Jana Klímová Dušková

Main Research Interests

word-formation of Czech

valency of nouns

corpus linguistics

lexicography

Projects

 • 2019–2021 projekt GA ČR 19-16633S Valence neslovesných predikátů. Rozšíření valenčních studií na adjektiva a deadjektivní
  substantiva. Valency of Non-verbal Predicates. An Extension of Valency Studies to Adjectives and Deadjectival Nouns.
 • 2016–2018 projekt GA ČR 16-02196S Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu. Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns.
 • 2009–2011 projekt MŠMT VZ09005 Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny
 • 2008–2010 projekt GA AV  KJB900610701 Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG  
 • 2006–2008 projekt GA ČR 405/06/1057 Kapitoly z české gramatiky
 • 2006–2008 projekt GA AV B9061304 Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech
 • 2004–2008 projekt AV ČR 1 ET 1011 20413 Data a nástroje pro informační systémy
 • 2003–2005 projekt GA ČR 405/03/0086: Slovní poklad češtiny v informační společnosti
 • 2003–2005 projekt GA ČR 405/03/037: Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle       Českého národního korpusu
 • 2003–2005 projekt GA ČR 405/03/0913: Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza
 • 1997–1999 grant Research Support Scheme RSS OSI/HESP(XC) 1087/1997
 • 1996–2001 projekt GA ČR 405/96/K214 Čeština ve věku počítačů

Curriculum Vitae

         Education

2001: Ph.D. in Computational Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague; Ph.D. thesis on Computational  Processing of Selected Types of Czech Word-formation (in Czech)

1980: Ing. (equiv. level of M.S.) in Informatics, Faculty of Informatics, University of Economics, Prague

 

Professional Experience

from 2016 Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague

1993–2015 Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech republic, Prague

1991–1993 Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague

1988–1990 Institute of Data Processing of the City of Prague

1980–1988 Centre of Scientific, Technical and Economic Information

Selected Bibliography

Book

 • Kolářová V., Vernerová A., Klímová J. (2020): NomVallex I. Valenční slovník substantiv ISBN 978-80-88132-07-3
 • Slovník afixů užívaných v češtině (2016), Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 652 s. (členka kol.). ISBN 978-80-246-3544-6
 • Nový akademický slovník cizích slov (2007), Academia Praha 2005, 879 s. (členka kol.). ISBN 978-80-200-1351-4. Vydání první 2005, dotisk 2007
 • Čermák F., Klímová J., Petkevič V. (eds.) (2000): Studie z korpusové lingvistiky, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 531 s.

 

Chapter in a Book

 • Klímová J. (2009): Korpusová lingvistika. In: Saturková J. – Pravdová M. (eds.): O češtině 3, Česká televize, Edice ČT  Praha 2008.
 • Klímová J. (2005): Zamyšlení nad dokonalostí (nejen) jazyka, In: Panevová, J. - Vidová Hladká, B.: Aleg(r)ace pro Evu (u příležitosti 70. narozenin prof. Evy Hajičové), Praha 2005, s.77-8
 • Klímová J. (2005): Několik slova čísel k víceznačnosti sufixů, In: Blatná, R. - Petkevič, V. (eds.): Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2004, s. 301-6. ISBN 80-7308-0796
 • Klímová J., Panevová J. (2000): Deminutivní substantiva v Českém národním korpusu a možnosti jejich automatického zpracování, In: Buzássyová K.: Človek a jeho jazyk (1. Jazyk ako fenomén kultury), Veda, vydavatelstvo SAV, Bratislava, 296-306

 

Journal Articals

 • Klímová J. (2002), Činitelská (a konatelská) jména v současném jazyce (na základě dat Českého národního korpusu), In: Čeština doma a ve světě 4/2002, ÚČJTK FF UK, Praha, 297-302
 • Klímová J. (2001): Zdrobněliny v korpusu, In: Čeština doma a ve světě 1 a 2 / 2001, ÚČJTK FF UK, Praha, 6-8
 • Klímová J. (2001): Kolokací co hrdlo ráčí, In: Čeština doma a ve světě 1 a 2 / 2001, ÚČJTK FF UK, Praha, 22-26
 • Klímová J. (1994): Francouzský textový korpus a systém elektronických slovníků, In: Slovo a slovesnost, 55, s. 295-300

 

Conference and workshop papers

 • Jana Klímová, Veronika Kolářová, Anna Vernerová (2016): Towards a Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns . In: GLOBALEX 2016: Lexicographic Resources for Human Language Technology, pp. 1-7, GLOBALEX workshop 2016 
 • Klímová J. (2009): Slovotvorný systém češtiny 21. století v databázích. In: Prožívání a užívání jazyka, sborník z konference konané u příležitosti 90. narozenin prof. Františka Daneše, Karolinum Praha 2009.
 • Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2008): Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.
 • Klímová J. (2007): Slovní sítě. In: Štícha F. et al.: Grammar and corpora 2007 = Gramatika a korpus 2007:  2. mezinárodní konference : Liblice 25.–27. 9. 2007
 • Klímová J. – Štícha F. (2006): Možnosti a meze české sufixální derivace slov. In: Možnosti a meze české gramatiky (ed. F. Štícha). Praha: Academia 2006
 • Peterek, N. – Kaderka, P. – Svobodová, Z. – Havlová, E. – Havlík, M. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2007): Digitisation and automatic alignment of the DIALOG corpus: A prosodically annotated corpus of Czech television debates. In: V. Matoušek – P. Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen, Czech Republic, September 3-7, 2007: Proceedings. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, s. 607–612.
 • Klímová J., Oliva K., Pala K. (2005): Czech lexical database – First stage, In: Papers in Computational Lexicography, Complex’05 (ed. F.Kiefer, G.Kiss, J.Pajzs), organized by Research Institute of Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Budapest 2005, s. 142-151 ISBN 963 9074 35 7
 • Klímová J. (2005): Czech lexical database – Derivation Relations, In: Third International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon (eds: P.Bouillon, K.Kanzaki), Ecole de Traduction et d’Interprétation, Université de Geneve 2005, s. 119-123
 • Klímová J. (2005): Jak hledat v korpusu „nová slova“, In: Jazyky v kontaktu/Jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor (eds. Pořízka P., Polách V.P., UP Olomouc, s. 158-165, ISBN 80-244-1027-3
 • Hlaváčová J., Klímová J. (2004): Derivational Relations in Flectional Languages - Czech Case. In: Lino M.T. et al. (eds): Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Lisbon, 1239-1242
 • Klímová J. (2002): Computational Processing of Czech Derived Words, In: Braasch A. and Povlsen C. (eds.): Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress, EURALEX 2002, Copenhagen, Denmark, 137-144
 • Čermák F., Klímová J., Petkevič V., Pala K. (2001): Design of the Czech lexical database, In: McEnery A., Rayson P.: Proceedings of Corpus linguistics conference, University of Lancaster, 119-125
 • Klímová J., Pala K. (2000): Application of WordNet ILR in Czech Word-formation, In: Gavrilidou M. et al. (eds): Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, 987-992
 • Klímová J., Kocek J. (2000): Derivation in the Czech National Corpus, In: Gavrilidou M. et al. (eds): Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, 1463-1468
 • Klímová J. (1999): Počítačové zpracování českého odvozování slov, In: Nábělková M., Králik L. (eds.): Varia VIII., Slovenská jazykovedná spoločnos» pri SAV, Bratislava, 165-172
 • Klímová J. (1999): System of Computerised Czech Word-formation, In: Kiefer F., Kiss G., Pajzs J. (eds.).: Papers in Computational Lexicography, Complex'99 Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 93-100
 • Klímová J. (1996): Czech National Corpus, Summer academy on Computational Linguistics, University of Tuebingen