PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 2.0

D. Popis analytických funkcí

Tabulka D.1. Analytické funkce (AF) v ČAK 2.0

AF popis AF popis AF popis AF popis
Pred Predikát, resp. uzel, který nezávisí na jiném uzlu; věší se na # Pnom Predikát nominální, resp. jmenná část přísudku se sponou být AuxC Spojka (podřadicí) AuxK  
Sb Subjekt (podmět) AuxV Pomocné sloveso být (Auxiliary Verb) AuxO Nadbytečný (odkazovací, emotivní) element ExD Náhradní funkce pro technické hrany vedoucí místo od elidovaného členu k "pseudořídícímu" slovu nebo pro hlavní člen věty bez predikátu (Ex-Dependent)
Obj Objekt (předmět) Coord Koordinační uzel (souřadné spojení) AuxZ Zdůrazňovací slovo AtrAtr Řídícím slovem atributu může být díky strukturní víceznačnosti kterékoli z bezprostředně předcházejících (syntaktických) substantiv
Adv Adverbiale (příslovečné určení, bez dalšího rozlišení) Apos Apozice (hlavní uzel) AuxX Čárka (ne však nositel koordinace) AtrAdv Strukturní víceznačnost mezi závislostí adverbální (příslovečnou) a adnominální (zavěšení na jméno) bez sémantických důsledků
Atv Doplněk (jen tzv. určující), technicky zavěšen na neslovesném členu AuxT Zvratné se, neoddělitelné se  – reflexivní tantum AuxG Jiné grafické symboly, které neukončují větu AdvAtr Dtto, s opačnou preferencí
AtvV Doplněk (jen tzv. určující), visící na slovese (chybí druhý řídící člen) AuxR Zvratné se, které není Obj ani AuxT (tvoří pasivum reflexivní) AuxY Příslovce a částice, které nelze zařadit jinam AtrObj Strukturní víceznačnost mezi závislostí objektovou a adnominální (zavěšení na substantivum) bez sémantických důsledků
Atr Atribut (přívlastek) AuxP Předložka primární, části předložky sekundární AuxS Kořen stromu (#) ObjAtr Dtto, s opačnou preferencí