SIS code: 
Semester: 
winter
Instructor: 

Vybrané kapitoly z české gramatiky

Selected topics from the Czech grammar

Primary tabs

  •  

 

Základní informace

Kurz se otevírá podle zájmu studentů.

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout studentům prostor pro soustředěnější analýzu gramatických jevů v češtině (reflexivita, diateze, slovosled, elipsy, tvoření slovních tvarů a slov odvozených ad.). Zaměříme se také na další jevy podle zájmu studentů. Tento seminář lze využít např. jako praktickou přípravu pro psaní odborných prací (diplomová práce apod.).

 

Požadavky na zápočet

Aktivní účast ve výuce

Splnění tří domácích úkolů v daném termínu v průběhu semestru

 

Průběh ZS 2021/22

1. Čím se zabývá gramatika. Komplexní jazykový rozbor textu. Přehled základní oborové literatury

2. Lingvistická terminologie. Slovní druhy. Jazykové slovníky

3. Slovesné morfologické kategorie. Volba témat pro domácí práci

4. Jmenné morfologické kategorie.

5. Úvod do práce s Českým národním korpusem.

6. Vyhledávání v ČNK. Prezentace 1. domácího úkolu: rešerše v odborné literatuře ke zvolenému tématu

7. Vyhledávání složitějších jevů v ČNK.

8. Jak se dělá poster. Návštěva knihovny informatické sekce. Prohlídka posterů v budově (vzhledem k hrozící covidové uzávěře budovy bylo toto téma předřazeno)

9. Vyhodnocování dat nalezených v ČNK ke zvoleným výzkumným tématům.

10. Vyhodnocování dat nalezených v ČNK ke zvoleným výzkumným tématům; jejich vztah k odborné literatuře, testování hypotéz

11. Prezentace 2. domácího úkolu: interpretace dat z ČNK ke zvolenému tématu. Shrnutí a konzultace k posteru

12. Prezentace 3. domácího úkolu: poster.

Literatura

Bednaříková, B.: Slovo a jeho konverze. Olomouc: UPOL 2009.

Haspelmath, M. - Sims, A. D.: O čem je morfologie. Praha: Karolinum 2015.

Haspelmath, M. - Sims, A. D.: Understanding Morphology. Second Edition. London: Hodder Education 2012.

Karlík, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny. 2017.

Osolsobě, K.: Česká morfologie a korpusy. Praha: Karolinum 2014.

Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny. Karolinum. 2014.

Škodová, S. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Bor. 2009.

Štícha. Fr. Akademická gramatika spisovné češtiny. Academia, 2013

Další práce zabývající se českou gramatikou.