGRES Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti je postaven na bázi úspěšně uskutečňovaného programu PRVOUK P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby. Nepůjde ovšem o pouhé pokračování programu P17. Změny oproti P17 budou především následující: 1) spolupráce uvnitř univerzity bude nesrovnatelně širší a zahrne mnohem více fakult (FHS, MFF, PedF, PF) tak, aby bylo dosaženo výše zmíněné rozsáhlejší spolupráce v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a 2) společenskovědní obory budou rozvíjeny prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek. Nebudeme usilovat o zastřešení rozvíjených oborů jedním výzkumným tématem, jak se do jisté míry předpokládalo u PRVOUK P17. Chápeme totiž námi navrhovaný program PROGRES jako mezioborové rozvíjení oborů, nikoliv jako jeden velký grantový projekt (tato otázka nebyla u PRVOUKu dostatečně jasná). Předpokládá to také propojení výzkumu s pedagogickými aktivitami, a to opět ve smyslu soustředění se hlavně na mezinárodní spolupráci (studentské a učitelské mobility), ale také zapojování doktorandů a postdoků do výzkumu.

* S výjimkou oboru ekonomie, který se svým přísně kvantitativním pojetím v řadě ohledů ostatním výše uvedeným oborům společenských věd poněkud vymyká a který dlouhodobě uskutečňuje přirozenou a úspěšnou spolupráci s CERGE-EI, nejprve v rámci PRVOUK P23 a do budoucna pod hlavičkou navrhovaného samostatného programu PROGRES. Nicméně, předpokládáme pořádání společných mezioborových projektů, které propojí oba fakultou navrhované programy PROGRES.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Institut mezinárodních studií FSV UK

Institut politologických studií FSV UK

Institut sociologických studií FSV UK

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Fakulta humanitních studií - Pracoviště historické sociologie

Matematicko-fyzikální fakulta - Ústav formální a aplikované lingvistiky

Pedagogická fakulta - Katedra české literatury

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie