3.3.4.3. Vyjádření Obj

Objekt se vyjadřuje syntaktickým substantivem v akusativu, genitivu, dativu, instrumentálu, pádě předložkovém, dále infinitivem nebo vedlejší větou. Funkci Obj dostává v některých případech též zvratné zájmeno se - viz 3.7.8.

3.3.4.3.1. Vyjádření objektu substantivem v akusativu

Akusativ je základní předmětový pád. Je označován jako věcný předmět.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. Mirek nenáviděl větné rozbory
  image

 2. zavolal domovníka

 3. vykopal jámu

 4. dostal facku

Někdy může být místo čtvrtého pádu pád šestý s předložkou po. Vyjadřuje se tak podílnost. Vazba dostala po květině odpovídá vazbě dostala květinu.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

dostala po květině
image

3.3.4.3.2. Vyjádření objektu substantivem v genitivu

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. žák dosáhl cíle
  image

 2. pacient byl znalý poměrů
  image

 3. vzdal se svého práva

 4. dovolávala se minulých výkladů

 5. nebyla schopna zdravého úsudku

 6. byl plný piva

 7. byla hodna uznání

Patří sem i genitiv partitivní a záporový, i když nejde o genitivy vazebné. Slovesa, po nichž stojí, mají vazbu akusativní. Genitivní předmět jen konkuruje rekci akusativní a jeho užití je motivováno sémanticky.

Pozor! Genitiv partitivní sice může být Obj, ale je-li ve větě nějaký kvantitativní údaj, který ho řídí, je Obj řídící uzel tohoto údaje a genitiv jeho Atr. Podrobněji se o tomto problému píše v části 3.7.3.3 v kapitole 3.7.3.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. Xaver navařil dobrého guláše
  image

 2. přidal tam soli

 3. nenašli ani stopy
  image

 4. neřekl ani slova

3.3.4.3.3. Vyjádření objektu substantivem v dativu

Dativ je vedle akusativu základní objektový pád. Buď je jediným (přímým) objektem (př. 1), nebo stojí vedle věcného (tj. ve 4. pádě) objektu, označuje se pak jako nepřímý objekt (př. 2). Tento typ vyjádření hraničí s adverbiálním prospěchovým dativem. Jejich rozlišení a i jiné problémy jsou popsány v kapitole 3.7.5.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. Pepík běžel Bobešovi naproti
  image

 2. teta píše Emílii dopis
  image

 3. jev x odpovídá jevu y
  image

Adjektiva s dativem jsou většinou dějová.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. byl přístupný kompromisům
  image

 2. je zdraví škodlivý
  image

Za Obj považujeme i tzv. subjektový dativ, který je zachycen v následujících třech příkladech. I o něm je psáno v kapitole 3.7.5.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. chtělo se mi spát
  image

 2. nemocnému se dýchá lépe
  image

 3. předsedovi se sedí dobře
  image

3.3.4.3.4. Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu

Instrumentál je převážně pád příslovečný. Vazebným pádem bývá zřídka a zachovává si přitom zřetelné stopy příslovečného významu, zvláště nástrojového. Předmětem bývá především po slovesech s významem 'pohybovat něčím' (př. 1), 'zabývat se něčím, zaměstnávat se něčím' (př. 2), 'disponovat, šetřit, plýtvat něčím' (př. 3) a 'nazývat, titulovat (něco) něčím' (př. 4).

Na pomezí mezi adverbiale a objektem stojí instrumentál po slovesech smyslového vnímání (tábor zněl zpěvem) a také po slovesech s významem 'opatřit něco něčím' (pokrýt střechu slámou). Tyto případy jsou zde hdnoceny jako Adv (viz kap. 3.3.5).

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. Vojtěch házel míčem
  image

 2. zabýval se sběratelstvím
  image

 3. nesmíš plýtvat jídlem
  image

 4. nazývala ho trubcem
  image

Původce děje u pasíva je zde vždy pokládán za Obj :

byl pozvracen opilcem
image

3.3.4.3.5. Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém

Ve vazebných pádech se užívá jen předložek původních, které v nich ztrácejí své významové odstíny, silně se v nich gramatikalisují. Například ve spojení myslet na někoho ztrácí předložka na význam umístění na povrchu. (Původní význam zůstává v pádech příslovečných nevazebných - např. sedl si na stůl.) Přechod mezi Obj a Adv je zde plynulý, to znamená, že přesné rozhraničení není možné.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

myslel na matku
image

Objektovým může být také pád šestý s předložkou po. Ten se používá místo prostého pádu čtvrtého (viz 3.3.4.3.1). Vyjadřuje se tak podílnost. Vazba dostala po květině odpovídá vazbě dostala květinu.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

dostala po květině
image

3.3.4.3.6. Vyjádření objektu infinitivem

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. nedovede lhát
  image

 2. odmítá odejít

 3. slibovali zůstat do konce

 4. zvykl si pracovat

Existuje signalisace odkazovacími výrazy, které naznačují příslušnou pádovou rekci. Tyto infinitivy však určujeme jako atributy odkazovacích slov, která dostávají funkci Obj. (Viz část 3.7.4.1 v kap. 3.7.4.)

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

snil o tom žít u moře
image

Poznámka

V našem pojetí dostává funkci Obj i ten infinitiv, který je spojen s modálním nebo fásovým slovesem (tj. je součástí složeného predikátu), i když ho zde nelze nahradit ani substantivem ani vedlejší větou předmětnou jako v ostatních infinitivních konstrukcích. (Viz část 3.3.1.6 v kapitole 3.3.1.)

Infinitivní část složeného přísudku s afun Obj je zvýrazněna:

# Rána musela přijít.
image

3.3.4.3.7. Vyjádření objektu vedlejší větou

Funkci Obj u vedlejší věty dostane její predikát (viz část 3.3.1.2 v kap. 3.3.1). Nejčastější spojkové výrazy jsou že, aby, jak, zda. Vedlejší objektová věta však může být připojena i vztažným slovem, jak je tomu v posledním příkladě.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. cítila, jak na ni jdou mdloby
  image

 2. pamatuj, že ďábel se vrátí

 3. bránila mu, aby odešel

 4. nevěděla, kdy zmizí
  image