3.3.6.5. Vyjádření doplňku

3.3.6.5.1. Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

seděl modelem
image

Podstatné jméno neshodné se může v roli doplňku vyskytnout v ustálených spojeních typu:

 1. sedět modelem (jako model)

 2. dostat darem (jako dar)

či v básnických obratech:

žebrákem půjdeš světem (jako žebrák)

Taktéž může být vyjádřeno pádem předložkovým:

král slíbil Honzovi svou dceru za ženu (jakožto ženu)

3.3.6.5.2. Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. otčím stojí bled uprostřed domu

 2. zemřel dědeček, stár 79 let
  image

 3. udělal to nerad

 4. ty jsi ještě jakživa nikde nebyla

 5. lidé, zapsáni v pořadnících, čekají

3.3.6.5.3. Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. rudý vínem pozbyl rovnováhy
  image

 2. boty mi vyhovují kotníčkové

 3. jednotka zůstala bezbranná

3.3.6.5.4. Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. tatínek vešel zářící radostí

 2. děti stály ztichlé

 3. přicházel kryt smrčím

 4. neotrkaný přišel Franta na Žižkov
  image

3.3.6.5.5. Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou

Doplňkem jsou slova jediný, každý, první, všechen, samojediný, samotný a jmenné tvary rád, sám, samoten v neatributivním postavení, pokud nejsou Pnom po sponě (viz také část 3.3.6.4, bod 5). Všechna tato tři postavení slova sama jsou ukázána v příkladě 6. Věta z tohoto příkladu je chápána ve významu žena, která byla samotná, byla jediná taková, že byla osamocená.

Doplňky se mohou kumulovat (př. 7).

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. tázal se sám sebe

 2. leželi sami dva

 3. vesta mi stačí jedna
  image

 4. zbyl jí čas na sebe samu
  image

 5. veselost sama o sobě je přiměřená
  image

 6. sama žena byla sama sama
  image

 7. Čech se vydal sám jediný na Říp
  image

Ale pozor na fraseologisovaná spojení:

 1. bariéra bude růst jedna za druhou
  image

 2. přátelé se vracívají každý zvlášť
  image

3.3.6.5.6. Doplněk uvozený spojkou jako

Doplněk vyjádřený substantivem nebo adjektivem může být uveden i spojkami jako, jakožto (viz část 3.3.6.4). Tyto spojky se zavěšují přímo na doplněk a dostávají afun AuxY (viz též část 3.3.7.7.3 v kap. 3.3.7.7).

Doplňkových adjektiv může být i více za jedinou spojkou (př. 6, 7). Potom tuto spojku zavěsíme na první z těchto doplňků a druhý zavěsíme vedle bez spojky.

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. mluví o krystalech jako o individuích
  image

 2. některý z členů by mohl dotazník potvrdit jako svědek

 3. vezmeme kufry s sebou jako zavazadla

 4. miloval Nováka jakožto přítele

 5. odmítá debatu jako druhotnou

 6. chápe vývoj jako jediný správný
  image

 7. mluví o vývoji jako o jediném správném
  image

3.3.6.5.7. Doplněk vyjádřený přechodníkem

Přechodník má ve větě funkci doplňku. Výjimku tvoří absolutní (nespojité) přechodníkové konstrukce, které nemají shodu ani podmět společný se slovesem. Ty klesají v příslovce a určujeme je jako Adv. (Viz část 3.3.5.5.2 v kapitole 3.3.5.)

Doplněk vyjádřený přechodníkem bývá podle pravidel většinou oddělen čárkami. Protože jde o systémový jev, nepovažujeme jej v takovém případě za parentetický. Funkci Atv_Pa bychom mu přidělili jen v případě jasnějšího oddělení (např. závorkami). Jedná se o jednu z výjimek uvedených v kap. 3.6.4.

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. vzdálil se, těžce pohybuje nohama
  image

 2. Karel pije stoje, leže
  image

 3. spatřivši ji, rozesmála se

3.3.6.5.8. Doplněk s elidovaným přechodníkem

Konstrukce Jan vstoupil hlavu skloněnou/skloněnu vyjadřuje závislost na ději (jak vstoupil?) a zároveň i závislost na jménu Jan a shodu s ním. Šmilauer mluví o 'absolutním akusativu vlastnosti', uvádí, že je zde vynechán přechodník (maje, majíc, majíce) a řadí tyto konstrukce do doplňku. Chybí nám tu však článek umožňující přesné zachycení syntaktických vztahů ve stromu (chybějící přechodník). Proto tento typ zachycujeme pomocí afun ExD (viz kap. 3.4.1).

Slovo skloněnou je klasickým doplňkem (Atv) ke členu hlavu a chybějícímu přechodníku podle části 3.3.6.5.4.

Zvýrazněn je uzel s afun ExD, který zbyl po doplňku:

Jan vstoupil hlavu skloněnou
image

Volně sem patří i příklady tzv. francouzského doplňku, kde dochází většinou k elipse nějakého přechodníku. Zbývající substantivum pak dostává také afun ExD.

 1. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí
  image

 2. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili
  image

 3. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze
  image

3.3.6.5.9. Doplněk vyjádřený vedlejší větou

Po plnovýznamových slovesech: pozorovat, vidět, zahlédnout, slyšet, přistihnout, potkat, představit si, znázorňovat.

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. činil žalostný dojem, jak tu stál
  image

 2. vidíme věci, jak jsou
  image

 3. dnes tě znázorním, jak se rozčiluješ

3.3.6.5.10. Doplněk vyjádřený infinitivem

Jedná se o tzv. 'slovanský akusativ s infinitivem' po slovech vidět, spatřit, slyšet, cítit; nechat.

Pomůcka:

spatřila Vaška (jak?) vcházejícího do dveří - spatřila >> vcházejícího, Vaška >> vcházejícího.

Popisované vyjádření doplňku je zvýrazněno:

 1. spatřila Vaška vcházet do dveří
  image

 2. Barbora se cítí být zavázána
  image

3.3.6.5.11. Doplněk u transformovaného predikátu

Klasicky se doplněk vztahuje (jako druhá predikace) ke slovesu a některému jinému větnému členu substantivnímu (s různou afun). Transformací (tj. další sekundární predikací) se z řídícího slovesa nebo jmenné části přísudku (Pnom) může stát další jmenná vazba. Prvním řídícím členem doplňku se v takových případech (místo slovesa) stává výsledek této transformace (nominalisace) predikátu.

K takovým případům se však chováme stejně jako ke klasicky závislým doplňkům. To znamená, že doplněk se zavěsí na druhý řídící (substantivní) člen a označíme jej Atv.

Za předpokladu, že věta v prvním příkladě je ve významu to, jak jsme si představovali muže, jak umírá, bylo otřesné, je klause jak umírá doplňkem ke členům představa a muže.

Doplněk je zvýrazněn:

 1. představa muže, jak umírá, byla otřesná
  image

 2. houslista, neznámý jako malíř, trpí
  image