Veselovská Kateřina: Sentiment analysis in Czech

Veselovská Kateřina: Sentiment analysis in Czech

VESELOVSKÁ KATEŘINA (2017). Sentiment analysis in Czech. ISBN 978-80-88132-03-5. 159 pp.

Full PDF BibTeX Buy

Abstrakt:

Kniha přináší nejnovější poznatky z oblasti strojového zpracování českých emocionálně laděných textů. Za prvé přináší analýzu jazykových prostředků, které společně formují emocionální význam psaných výpovědí v češtině. Za druhé využívá zjištění týkající se emocionálního jazyka v komputačních aplikacích.

Autorka podává systematický přehled lexikálních, morfosyntaktických, sémantických a pragmatických aspektů emocionálního významu v českých výpovědích a navrhuje formální reprezentaci emocionálních struktur v rámci Pražského závislostního korpusu a konstrukční gramatiky.

V oblasti komputačních aplikací se zaměřuje na témata sentiment analysis, tedy automatické extrakce emocí z textu. Popisuje tvorbu ručně anotovaných emocionálních zdrojů dat a řeší základní úlohy postojové analýzy, jako je např. klasifikace polarity a identifikace cíle hodnocení, a to za využití nejnovějších metod z oblasti automatického zpracování přirozeného jazyka.

Summary

The study introduces latest research findings from the area of machine processing of Czech emotional language data. First, it provides an analysis of language means which together form an emotional meaning of written utterances in Czech. Second, it employs the findings concerning emotional language in computational applications.

The author provides a systematic overview of lexical, morphosyntactic, semantic and pragmatic aspects of emotional meaning in Czech utterances. Also, she proposes two formal representations of emotional structures within the framework of the Prague Dependency Treebank and Construction Grammar.

Regarding the computational applications, the study focuses on sentiment analysis, i.e. automatic extraction of emotions from text. It describes a creation of manually annotated emotional data resources in Czech and performs main sentiment analysis tasks, such as e.g. polarity classification and opinion target identification on Czech data, employing the up-to-date methods of natural language processing.