NMIN112 Programování 2 pro matematiky

Od 11. 3. 2020 je do odvolání přerušena prezenční výuka na všech typech škol. Přecházíme proto na distanční formu výuky. Na stránce doc. Töpfera budou zveřejňovány materiály ke samostudiu. Na této stránce budu zadávat domácí úkoly. Konzultace poskytuji mailem, nebo po domluvě formou videohovoru.

Praktické cvičení: Po 9:00 K4, teoretické cvičení: Čt 12:20 K6.

Zápočet se udílí za:

 • získání nejméně 80 bodů za domácí úkoly v ReCodExu,
 • odevzdání adekvátního zápočtového programu,
 • získání nejméně 75 bodů za domácí úkoly a aktivitu v teoretickém cvičení.

Teoretické cvičení

Domácí úkoly je možné odevzdávat na následujícím cvičení, nebo kdykoliv před ním mailem s předmětem „NMIN112“. Pokud posíláte řešení mailem, nepoužívejte prosím formáty MS Word, naopak ideální je PDF.

20. 2. 2020

Opakování.

Domácí úkol:

 • Je dáno 12 kuliček stejných hmotností až na jednu, která je lehčí nebo těžší než ostatní.
  • Popište postup, jak pomocí 3 vážení na rovnoramenných vahách zjistit, která to je a zda je lehčí či těžší. [4 body]
  • Dokažte, že pro 13 kuliček jsou již potřeba 4 vážení. [3 body]
 • Nalezněte sadu co nejméně závaží, se kterou lze navážit libovolný celý počet gramů od 0 do 999.
  • závaží se kladou vždy na jednu misku, vážený předmět na druhou, [2 body]
  • závaží lze pokládat na obě misky. [2 body]
  • Zkuste dokázat, že vaše řešení je optimální. [2 + 2 body]
27. 2. 2020

Algoritmy pro práci s dlouhými čísly.

Úvodní příklady na třídění.

Domácí úkol:

 • Popište algoritmus pro binární vyhledávání tak, aby v případě, že se hledané číslo v poli nevyskytuje, nalezlo nejbližší větší číslo. [4 body] Dodejte, prosím, i důkaz jeho správnosti. [3 body]
 • Popište program, který pro zadaná čísla a, b, c co nejefektivněji spočte ab mod c. [3 body]
 • Popište program pro celočíselné odmocňování, tj. program, který pro zadané číslo N vrátí dolní celou část druhé odmocniny z N. [3 body]

Písemně je možné úkol odevzdat nejpozději na cvičení 4. 5. 2020, elektronicky do 10. 3. 2020 23:59.

5. 3. 2020

Algoritmy pro třídění.

Domácí úkol:

 • Je dáno N čísel v rozsahu 0..N3-1. Sestrojte algoritmus, který je v lineárním čase setřídí. (Hint: Použijte příhrádkové třídění.) [5 bodů]
 • „Jak vypadá inverzní funkce k třídění?“ aneb míchání karet: Napište algoritmus, který k zadané posloupnosti vygeneruje její náhodnou permutaci tak, aby všechny permutace byly stejně pravděpodobné. To dokažte. (Lze to v lineárním čase.) [7 bodů]

Písemně je možné úkol odevzdat nejpozději na cvičení 16. 3. 2020, elektronicky do 17. 3. 2020 23:59.

1. vzdálené cvičení

Projděte si prezentaci ke spojovým seznamům.

Domácí úkol:

 • V pseudokódu nebo Pythonu popište implementaci následujících operací se spojovými seznamy:
  • určit počet prvků [2 body]
  • nalezení posledního prvku [2 body]
  • vytvoření kopie seznamu [3 body]
  • přidání prvku na dané místo [2 body]
  • slití dvou uspořádaných seznamů do jednoho (merge) [4 body]

Úkol odevzdávejte mailem nejpozději do 31. 3. 2020 23:59.

2. vzdálené cvičení

Přečtěte si kapitolu 10.1 Hanojské věže z knihy Průvodce labyrintem algoritmů (str. 235–237).

Domácí úkol:

Ze cvičení 1–4 na straně 237 si vyberte až 3, každé za 5 bodů.

Úkol odevzdávejte mailem nejpozději do 16. 4. 2020 23:59.

3. vzdálené cvičení

Domácí úkol:

1.   Navrhněte algoritmus, který v čase O(n + m), kde n je počet vrcholů a m počet hran, zjistí, zda zadaný graf je bipartitní. Tak se říká grafům, jejichž vrcholy lze rozdělit na dvě množiny tak, aby koncové vrcholy každé hrany patřily do různých množin. [5 bodů]

2.   Na jisté šachovnici žil kulhavý kůň. To je zvláštní šachová figurka, která v sudých tazích táhne jako jezdec, v lichých jako pěšec. Vymyslete algoritmus, který z jednoho zadaného políčka dokulhá na druhé na nejmenší možný počet tahů. [5 bodů]

3. Mějme souvislý orientovaný graf. Chceme mazat jeho vrcholy jeden po druhém tak, aby graf zůstal stále souvislý. Jak takové pořadí mazání najít? Správnost postupu dokažte. [5 bodů]

K řešení se může hodit znát algoritmy z přednášky. Pokud je řešením varianta některého z těchto standardních algoritmů, nemusíte rozepisovat celý postup v pseudokódu, stačí vysvětlit potřebné úpravy algoritmu. K inspiraci může posloužit také Průvodce labyrintem algoritmů, ze kterého tyto úlohy pocházejí.

Úkol odevzdávejte mailem nejpozději do 29. 4. 2020 23:59.

4. vzdálené cvičení

Vymyslete, jak najít komponenty souvislosti grafu s pomocí jediného spuštění DFS. [3 body]

V orientovaném grafu jsou některé vrcholy obarvené zeleně. Jak zjistit, jestli existuje cyklus obsahující alespoň jeden zelený vrchol? [4 body]

Najděte algoritmy pro tyto grafové problémy. Pokaždé existuje řešení pracující v lineárním čase vzhledem k velikosti grafu.

 • Eulerovský tah: Mějme souvislý neorientovaný graf. Chceme ho nakreslit jedním tahem, tedy nalézt posloupnost na sebe navazujících hran, která obsahuje každou hranu grafu právě jednou. [5 bodů]
 • Asfaltování: Máme mapu městečka v podobě neorientovaného grafu. Parta asfaltérů umí za jednu směnu vyasfaltovat dvě na sebe navazující ulice. Jak vyasfaltovat každou ulici právě jednou? Jde to pokaždé, když je ulic sudý počet? [5 bodů]

Úkol odevzdávejte mailem nejpozději do 12. 5. 2020 23:59.

poslední vzdálené cvičení

1) Spletitý kabel: Mějme dlouhý kabel, z jehož obou konců vystupuje po n drátech. Každý drát na levém konci je propojen s právě jedním na konci druhém a my chceme zjistit, který s kterým. K tomu můžeme používat následující operace: (1) přivéstnapětí na daný drát na levém konci, (2) odpojit napětí z daného drátu na levém konci, (3) změřit napětí na daném drátu na pravém konci. Navrhněte algoritmus, který pomocí těchto operací zjistí, co je s čím propojeno. Snažte se počet operací minimalizovat. [4 body]

2) Šroubky a matičky: Na stole leží n různých šroubků a n matiček. Každá matička pasuje na právě jeden šroub a my chceme zjistit, která na který. Umíme ale pouze porovnávat šroub s matičkou – tím získáme jeden ze tří možných výsledků: matička je příliš velká, příliš malá, nebo správně velká. Nalezněte co nejefektivnější algoritmus. [5 bodů]

3) Náhodná k-tice: Máme-li obrovský soubor a chceme o něm získat alespoň hrubou představu, hodí se prozkoumat náhodnou k-tici řádků. Vymyslete algoritmus, který ji vybere tak, aby všechny k-tice měly stejnou pravděpodobnost. Vstup se celý nevejde do paměti a jeho velikost ani předem neznáme; k-tice se do paměti spolehlivě vejde. Zvládnete to na jediný průchod daty? [4 body]

4) Kopcem nazveme podposloupnost, která nejprve roste a pak klesá. Vymyslete algoritmus, který v zadané posloupnosti nalezne nejdelší kopec. [4 body]

Výsledky

Body za znaménkem „+“ jsou za aktivitu na cvičení.

přezdívka 1. cv 2. cv 3. cv 4. cv 5. cv 6. cv 7. cv 8. cv součet
1573 12 10 10 9 15 7 13 76
32591 7 12 12 13 15 13 13   85
63505105 13 12 7 13 15 14 13   87
80208604 12+2 11 7 13 15 14 12   86
pročež 8+3 13+1 8 13 15 15 14   90
búno 15 10 4 13 15+3 13 12   85
***** 15+1 10 12 13 15 15 13   94
10 náhodně vygenerovaných znaků 12+2 10+2 –(+3) 9 14 10 17 79
AK 11 13+3 13 13 13 16 82
Gosta 8 11 13 15 11 17 75
10 12+1 8+1 13 15 9 8   77
Mr. Incognito 9+1 12 12 13 15 15 16   93
pandita 9 12 7 13 15 14 15   85
Q.I.L.I 11 11 12 13 15 15 15   92

Praktické cvičení

Zápočtový program

Téma zápočtového programu by si měli studenti domluvit do 16. 4. 2020, specifikaci odevzdat do konce semestru, zápočtový program do konce června. Součástí zápočtového programu je uživatelská a programátorská dokumentace. Doporučený minimální rozsah zápočtového programu je 350 řádek kódu, v případě zajímavého zadání vyřešeného elegantním způsobem může být i kratší. Inspiraci k tématům je možné čerpat například na stránkách Martina Mareše nebo v seznamu Tomáše Holana.

Cvičení

17. 2. 2020

Úvod, opakování

24. 2. 2020

NumPy

2. 3. 2020
9. 3. 2020

Matplotlib

https://colab.research.google.com/drive/1CRC3q9COgQNopalcZB5xCVFzmr45-HKW

Další materiály ke cvičení najdete na stránkách Martina Mareše.