Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
247002
ÚFAL budget: 
200 000 Kč
Duration: 
2023-2024

Člověk, duše a umělá inteligence

Projekt Člověk, duše a umělá inteligence připravila a realizuje Výzkumná skupina pro teologii a současnou kulturu z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Multidisciplinární pracovní skupinou AI v kontextu, a Klášterem Pražského Jezulátka.

Výzkumná skupina pro teologii a současnou kulturu je interdisciplinární, mezinárodní, ekumenická výzkumná skupina spojující odborníky na teologii a informatiku z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě. Zabýváme se aktuálními otázkami vztahu náboženství, teologie a nových technologií, zejména umělé inteligence. Více informací o nás a našich projektech najdete na internetových stránkách https://tcc.etf.cuni.cz/ či sociálních sítích: @TCCresearchgroup (FB); @TCC_rg (Twitter).

Proč spojujeme téma duchovního rozměru člověka s umělou inteligencí?

Na počátku našeho úsilí propojit téma duše a umělé inteligence stála jednoduchá otázka. Jestliže má umělá inteligence vliv na to jak se lidé chovají a jak přemýšlejí, může mít nějaký vliv také na duši člověka? Umělá inteligence dnes úspěšně napodobuje celou řadu činností, které byly ještě donedávna považovány výhradně za doménu lidí. V mnoha ohledech člověka dokonce překonává. To nás nutí znovu se podívat do zrcadla a ptát se, kým jsme. A možná nejen to, umělá inteligence nás vyzývá, abychom nahlédli do svého nitra. Co nás tam čeká? Kdo nás tam čeká? Rozhodně budeme postaveni před úkol znovu odpovědět na otázku, co znamená být člověkem. Může nám umělá inteligence pomoci objevit lidskou duši? Může nám ukázat otisky naší duše? Nebo nám ji po částech krade?

Human, Soul and AI

The project Human, Soul and AI was prepared and implemented by the Theology and Contemporary Culture Research Group of the Protestant Theological Faculty of Charles University in cooperation with Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, Multidisciplinary working group AI in context, and Monastery of the Infant Jesus of Prague.

Theology and Contemporary Culture Research Group is an interdisciplinary, international, ecumenical research group bringing together experts in theology and computer science from the Protestant Theological Faculty of Charles University, the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University and the Pontifical University of St. Thomas Aquinas in Rome. We deal with current issues of the relationship between religion, theology and new technologies, especially artificial intelligence. More information about us and our projects can be found on our website https://tcc.etf.cuni.cz/ or social media: @TCCresearchgroup (FB); @TCC_rg (Twitter).

Why do we connect the topic of the spiritual dimension of humanity with AI?

At the beginning of our efforts to connect the topic of the soul and AI was a simple question. If AI has an impact on how people behave and think, can it also have an impact on the human soul? AI today successfully mimics a wide range of activities that until recently were considered the exclusive domain of humans. In many ways, it even surpasses humans. This forces us to look in the mirror again and question who we are. And perhaps not only that, AI challenges us to look inside ourselves. What awaits us there? Who is waiting for us there? We will certainly be challenged to answer the question of what it means to be human once again. Can AI help us discover the human soul? Can it show us the imprints of our soul? Or is it stealing it from us piecemeal?

The Anthropology of Artificial Intelligence: Ethics, Understanding, Human Nature

The rapid development of the technologies of artificial intelligence (AI) poses the global threat of their disruptive and potentially destructive implementation – without social, political, philosophical, and religious traditions having enough time and opportunity to consider their challenge and contribute to their integration into existing structures and into these traditions themselves. Humanity is faced with an urgent task, and we intend, drawing on the Christian tradition, to do our own part. The crisis caused by AI necessitates the long-term social change of addressing the challenges and opportunities of Artificial Intelligence for modern pluralist societies from an academic and Christian perspective, fostering dialogue and mutual understanding. Accordingly, the main target groups of our project are those leaders, decision-makers, intellectuals, and professionals in academia and outside the academia who are concerned with the enormous challenges of the present and the future as profoundly shaped by new AI technologies, and who are also open for dialogue.

See https://tcc.etf.cuni.cz/projects