Principal investigator (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
DG20P02OVV010
Duration: 
2020-2022

Prameny Krkonoš

Krkonoše jsou oblast poznamenaná ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické a sociální transformace společnosti. Snahy o poznání a analýzu jejich historické a kulturní identity velmi komplikuje místní, jazyková a institucionální roztříštěnost informačních zdrojů.
Záměry projektu jsou:
1. prostřednictvím veřejné specializované databáze (tj. báze analytických metadat) zpřístupnit informační prameny o historii a kulturní paměti Krkonoš (tzv. corcontica) bez ohledu na jejich fyzické umístění,
2. přispět ke specifickému metodologickému nahlížení na regionální dějiny z perspektivy informačních pramenů a 
3. analyzovat v daném čase aktuální stav výzkumu.
Specializovaná databáze díky svému softwarovému řešení evidence, zpracování a prezentace na jednom místě shromáždí a analyticky popíše vybraná corcontica (včetně anotací akcentujících regionální specifika), uvede odkaz na místo jejich fyzického uložení, případně jejich dostupnost v digitální podobě.
Na podkladu uvedené databáze budou realizovány hlavní výstupy projektu, tedy:
1. specializovaný software (R), umožňující efektivní vyhledávání corcontic vědcům i veřejnosti;
2. Výstava s kritickým katalogem (Ekrit) seznamující veřejnost s problematikou řešenou projektem a možnostmi jeho využití;
3. Tři specializované mapy (Nmap) zobrazující jednak proměny Krkonoš v období let 1918-1992, jednak uložení corcontic a jejich typologii.
Mezi vedlejší výsledky bude patřit zmiňovaná specializovaná databáze (S), uspořádání interdisciplinární vědecké konference (M) s následnou kolektivní monografií (B).
Projekt zásadní způsobem přispěje k poznání dějin Krkonoš v období Československa a otevře nové cesty bádání zpřístupněním informací o řadě dosud zcela roztříštěných, a tedy často prakticky téměř nedohledatelných pramenů.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.